Tallinnská deklarácia o e-governmente

Spolu 32 štátov Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu vrátane Slovenska 6. októbra podpísalo Tallinskú deklaráciu o e-governmente.

Tallinnská deklarácia je ďalším krokom v napĺňaní Akčného plánu pre e-Government na roky 2016 až 2020 po záveroch Rady Európy schválených počas slovenského predsedníctva.

Deklarácia prináša jasne a konkrétne formulovanú víziu pre digitálnu Európu vychádzajúcu z reálne dosiahnutých výsledkov únie.

Jej signatári sa zaväzujú napĺňať tieto ciele:

 • Digitálne ako štandard – zabezpečiť, aby občania a podnikatelia mohli s verejnou správou komunikovať elektronicky, boli na to dobre pripravení vrátane kvalitných digitálnych zručností;
 • Jedenkrát a dosť – verejná správa nebude od občanov požadovať tie isté informácie viac ako jedenkrát. Tento princíp sa bude implementovať pre kľúčové verejné elektronické služby;
 • Dôveryhodnosť a bezpečnosť – dbať na zohľadňovanie informačnej bezpečnosti a ochrany súkromia pri IKT riešeniach v oblasti verejných služieb a verejnej správy (pozn. IKT – informačné a komunikačné technológie); zvyšovať využívanie elektronických občianskych preukazov, spraviť ich užívateľsky prístupnejšími a vhodnejšími pre mobilné platformy;
 • Otvorenosť a transparentnosť – umožniť občanom a podnikateľom lepšie spravovať svoje osobné údaje v držbe orgánov verejnej správy;
 • Interoperabilita – vypracovať národný rámec interoperability, založený na európskom rámci interoperability (EIF);
 • Horizontálne politické kroky – zvyšovať digitálne zručnosti zamestnancov verejnej správy na všetkých úrovniach; rozširovať a prehlbovať využívanie údajov a analýz; zdieľať s inými dobré postupy a úspešné domáce riešenia v oblasti eGovernmentu; urýchliť digitálnu transformáciu na všetkých úrovniach vlády a zabezpečiť na to primerané finančné zdroje.

Ministri zodpovední za politiku a koordináciu verejných digitálnych služieb v štátoch Európskej únie (EÚ) a Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA), uznávajú potreby a očakávania občanov a podnikateľov pri interakcii s verejnou správou.

Preto sa zaviazali, že navrhovanie a poskytovanie digitálnych služieb sa bude riadiť princípmi zameranými na ich používateľov. Tieto princípy explicitne rátajú aj s potrebami osôb so zdravotným postihnutím.

Občania a podnikatelia pri interakcii s verejnou správou a používaní verejných digitálnych služieb tak môžu očakávať, okrem vyššie uvedených cieľov, aj pokrok v nasledujúcich oblastiach.

Prístupnosť, dostupnosť a použiteľnosť:

 • služby budú prístupnejšie, bude možné ich ľahšie vyhľadať, budú bezpečnejšie a použiteľné všetkými nediskriminačným spôsobom s primeranou asistenciou v prípade potreby pomoci;
 • pri vytváraní služby sa uplatňoval princíp univerzálneho navrhovania a webové sídla sú jednoducho čitateľné a ľahko zrozumiteľné;
 • je zabezpečená dôveryhodnosť verejných digitálnych služieb a dá sa rozpoznať jasným a konzistentným spôsobom.
 • verejná správa sa bude usilovať o zníženie administratívnej záťaže občanov a podnikateľov, najmä optimalizáciou a navrhovaním digitálnych procesov a služieb a ponúkaním personalizovaných a proaktívnych služieb.
 • verejné služby bude možné čo najviac využívať on-line, najmä ak to bude požadovať používateľ, vrátane poskytovania potvrdenia o správnosti alebo splnení vyžadovanej povinnosti;
 • stav procesu spracovania poskytovanej služby sa bude dať kedykoľvek overiť on-line.
 • digitálne prostriedky sú použité aj na posilnenie možnosti občanov a podnikateľov vyjadriť svoje názory, čo umožní tvorcom politiky zozbierať nové myšlienky, vo väčšej miere zapojiť občanov do tvorby verejných služieb a poskytovať lepšie verejné digitálne služby.
  • bariéry používania verejných digitálnych služieb sa budú efektívne odstraňovať vrátane rozširovania a podpory benefitov, ako napríklad, vyššia spoľahlivosť, rýchlosť, efektivita a zníženie nákladov pre tých, ktorí vedia využívať digitálne služby.
  • pri spracovaní osobných údajov sa rešpektujú všeobecné predpisy na ochranu údajov a súkromia v EÚ a na národnej úrovni a poskytujú sa informácie o použití a uchovávaní osobných údajov;
  •  občanom sa umožňuje prístup k ich údajom a žiadosti o ich opravu a vymazanie.
  • občania a podnikatelia majú on-line prístup k postupu na podávanie sťažností a k mechanizmu na odškodnenie, zároveň však aj k iným dostupným kanálom podľa vlastného výberu.
 • Zníženie administratívnej záťaže
 • Digitálne poskytovanie verejných služieb
 • Zapojenie občanov
 • Motivácia pre používanie digitálnych služieb
 • Ochrana osobných údajov a súkromia
 • Mechanizmus na sťažnosti a odškodnenie

Pokroky v plnení cieľov v jednotlivých krajinách bude každoročne prezentovať Riadiaca rada e-Governmentu. Vyhodnotenie plnenia deklarácie po roku od jej schválenia prinesie Rakúsko, ktoré bude predsedajúcou krajinou Rady EÚ na jeseň 2018.

Zdroje: Tlačová správa

Tallinská deklarácia

(red)