Prístupné webové sídla a aplikácie pre všetkých

Rada EÚ po prvý raz prijala pravidlá platné pre celú Úniu

Osemdesiat miliónov Európanov so zdravotným postihnutím chce mať lepší prístup k webovým sídlam a mobilným aplikáciám. Európska rada v máji dosiahla dohodu s Európskym parlamentom a 18. júla formálne schválila smernicu o prístupnosti webových sídiel inštitúcií verejného sektora.

Európske obyvateľstvo starne a počet ľudí so zdravotným postihnutím či ľudí vo vyššom veku sa do roka 2020 zvýši na 120 miliónov. Smernica má zaručiť, aby sa mohli všetci obyvatelia Európy v plnej miere zúčastňovať na živote v digitalizovanej spoločnosti a hospodárstve. Je veľmi potrebné, aby pre nich boli prístupné digitalizované výrobky a služby. Smernica by mala týmto ľuďom vo výraznej miere zjednodušiť život.

„Zavedenie technických noriem, monitorovacieho mechanizmu a následnej kontroly zhody považujeme za nevyhnutné. Chcel by som zablahoželať holandskému predsedníctvu k úspešnému zavŕšeniu tejto iniciatívy,“ vyjadril sa podpredseda slovenskej vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

Webové sídla a mobilné aplikácie verejnej správy, nemocníc, súdov a ďalších verejných inštitúcií budú čoskoro musieť zodpovedať spoločným európskym normám prístupnosti. V smernici sa stanovili minimálne požiadavky, ktoré umožňujú členským štátom vlastné požiadavky ešte sprísniť. Takto budú môcť spomínané nové pravidlá uplatňovať aj v prípade webových sídiel alebo aplikácií iných typov organizácií.

Ak obsah stránky nebude prístupný, ľudia budú môcť požiadať o konkrétne informácie alebo oznámiť svoj problém jednoduchým kliknutím na príslušnú linku.

Členské štáty budú musieť monitorovať, či sú webové sídla a aplikácie v súlade s pravidlami a či sa využívajú v praxi. Tento cieľ dosiahneme tak, že sa budú zohľadňovať oznámenia a požiadavky používateľov.

Očakáva sa, že keď sa dostanú do praxe zosúladené pravidlá, začnú sa vyvíjať a predávať automatizovanejšie a inovačnejšie prístupné výrobky. Jednotnejší trh prinesie väčšiu možnosť výberu a nižšie ceny v celej EÚ, a prispeje tak k vyššej miere inklúzie, rastu pracovných miest a hospodárskemu rastu.

Kedy bude smernica účinná?

Text, ktorý sa prijal len pred niekoľkými dňami, je stanoviskom Rady EÚ v prvom čítaní. Od ukončenia celého procesu nás delí ešte schválenie po druhom čítaní v Európskom parlamente.

Smernica nadobudne platnosť dvadsať dní po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Predpokladáme, že to bude na jeseň tohto roka.

Potom prídu na rad členské štáty. Budú mať 21 mesiacov na to, aby, ju „transponovali“ do svojich zákonov, teda prijali vnútroštátne ustanovenia a začali smernicu dodržiavať. Nové webové sídla (zverejnené po transpozícii smernice) musia byť v súlade s pravidlami prístupnosti do roka, staršie do dvoch rokov a mobilné aplikácie až do 33 mesiacov.

– red –