Zo zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím

V stredu 8. decembra 2021 sa uskutočnilo 25. zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím (VOZP) Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (RVLP). Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny a predseda VOZP, poveril vedením prvej časti zasadnutia Branislava Mamojku, podpredsedu VOZP, a druhej časti Jána Gaburu, riaditeľa Odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím (ZP) MPSVaR SR.

Transformovať VOZP?

RVLP svojím uznesením č. 273/2021 z 18. 10. 2021 požiadala „výbory rady o predloženie stanoviska k diskusnému dokumentu pracovnej skupiny rady pre riešenie zmysluplnosti rady a jej účelu, a to najmä k otázkam postavenia výborov a ich vzťahu k rade“. VOZP sa touto úlohou zaoberal a prijal stanovisko, v ktorom sa uvádza:

  1. „Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím (ďalej len „VOZP“ oznamuje Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „RVLP“), že považuje za efektívnejšie vytvoriť Radu vlády pre osoby so zdravotným postihnutím (ďalej len „RVOZP“) ako ponechanie postavenia VOZP ako odborného orgánu RVLP.
    Svoje stanovisko odôvodňuje takto:
    Väčšina problémov, ktorými sa zaoberá VOZP, sa týka ľudsko-právnej problematiky osôb so zdravotným postihnutím len z hľadiska miery dodržiavania alebo nedodržiavania uznávaných ľudských práv definovaných v príslušných dokumentoch, ako je napr. Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a antidiskriminačný zákon. VOZP však pripravuje konkrétne stanoviská a odporúčania týkajúce sa tvorby, novelizácií a implementácie legislatívnych dokumentov zo všetkých oblastí života spoločnosti, ako je zdravotníctvo, sociálne veci, výstavba, doprava, vzdelávanie, informatizácia atď., zvyšovanie povedomia o problematike zdravotného postihnutia laickej i odbornej verejnosti a samotných osôb so ZP, osvety, metodík implementácie predpisov obhajoby a uplatňovania práv, atď. Tieto stanoviská a odporúčania RVLP obyčajne len berie na vedomie a nevenuje sa riešeniu nastolených problémov. Je to celkom prirodzené, lebo nie je dostatočne vybavená na riešenie konkrétnych problémov osôb so ZP na rozdiel od VOZP. Samotné stanoviská a odporúčania VOZP nie sú dostatočne vážne prijímané orgánmi štátnej a verejnej správy, pretože sú stanoviskami a odporúčaniami len odborného orgánu RVLP, teda poradného orgánu, ktorý je poradným orgánom vlády. Aj podľa názoru členov komory MNO VOZP, ktorí boli členmi Rady vlády pre osoby so ZP pred jej transformáciou na VOZP, stanoviská a odporúčania Rady vlády pre osoby so ZP mali priamejší a efektívnejší dosah na riešenie problémov osôb so ZP, ako je to v súčasnosti.
  2. VOZP odporúča ustanoviť pracovnú skupinu na prípravu návrhu na transformáciu VOZP na Radu vlády pre osoby so ZP.
  3. VOZP má naďalej záujem spolupracovať s RVLP vo veci obhajoby a uplatňovania práv osôb so ZP a v prípade transformácie VOZP na Radu vlády pre osoby so ZP trvá na pokračovaní tejto spolupráce.“

VOZP svojím uznesením predkladá uvedené stanovisko RVLP. O prípadnej transformácii VOZP na Radu vlády pre osoby so ZP môže rozhodnúť len vláda SR s prihliadnutím k stanovisku RVLP a predsedu VOZP.

Kompenzovať stratu príjmu osobného asistenta v dôsledku pandémie?

VOZP sa zaoberal podnetom Tibora Köböla, člena VOZP, vo veci kompenzácie príjmu osobných asistentov v prípade nemožnosti vykonávať osobnú asistenciu z dôvodu nariadenej karantény. Vo svojom uznesení VOZP žiada MPSVaR SR o prijatie opatrení na kompenzáciu straty príjmu osobného asistenta v prípade, ak je osobný asistent v karanténe, a v prípade, ak je prijímateľ osobnej asistencie v karanténe. Tiež požiadal o pomoc RVLP pri riešení tohto ľudsko-právneho problému.

Ako riešiť dlhodobo neriešené problémy osôb s ťažkým telesným postihnutím?

Tibor Köböl predložil aj obsiahly dokument popisujúci dlhodobé neriešenie niektorých problémov osôb s ťažkým telesným postihnutím ministerstvom zdravotníctva a zdravotnými poisťovňami. Ide napr. o poskytovanie potrebných pomôcok v závislosti od rýchlo sa meniaceho zdravotného stavu; finančnú dostupnosť, množstevné limity a indikačné obmedzenia; prehodnocovanie pomôcok predpísaných odborným lekárom poisťovňami; nemožnosť súčasne poskytnúť príspevok na elektrický vozík a polohovateľnú posteľ atď. Pre osoby s nižšou mierou postihnutia existujú plne hradené pomôcky, pri veľmi ťažkých zdravotných postihnutiach plná úhrada nie je možná, pokiaľ zdravotné postihnutie vyžaduje riešiť napr. elektrické polohovanie chrbtovej opierky, elektrický náklon sedadla, bradové ovládanie a podobne. Poistenci s veľmi ťažkým ZP sú tak v nevýhodnej situácii a oproti poistencom s nižšou mierou postihnutia zažívajú diskrimináciu na základe miery zdravotného postihnutia. VOZP požiadal MZ SR o predloženie správy na svoje budúce zasadnutie o výsledkoch rokovaní o riešení uvedených problémov.

Správa o činnosti komisárky pre osoby so ZP za rok 2020

Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so ZP, informovala o správe o svojej činnosti za rok 2020, PDF, 8,17MB. Členovia VOZP konštatovali, že si vysoko vážia prácu pani komisárky. Vo svojom uznesení odporúča finančné a personálne posilnenie Úradu komisára pre osoby so ZP vzhľadom na rozsah a dôležitosť vykonávanej práce.

Stav prípravy transpozície Európskeho aktu o prístupnosti

Ján Gabura, riaditeľ Odboru integrácie osôb so ZP, informoval o stave prípravy transpozície smernice EU 2019/882 o prístupnosti výrobkov a služieb, ktorá sa má uskutočniť do 28. júna 2022. V súčasnosti prebieha inventarizácia legislatívnych predpisov, ktoré bude potrebné v rámci transpozície zmeniť. Takisto prebieha diskusia či bude efektívnejšie meniť každý dotknutý predpis samostatne alebo všetky jediným zákonom.

Výzva na nominovanie kandidáta za Slovensko do Výboru OSN pre práva osôb so ZP 

VOZP bol informovaný o tom, že k 31. decembru 2022 skončí mandát deviatim z osemnástich členov Výboru OSN pre práva osôb so ZP. Voľba nových členov sa uskutoční v dňoch 14. – 16. júna 2022 v New Yorku. Aj Slovensko má možnosť v rámci štátov východnej Európy predložiť návrh svojho kandidáta na člena Výboru OSN pre práva osôb so ZP. Ján Gabura, riaditeľ Odboru integrácie osôb so ZP, upozornil členov VOZP, že nominácie kandidátov je možné predkladať do 31. januára 2022. Následne sa uskutoční výber kandidáta za Slovensko pod gesciou MZVEZ SR.

Branislav Mamojka