Prihláste svoju fotografiu do súťaže Cesta svetla

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlásila už 19. ročník fotografickej súťaže Cesta svetla. Zmyslom podujatia je prostredníctvom fotografie priblížiť verejnosti problematiku života ľudí so zrakovým postihnutím alebo fenomén svetla.

Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá sa do súťaže prihlási riadne vyplnenou a vlastnoručne podpísanou prihláškou. Prihlášku spolu s minimálne jednou súťažnou fotografiou treba zaslať na e-mailovú adresu cestasvetla@unss.sk do 30.9.2023.

Súťaží sa v troch kategóriách:

  • kategória 1: Zrakové postihnutie
  • kategória 2: Fenomén svetla
  • kategória 3: Mladý fotograf (deti do 15 rokov vrátane)

Do jednej súťažnej kategórie môže súťažiaci prihlásiť najviac štyri fotografie. Súťažiaci môže do súťaže celkovo prihlásiť najviac dvanásť fotografií. Do každej kategórie možno prihlásiť čiernobiele aj farebné fotografie. Fotografie môžu byť vyhotovené fotoaparátom aj mobilom. Vek účastníkov 3. kategórie sa ráta ku dňu uzavretia súťaže 30.9. 2023, to znamená, že k tomuto dátumu nesmú prekročiť vek 15 rokov.

Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo inklinovať k problematike ľudí so zrakovým postihnutím alebo fenoménu svetla. Súťažiaci v prihláške vyznačí počet prihlásených fotografií a súťažnú kategóriu pre každú z nich. Organizátor zostaví odbornú porotu aspoň z troch členov, ktorá do 21.10.2023 vyhodnotí fotografie a v každej kategórii určí tri najlepšie práce. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Rozhodnutie poroty je konečné.

Organizátor na webovej stránke Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska do 30.11.2023 zverejní počet súťažiacich, zloženie poroty, výsledky súťaže a mená víťazov.

Zo všetkých súťažných fotografií porota vyberie práce, z ktorých organizátor zostaví v novembri 2023 verejnú výstavu (ak to podmienky umožnia). Vybrané snímky budú tiež súčasťou pohľadníc, ktoré bude ÚNSS distribuovať bežnej verejnosti (najmä do škôl), aby sa mohlo symbolické svetlo súťaže šíriť ďalej.

Podrobné podmienky súťaže a prihlášku si záujemcovia môžu vyžiadať u organizátora alebo stiahnuť na web stránke Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Súťaž je bez vstupných poplatkov. V prípade potreby môžete kontaktovať koordinátora súťaže Pavla Korčeka na mailovej adrese cestasvetla@unss.sk.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Zdroj: https://unss.sk, upravené