Projektové výzvy pre mimovládne neziskovky

Vyhlásené sú projektové výzvy určené pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) ako prijímateľov. Ide o úspech a inovatívny krok v oblasti sprístupnenia európskych štrukturálnych a investičných fondov mimovládnym neziskovým organizáciám.

Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím

Výzva s týmto názvom bola vyhlásená v rámci operačného programu Ľudské zdroje (Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01).

Hlavnou aktivitou v rámci tejto výzvy je vzdelávať zástupcov a zamestnancov organizácií zastupujúcich a reprezentujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím:

  • v oblasti postupov tvorby a prípravy legislatívy SR týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím,
  • v oblasti Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho uplatňovania v SR a
  • v oblasti iných právne záväzných medzinárodných dokumentov zameraných na práva osôb so zdravotným postihnutím,

tak aby boli relevantnými partnermi Vlády SR pri tvorbe a posudzovaní legislatívnych aj nelegislatívnych materiálov.

Vzdelávanie cieľovej skupiny v týchto oblastiach prispeje k lepšiemu presadzovaniu a uplatňovaniu potrieb osôb so zdravotným postihnutím v podmienkach SR za účelom zvyšovať sociálne začlenenie týchto osôb.

Suma financií vyčlenených na výzvu, je 500 000 eur. Maximálna výška príspevku na projekt je 25 000 eur. Oprávnené miesto realizácie projektu je celé Slovensko.

Vzdelávanie prebieha v skupine minimálne päť účastníkov. Odporúčaný maximálny počet je desať účastníkov a dĺžka kurzu do 40 hodín.

Oprávneným žiadateľom je nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, záujmové združenie právnických osôb a združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.). Partnerstvo s inými organizáciami nie je povolené.

Podrobné informácie o výzve, vrátanie odporúčaných tém kurzov a spôsobe financovania nájdete na webovej stránke Implementačnej agentúry MPSVR a na portáli itms2014.sk.

Považujeme za potrebné upozorniť na ustanovenie v Príručke pre žiadateľa v kapitole 4.7.1.1.1            Osobitosti oprávnenosti vybraných typov výdavkov, kde sa uvádza:

„Poskytovateľ neodporúča zamestnávať v rámci realizácie aktivít projektu štatutárny orgán žiadateľa, nakoľko by mohlo dôjsť ku strate kontrolného prostredia a v tom prípade vynaložené výdavky ma mzdu/odmenu budú považované za neoprávnené.“

Toto pravidlo určite skomplikuje prípravu projektov. Organizácie osôb so zdravotným postihnutím majú veľký nedostatok odborníkov a z nich si musia vyberať štatutárnych zástupcov, ktorí obvykle nie sú platení za výkon tejto funkcie a nebudú môcť byť platení ani za prácu na realizácii projektu.

Tvorba lepšej verejnej politiky a Občianska informovanosť a participácia

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dve skupiny dopytovo orientovaných výziev.

Tvorba lepšej verejnej politiky

Občianska informovanosť a participácia

Žiadateľ môže podať najviac jednu žiadosť v každej z oboch skupín výziev. Minimálna výška príspevku je 100 000 eur a maximálna výška príspevku je 400 000 eur. Oprávnenými žiadateľmi sú nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby a združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) Možné je partnerstvo s organizáciami rovnakého druhu.

(red)