Reakcia na výzvu NROZP v SR: 03 Progresívne Slovensko

Našou víziou je krajina, ktorá neuvrháva ľudí so zdravotným znevýhodnením do sociálnej núdze. Krajina, ktorá nepridáva nové fyzické a spoločenské bariéry, ale odstraňuje tie existujúce. Krajina, ktorá dáva ľuďom príležitosť napĺňať ich potenciál a žiť kvalitný život.

Nezostávame iba pri slovách, zlepšenie podmienok zdravotne znevýhodnených ľudí sa snažíme presadiť aj našimi aktivitami. Spomenúť môžeme našu iniciatívu www.odstranmebariery.sk, v rámci ktorej oslovujeme úrady a inštitúcie bez vybudovaných bezbariérových prístupov. Minulý rok sme tiež robili prieskum bezbariérovej dostupnosti mestských úradov v okresných mestách na Slovensku.

V našom programe sa inklúzii ľudí so zdravotným znevýhodnením venujeme intenzívne, prikladáme jeho časť zameranú na túto oblasť:

Presadíme reformu posudkovej činnosti. Hlavnými cieľmi reformy bude zjednotenie a zjednodušenie posudkovej činnosti, zvýšenie férovosti, aktualizácia o najnovšie medicínske poznatky a inovácie v začleňovaní ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce a nahradenie medicínskeho modelu (výlučne na základe diagnóz) bio-psycho-sociálnym modelom, ktorý bude zohľadňovať napríklad aj zručnosti a kvalifikáciu danej osoby.

Rozšírime sieť požičovní kompenzačných pomôcok s cieľom uľahčiť život osobám so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám a zefektívniť využitie verejných zdrojov. 

Zlepšíme ekonomickú situáciu rodičov zabezpečujúcich starostlivosť o zdravotne znevýhodnené deti. Rodičia, ktorí zabezpečujú starostlivosť o svoje dieťa so zdravotným znevýhodnením a poberajú príspevok na opatrovanie, sa často ocitajú v pasci chudoby. Presadíme primerané sociálne zabezpečenie takýchto rodičov. Zároveň zmiernime obmedzenie zárobkovej činnosti práce z domu popri poberaní príspevku na opatrovanie.  

Zvýšime prístupnosť verejných budov, priestorov a služieb pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a ľudí v seniorskom veku. Zavedieme systém certifikovaných odborníkov a odborníčok na komplexnú prístupnosť, spolu s certifikáciou budov a služieb a ukotvíme princípy univerzálneho dizajnu v stavebnom zákone. Vytvoríme dlhodobý centrálny dotačný mechanizmus na financovanie komplexnej debarierizácie verejných a samosprávnych inštitúcií.

Podporíme vznik nájomných bezbariérových bytov.

Podporíme bezbariérovosť súkromných prevádzok a služieb pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Zavedieme nové štandardy bezbariérovosti a podporíme majiteľov a majiteľky prevádzok k ich naplneniu prostredníctvom jednoduchého dotačného mechanizmu.

Presadíme zmenu Antidiskriminačného zákona tak, aby za diskrimináciu z dôvodu zdravotného znevýhodnenia bolo považované aj odmietnutie tzv. primeraných úprav. Súčasné znenie Antidiskriminačného zákona potrebu primeraných úprav zohľadňuje iba vo vzťahu k zamestnávaniu ľudí so zdravotným znevýhodnením. 

Presadíme inkluzívne vzdelávanie a vzdelávanie k inklúzii. Zvýšime dostupnosť vzdelávania pre deti so zdravotným znevýhodnením. Zároveň považujeme vzdelávanie k inklúzii za cestu k súdržnej a solidárnej spoločnosti. 

Zameriame sa na ochranu ľudí (a obzvlášť detí) so zdravotným znevýhodnením pred sexuálnym zneužívaním. Súčasné podmienky sú nastavené tak, že sexuálnym predátorom uľahčujú páchanie ich činnosti. Budeme presadzovať zavedenie psychologických posudkov pre osoby pracujúce v systéme sociálnych služieb a opatrenia, ktoré budú viesť k lepšiemu zosieťovaniu systému tak, aby (potenciálni) páchatelia nemohli unikať dôsledkom svojich činov.

Posilníme bezbariérovú verejnú dopravu. Zdravotne znevýhodnení ľudia musia mať možnosť sa samostatne pohybovať a používať verejnú dopravu. Budeme presadzovať bezbariérovosť vlakových staníc, dostupnosť nízkopodlažných vlakových súprav a vozňov či bezbariérovú (diaľkovú aj mestskú) autobusovú dopravu. 

Gestorkami pre tému inklúzie zdravotne znevýhodnených ľudí sú Lucia Plaváková, Jana Hanuliaková a Veronika Veslárová. V našom programe sa zlepšeniu kvality života ľudí so zdravotným znevýhodnením venujeme naprieč rôznymi oblasťami, celý program bude zverejnený na začiatku septembra. Niektoré z opatrení z iných oblastí nájdete v našich prioritách pre vzdelávanie, zdravotníctvo či sociálnu pomoc na stránke Opatrenia pre budúcnosť.

Tereza Mikáčová
Komunikačné oddelenie 
mikacova@progresivne.sk
Webstránka politickej strany Progresívne Slovensko