Uplatnenie práv v systéme sociálneho poistenia

V tomto článku sa budeme venovať výhradne postupu pri podaní žiadosti o priznanie invalidného dôchodku.

Priznávanie invalidného dôchodku upravuje Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku

Konanie o priznanie invalidného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti občana, ktorý si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na invalidný dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku.

Preto žiadateľ na účely spísania žiadosti o dôchodok je povinný predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti.

Ide predovšetkým o občiansky preukaz, doklady o poslednom ukončenom vzdelaní, vojenskú knižku, rodné listy detí, zápočty od predchádzajúcich zamestnávateľov a doklady o evidencii na úrade práce.

K žiadosti o invalidný dôchodok občan priloží tlačivo Prehliadka ZISŤOVACIA – KONTROLNÁ vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom žiadateľa.

Sociálna poisťovňa je povinná spísať žiadosť o dávku dôchodkového poistenia aj vtedy, ak sa domnieva, že žiadateľ nespĺňa podmienky nároku na dávku a nároku na jej výplatu.

Kompetencie pobočiek a ústredia Sociálnej poisťovne

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva po podaní žiadosti pobočka Sociálnej poisťovne; pri podaní odvolania v prípade potreby ústredie Sociálnej poisťovne.

Vykonáva ju posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia za osobnej účasti poistenca, ak posudkový lekár neurčí inak; podmienka osobnej účasti musí byť splnená vždy, ak o to poistenec požiada.

V praxi to znamená, že posudkový lekár môže rozhodnúť o vykonaní posúdenia bez osobnej účasti poistenca. Ak chce mať poistenec istotu, že posúdenie jeho invalidity bude vykonané za jeho osobnej účasti, musí o to pri podaní žiadosti vopred Sociálnu poisťovňu požiadať.

Ústredie Sociálnej poisťovne posudzuje vznik nároku na invalidný dôchodok, stanovuje jeho výšku a vydáva v týchto veciach rozhodnutia.

Rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní invalidného dôchodku

Ústredie Sociálnej poisťovne je povinné rozhodnúť o priznaní alebo nepriznaní invalidného dôchodku najneskôr do 60 dní od začatia konania.

V mimoriadne zložitých prípadoch môže Sociálna poisťovňa túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo treba oznámiť žiadateľovi.

Odvolanie proti rozhodnutiu

Proti rozhodnutiu ústredia Sociálnej poisťovne o nepriznaní invalidného dôchodku alebo o nesprávne priznanej sume invalidného dôchodku môže žiadateľ podať odvolanie, a to na Ústredie Sociálnej poisťovne v lehote do 30 dní od doručenia rozhodnutia.

Ak žiadateľ o dôchodok pred uplynutím lehoty na podanie odvolania požiada o oznámenie podkladov, na ktorých základe Ústredie rozhodovalo, začína plynúť nová lehota na podanie odvolania odo dňa, keď sa tieto podklady doručili žiadateľovi.

O odvolaní proti rozhodnutiu ústredia Sociálnej poisťovne rozhoduje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Proti rozhodnutiu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne sa nemožno ďalej odvolať. Toto rozhodnutie však môže preskúmať súd.

Preskúmanie rozhodnutia Sociálnej poisťovne

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia Sociálnej poisťovne sa podáva formou správnej žaloby v sociálnych veciach podľa § 202 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok. O žalobe rozhoduje sudca na príslušnom krajskom súde. Žaloba sa podáva na miestne príslušný krajský súd, v ktorého obvode má žalobca adresu trvalého pobytu.

Žalobu je potrebné podať v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne o zamietnutí odvolania, zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť.

Krajský súd zašle žalobu na vyjadrenie Sociálnej poisťovni. Podľa § 205 Správneho súdneho poriadku môže Sociálna poisťovňa vydať nové rozhodnutie. Ak Ústredie Sociálnej poisťovne novým rozhodnutím žalobe v celom rozsahu vyhovie, žalobu môže žiadateľ vziať späť.

Ak Ústredie Sociálnej poisťovne žalobe v celom rozsahu nevyhovie, predloží svoje vyjadrenie spolu so spisovým materiálom krajskému súdu. O žalobe rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti Sociálnej poisťovni na ďalšie konanie.

Právnym názorom, ktorý vyslovil krajský súd v zrušujúcom rozsudku, je Sociálna poisťovňa v ďalšom konaní viazaná.

Krajský súd rozsudkom zruší napadnuté rozhodnutie Sociálnej poisťovne okrem iného z dôvodu, ak:

  • vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci,
  • je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo nedostatok dôvodov,
  • zistenie skutkového stavu Sociálnou poisťovňou bolo nedostačujúce na riadne posúdenie veci,
  • skutkový stav, ktorý vzala Sociálna poisťovňa za základ napadnutého rozhodnutia, je v rozpore s administratívnymi spismi alebo v nich nemá oporu.

Na konanie vo veciach sociálneho poistenia sa nevzťahuje zákon č. 67/1971 Zb. o správnom konaní.

Milan Měchura