Prístupné mesto 2018, záujemcovia sa už môžu hlásiť

Európska komisia 20. júna vyhlásila 8. ročník súťaže o cenu Prístupné mesto 2018 (Access City Award 2018). Cieľom je urobiť európske mestá prístupnejšími pre ľudí so zdravotným postihnutím a pre starších ľudí.

Európske mestá s viac ako 50-tisíc obyvateľmi budú mať možnosť prezentovať svoje aktivity a stratégie, ktorých cieľom je urobiť mestá bezbariérovými, lepšími miestami pre život a prácu všetkých. Na konferencii pri príležitosti Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím v Bruseli 5. decembra 2017 Európska komisia odovzdá ocenenia piatim mestám Európskej únie. Bude udelená prvá, druhá a tretia cena a dve špeciálne uznania za prístup k zamestnaniu a za bezbariérové inteligentné mesto.

Mestá sa môžu prihlásiť on-line do 11. septembra 2017. Výberový proces má dva kroky: prvý na národnej úrovni a po ňom bude nasledovať európsky výber.

Prečo Access City Award 2018, keď sa všetko udeje v roku 2017?

Ocenenie umožňuje víťazným mestám demonštrovať ich úsilie urobiť život prístupnejším pre ľudí so zdravotným postihnutím a pre starších ľudí počas budúceho roku.

Takto víťazi budú pokračovať vo zvyšovaní povedomia o prístupnosti vo svojich mestách a naprieč Európou. Zaviažu sa aj implementovať svoje navrhované plány do budúcnosti a zdieľať svoje skúsenosti v jednotlivých štátoch EÚ.

Novinky tohto ročníka

Európska komisia dáva dôraz na prístupnosť pre ľudí s intelektuálnym postihnutím, čo explicitne uviedla vo výzve. Dobrý projekt s týmto zameraním môže priniesť významnú zmenu!

Komisia tiež vytvorila on-line sieť s názvom Yammer, aby jednotlivci, mestá, firmy a asociácie na národnej i európskej úrovni mohli diskutovať a vymieňať si skúsenosti s cieľom zlepšiť prístupnosť vo svojich mestách.

Pravidlá účasti a kritériá hodnotenia

Uchádzačom musí byť samosprávny orgán mesta s viac ako 50 000 obyvateľmi z niektorého členského štátu EÚ. V členských štátoch s menej než dvomi takýmito mestami sa súťaže môžu zúčastniť aj mestské oblasti pozostávajúce z dvoch alebo viacerých miest, ak ich celková populácia presahuje 50 000 obyvateľov.

Prihlášku je potrebné podať elektronicky v angličtine, akceptované však budú aj prihlášky v nemčine alebo francúzštine, do 11. septembra 2017 vrátane.

Rozsah činností

Uchádzač musí poskytnúť opis aktivít, opatrení a iniciatív – už realizovaných alebo v plánovacej fáze – vo všetkých štyroch kľúčových oblastiach bezbariérovosti:

  • zastavané územie a verejné priestranstvá;
  • doprava a súvisiaca infraštruktúra;
  • informácie a komunikácia vrátane informačných a komunikačných technológií (IKT);
  • občianska vybavenosť a verejné služby.

Očakáva sa, že úspešný uchádzač preukáže koherentný prístup k bezbariérovosti v rámci všetkých štyroch oblastí, ako aj ambicióznu víziu do budúcnosti pri riešení bezbariérovosti v meste.

Uchádzač musí v prihláške preukázať:

  • opatrenia na udržateľné uplatňovanie princípu prístupnosti a intenzitu súvisiacich záväzkov;
  • pozitívny vplyv na každodenný život osôb so zdravotným postihnutím a na kvalitu života v meste;
  • kvalitu a udržateľnosť výsledkov;
  • zapojenie osôb so zdravotným postihnutím a relevantných partnerov.

Podrobný popis toho, čo má uchádzač preukázať nájdete v dokumente s pravidlami oprávnenosti:

Odporúčania, ako vyplniť formulár, nájdete v tomto dokumente:

(red)