Prístupné nájomné bývanie

Nesporným faktom je kritický nedostatok nájomných bytov prístupných ľuďom so zdravotným postihnutím.

Existujú síce sociálne nájomné byty pre ľudí s nízkymi príjmami, z ktorých sú niektoré prístupné ľuďom so zdravotným postihnutím. Ľudia so zdravotným postihnutím si však nemôžu prenajať a udržať tieto byty v prípade, že ich príjem prekročí určitú fixnú hranicu, pričom je však ich príjem zároveň nedostatočný na prenájom bežného prístupného bytu a ani na získanie hypotéky.

Nové opatrenie

Zlepšenie podmienok pre získanie a udržanie si nájomného bývania je mimoriadne naliehavou potrebou pre osoby so zdravotným postihnutím.

Preto sme uvítali zaradenie opatrenia do Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 v rámci jeho aktualizácie v roku 2018:

4.2.3. Zvyšovať ekonomickú dostupnosť bezbariérových nájomných bytov pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci Programu rozvoja bývania. Spôsob plnenia: Pri najbližšej novele zvážiť možnosť zvýšenia hornej hranice príjmu pri zisťovaní nároku na bezbariérový nájomný byt.

Požiadali sme o účasť v pracovnej skupine

Za nádejný krok k riešeniu uvedeného problému sme považovali zriadenie začiatkom tohto roku Pracovnej skupiny pre prípravu koncepčného dokumentu pre oblasť bývania na Ministerstve dopravy a výstavby SR.

S prekvapením sme zistili, že do pracovnej skupiny nebol zaradený a ani prizvaný žiadny zástupca Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP) alebo inej organizácie osôb so zdravotným postihnutím.

Preto sme požiadali o zaradenie takéhoto zástupcu do pracovnej skupiny.

Okrem vyššie uvedeného opatrenia sme uviedli aj tieto dôvody:

Národné priority implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj schválené uznesením vlády SR č. 273/2018 zo dňa z 13. júna 2018, obsahujú prioritu „Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia“, ktorej hlavná výzva č. 5 znie:

„5.       Zabezpečenie prístupu k primeranému bývaniu pre ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.“

Pri tejto hlavnej výzve sa uvádza:

„Prístup k bývaniu predstavuje zásadnú podmienku dôstojného života. Zároveň so sebou prináša viaceré riziká, spojené najmä s jeho finančnou udržateľnosťou. Podpora prístupu k bývaniu pre ohrozené skupiny obyvateľstva patrí medzi kľúčové výzvy politiky sociálneho začlenenia a boja proti chudobe. V snahe o znižovanie chudoby by sa preto Slovenská republika mala v budúcich rokoch usilovať o zvýšenie podpory bývania, najmä s dôrazom na znevýhodnené skupiny obyvateľstva a na rozvoj segmentu sociálneho bývania.“

V Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím, v jeho článku 28.2.d sa uvádza

“Článok 28 Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana

2. Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na sociálnu ochranu a na využívanie tohto práva bez diskriminácie na základe zdravotného postihnutia a podniknú príslušné kroky, ktorými zaručia a presadia uplatňovanie tohto práva vrátane týchto opatrení s cieľom

(d) zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím prístup k programom verejnej bytovej výstavby.”

Napriek týmto argumentom bola naša žiadosť zamietnutá s odôvodnením, že v súlade so Štatútom pracovnej skupiny má pracovná skupina už uzavretý okruh členov, ktorí reprezentujú všetky sektory. Zároveň sme boli informovaní, že k špecifickým témam sa uskutočnia samostatné pracovné stretnutia členov a ďalších prizvaných inštitúcií.

Nová príležitosť

Následne nás informovali, že ministerstvo v súčasnosti plánuje stretnutia tematických pracovných skupín k príprave novej bytovej politiky do roku 2030. A ráta s NROZP ako s členom tematickej pracovnej skupiny „Bývanie a zraniteľné skupiny“.

Túto príležitosť samozrejme využijeme aj keď ešte nepoznáme presne náplň tejto pracovnej skupiny.

Ide nám totiž nielen o ekonomickú a regionálnu dostupnosť bezbariérovej bytovej výstavby, ale aj o technické parametre bytovej výstavby ako je minimálna šírka dverí alebo zákaz inštalácie výťahov so vstupmi na medziposchodí, čo zvýši prístupnosť bytov a zároveň zníži náklady na prípadné náročnejšie bezbariérové úpravy.

(red)