Projekt na posilnenie hnutia organizácií osôb so zdravotným postihnutím

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) pripravuje projekt Posilnenie hnutia osôb so zdravotným postihnutím (ZP) v strednej a východnej Európe (Strengthening the Disability Movement in Central and Eastern Europe), financovaný Nadáciou City Bank a realizovaný v období od 15. januára 2022 do 15. januára 2023. EDF ho bude realizovať so svojimi členskými organizáciami (národnými radami osôb so ZP) v Bulharsku, Česku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. V týchto dňoch hľadá koordinátora projektu.

Čo je cieľom projektu?

Budovať kapacity organizácií osôb so ZP v oblastiach komunikácie medzi svojimi členskými organizáciami a jednotlivcami, medzinárodné politiky a programy EÚ a viesť mládež a vytvárať pre ňu príležitosti.

Posilnenie komunikácie s členskými organizáciami a s jednotlivcami

V posledných rokoch, najmä však teraz v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa ľudia spoliehajú na to, že informácie o svojich právach a príležitostiach nájdu on-line. Preto by organizácie mali mať robustné, ľahko použiteľné, prístupné interné komunikačné platformy, na ktorých môžu so svojimi členmi informácie zdieľať. Webové sídla členských organizácií, ich online dokumentačné, informačné a komunikačné prostriedky (často v podobe newslettrov) však obvykle nie sú dostatočne rozvinuté a podporované dobrovoľníkmi. Cieľom je pomôcť našim členom posúdiť ich interné komunikačné systémy a navrhnúť zlepšenia, aby mohli efektívnejšie komunikovať so svojimi členmi a s osobami so ZP vo svojej krajine na trvalo udržateľnom základe. 

Plánované aktivity

 1. Hodnotenie/audit interných komunikačných systémov a potrieb.
 2. Zlepšenie webového sídla a členskej oblasti webového sídla národnej organizácie.
 3. Budovanie kapacít dobrovoľníkov a zamestnancov na tvorbu pravidelných newslettrov, čo môže zahŕňať: vývoj šablón so zjednodušeným ovládaním v online softvéri newslettrov, ako je Mailchimp, školenie ako písať príspevky, aby bolo viac autorov z radov dobrovoľníkov, vytvorenie online linky pomoci/často kladené otázky, vrátane on-line systému evidencie spracovania otázok a odpovedí.

Budovanie kapacít v oblasti medzinárodných a EÚ politík a programov

Kľúčovým predpokladom pre rast a rozvoj väčšiny členských organizácií v strednej a východnej Európe je prístup k informáciám o programoch a politikách EÚ a medzinárodných programoch v oblasti práv osôb so ZP. To znamená odstraňovanie prekážok týkajúcich sa nedostatku zdrojov v národných jazykoch a nedostatku vedomostí členov o kľúčových otázkach, ktoré by im pomohli v ich práci vrátane zručností v oblastiach, ako je Dohovor OSN o právach osôb so ZP (CRPD), Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW), programy financovania EÚ a výmenné programy EÚ. 

Plánované aktivity:

 1. Budovanie prekladateľských kapacít organizácií a financovanie prekladov niektorých existujúcich nástrojov EDF, ktoré majú najvyššiu prioritu, napr. príručka EDF „Vaše práva v EÚ“, príručka EDF o transpozícii „Európskeho aktu o prístupnosti“, príručky o spolupráci s výbormi OSN ako CRPD a CEDAW a preklad smerníc o štandardoch prístupnosti webov.
 2. Príprava a organizovanie on-line školení so zameraním na využívanie vyššie uvedených príručiek.
 3. Technická pomoc pri hodnotení vnútroštátnych zákonov a politík. 
 4. Školenia a/alebo podporné poradenské služby na rozvoj vedomostí a schopností členov využívať finančné prostriedky EÚ a ako spravovať a monitorovať granty.
 5. Vydanie príručky v národných jazykoch členov EDF s usmerneniami ako spolupracovať s inštitúciami EÚ a kanceláriami EÚ v ich krajine.
 6. Školenie o obhajobe práv na národnej, európskej úrovni a úrovni OSN .
 7. Poradenstvo k príprave a podávaniu alternatívnych správ a k postupu pri ich posudzovaní Výborom OSN pre práva osôb so ZP podľa konkrétnych potrieb partnerov projektu.

Budovanie kapacity v oblasti vedenia mládeže a jej možností

Plánované aktivity:

 1. Organizovanie konzultácií s mládežou s cieľom posúdiť ich potreby na prekonávanie aktuálnych výziev (program bude prispôsobený každej národnej situácii v závislosti od priorít organizácie)
 2. Poskytovanie relevantných informácií, usmernení a kontaktov na sprístupnenie európskych výmenných programov mládeži so ZP (ako sa zúčastniť programov ERASMUS, Zbor solidarity, Záruka pre mladých…).
 3. Organizovanie sieťovania s predstaviteľmi mládeže z partnerských krajín a z celej Európy na prediskutovanie ich národných priorít.

Hľadá sa koordinátor projektu

EDF hľadá koordinátora tohto projektu na plný pracovný úväzok na jeden rok (s možnosťou predĺženia v prípade pokračovania projektu). Upozorňujeme, že rokovacím jazykom projektu a všetkých spoločných dokumentov je angličtina. Požiadavky na koordinátora, jeho pracovnú náplň a postup podania žiadosti nájdete na stránke EDF. Prihlášku je potrebné zaslať do 17. januára 2022 do 9:00. Výberové konanie sa uskutoční 25. januára 2022 on-line alebo osobne v Bruseli (podľa aktuálnej pandemickej situácie).

Branislav Mamojka