MPSVaR spúšťa nový Informačný systém sociálnych služieb

Informačný systém sociálnych služieb (IS SoS) bol schválený zákonom č. 280/2019 Z. z. (novelou zákona o sociálnych službách), ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2022. Správcom IS SoS je MPSVaR SR.

IS SoS sa skladá z niekoľkých modulov:

  1. modul registra – v ktorom budú vyššími územnými celkami vedené informácie o poskytovateľoch a nimi poskytovaných sociálnych službách,
  2. zberový modul – v ktorom budú obce/vyššie územné celky a poskytovatelia sociálnych služieb viesť príslušné evidencie,
  3. centrálny modul – v pôsobnosti MPSVaR, určený na spracúvanie údajov z modulu registra a zberového modulu a vedenie evidencií v pôsobnosti MPSVaR (finančné príspevky, akreditácie),
  4. verejný modul – dostupný verejnosti s informáciami o sociálnych službách/poskytovateľoch, ich finančnej podpore a o akreditáciách.

Nasadenie do prevádzky

Jednotlivé moduly budú nasadzované do prevádzky postupne v priebehu začiatku roka 2022.

Obci, vyššiemu územnému celku a poskytovateľovi sociálnej služby vyplývajú v súvislosti s IS SoS povinnosti týkajúce sa vedenia evidencií v oblasti sociálnych služieb v tomto IS a údaje z týchto evidencií poskytujú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických formulárov zasielaných do IS SoS.

Nasadenie zberového modulu IS SoS, ktorý je zameraný na zber údajov z evidencií obcí/VÚC (evidencia finančnej podpory neverejných poskytovateľov a evidencia žiadostí a zabezpečenie sociálnej služby) a poskytovateľov sociálnych služieb (evidencia prijímateľov/zamestnancov/ročných údajov o službe), do „ostrej prevádzky“ sa predpokladá po ukončení akceptačného testovania a úspešnej migrácii údajov z registra poskytovateľov sociálnych služieb v priebehu februára 2022.

V súlade s pôsobnosťou ministerstva zabezpečiť priamy a nepretržitý prístup do IS SoS na účely plnenia povinností a výkonu práv podľa zákona bude všetkým respondentom IS SoS (obce, vyššie územné celky, poskytovatelia sociálnych služieb) zaslaný po spustení IS SoS do prevádzky notifikačný e-mail obsahujúci link pre prihlásenie sa a prácu v IS SoS. Jednotlivé hlásenia a výkazy v rámci evidencií v IS SoS budú podrobne popísané po prihlásení do systému.

Do doby spustenia IS SoS vedú obce/VÚC/poskytovatelia sociálnych služieb príslušné evidencie v súlade so zákonom o sociálnych službách účinným do 31.12.2021.

Upravené podľa MPSVR

(red.)