Úvodník – Mosty inklúzie 06/2016

Vážení čitatelia,

nie každý deň sa stretávame s udalosťami, ktoré zásadne prispievajú k zmysluplnému uplatňovaniu našich práv. 26. október 2016 je však takýmto dňom. V tento deň schválil Európsky parlament Smernicu o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií inštitúcií verejného sektora. Všetky webové sídla a mobilné aplikácie verejných inštitúcii v Európskej únii, vrátane elektronických dokumentov a multimédií, sa tak musia stať prístupnými najširšiemu okruhu používateľov, vrátane ľudí so zdravotným postihnutím. Je to mimoriadny míľnik na ceste k inkluzíve digitálnej spoločnosti, v ktorej ľudia so zdravotným postihnutím majú prístup k on-line službám a informáciám na rovnakom základe s ostatnými ľuďmi, ako to vyžaduje aj Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným  postihnutím.

V prípadoch, kedy niektoré časti webových sídiel nebudú prístupné, v povinne zverejňovanej informácii o prístupnosti bude musieť byť zdôvodnené, prečo je tomu tak. Pre používateľov bude tiež zavedený mechanizmus na vyžiadanie obsahu, ktorý je pre nich neprístupný. Dohovorený bol aj pravidelný monitoring prístupnosti a podávanie správ členskými štátmi, čo je nevyhnutné pre úspešnosť tejto legislatívy. Smernica však pripúšťa aj určité výnimky, akými sú webové sídla vysielateľov a živé audiovizuálne prenosy. Očakávame, že medzery ponechané v smernici budú neskôr pokryté v inej EU legislatíve, ako je pripravovaná Európska smernica o prístupnosti alebo smernica o audiovizuálnych mediálnych službách. Bude však potrebné sledovať, aby uvedené výnimky neboli zneužívané.

Pôvodný návrh smernice zverejnený Európskou komisiou v roku 2012 obsahoval len 12 kategórií on-line služieb a veľmi mäkké opatrenia na ich presadzovanie. Schválený text je výsledkom niekoľkoročnej tvrdej práce Európskej komisie, Európskeho parlamentu a členských štátov. Zvlášť dôležitým bolo intenzívne zapojenie organizácií reprezentujúcich ľudí so zdravotným postihnutím. Ich účasť na príprave smernice významne prispela k jej kvalite. Vďaka tejto spolupráci bola schválená skutočne perspektívna a zmysluplná smernica.

Smernica nadobudne účinnosť 20 dní po zverejnení v oficiálnom vestníku EU. Potom budú mať členské štáty 21 mesiacov na transpozíciu smernice do národnej legislatívy. Jeden rok po týchto 21  mesiacoch by mali byť všetky nové webové sídla v EU prístupné. Staršie webové sídla budú mať na to 2 roky a mobilné aplikácie 33 mesiacov.

Podrobnejšie vás budeme informovať po oficiálnom zverejnení schváleného textu smernice.

– red –