Stanovisko EDF k návrhu revízie nariadenia o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej doprave (1371/2007)

EDF nedávno zverejnilo stanovisko k návrhu revidovaného nariadenia o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej doprave (nariadenie 1371/2007). Na základe hodnotenia EDF sa v novom návrhu posilňujú práva osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou mobilitou najmä tým, že sa vo väčšej miere zosúladil s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

EDF s potešením prijalo správu o prepracovaní nariadenia s cieľom zlepšiť niektoré aspekty textu. Niektoré ustanovenia je však aj napriek tomu ešte potrebné zlepšiť. Ide predovšetkým o požiadavku hlásiť sa 48 hodín pred uskutočnením cesty.

EDF víta prepracovanú verziu nariadenia, a to predovšetkým zapracovanie nasledujúcich bodov:

 • Explicitné odkazy na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
 • Žiadne výnimky pre ustanovenia týkajúce sa zdravotného postihnutia (článok 2);
 • V prípade neprístupnosti automatov na lístky je lístok možné bez doplatku kúpiť vo vlaku (článok 10);
 • Pri presmerovaní vlaku alebo pri použití alternatívnej dopravy musí byť táto prístupná (Článok 16);
 • Je potrebné vyhotoviť pohotovostné plány väčších staníc v spolupráci s osobami so zdravotným postihnutím (článok 18);
 • Počas celej prevádzky vlakom je potrebné zabezpečiť asistenciu (články 23 a 24);
 • Je potrebné zaškoliť personál v oblasti zdravotného postihnutia (článok 26);
 • Sú presnejšie zadefinované kompetencie vnútroštátnych orgánov na presadzovanie tohto nariadenia. Boli im pridelené aj konkrétne úlohy (Kapitola VII).

EDF však vyjadrilo poľutovanie nad nasledujúcimi skutočnosťami:

 • Naďalej zostáva v platnosti pravidlo povinnosti rezervovať si asistenciu 48 hodín pred cestou (článok 24);
 • Nie je jasne uvedené, že rezervácia asistencie je bezplatná (článok 22);
 • Požiadavky na zaškolenie personálu už nie sú komplexné a podrobné;
 • Právomoci zodpovedných vnútroštátnych orgánov v prípade individuálnych sťažností neboli dostatočne posilnené a/alebo harmonizované.

Ďalší krok, ktorý bude nasledovať zo strany EDF, bude lobbing v Európskom parlamente a v Rade s cieľom zaručiť, aby sa v ďalších krokoch legislatívneho procesu v plnej miere zohľadňovalo jeho stanovisko.

Hlasovanie vo Výbore pre dopravu Európskeho parlamentu je naplánované na 7. júna 2018. Viac informácií o legislatívnom procese je k dispozícii na stránke Európskeho parlamentu.

Podľa informácií EDF (red)