Zasadnutie predsedníctva EDF a konferencia o Európskom akte o prístupnosti v Talline

V estónskom Talline sa 7. a 8. októbra 2017 uskutočnilo v poradí druhé tohtoročné zasadnutie predsedníctva Európskeho fóra zdravotného postihnutia.

Ako to už býva zvykom, sobotňajšie dopoludnie bolo venované tematickej konferencii. Tentoraz bola konferencia venovaná Európskemu aktu o prístupnosti, o ktorom sa nedávno (14. septembra 2017) hlasovalo v Európskom parlamente, a v sobotu dopoludnia len vyvrcholila. Začala sa o deň skôr v univerzitnom meste Narva.

Sobotňajšiu časť konferencie otvorili predseda EDF Yannis Vardakastanis a predsedníčka Estónskej národnej rady osôb so zdravotným postihnutím Monika Haukanõmm. Hovorili o silných záväzkoch ministerstiev sociálnych vecí jednotlivých členských štátov, ktoré vyplývajú z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Nasledovala diskusia moderovaná Raitom Kuusem z estónskeho ministerstva sociálnych vecí. V rámci diskusie vystúpili Gunta Anca, sekretárka EDF, Immaculada Placencia-Porero z Európskej komisie, Adina Braha-Honciuc zo spoločnosti Microsoft, Helena Pall zo stáleho zastúpenia Estónska v Európskej únii a Raivo Allev z Oddelenia sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti mesta Tallin.

Na konferencii sa zdôraznila skutočnosť, že povedomie v oblasti prístupnosti sa zvyšuje, pokiaľ ide o osoby s telesným postihnutím. Stále sa však zabúda na nevidiacich, nepočujúcich či hluchoslepých ľudí. Ešte zložitejšia je situácia ohľadom osôb s postihnutím, ktoré je ešte menej viditeľné, ako sú ľudia s mentálnym a psycho-sociálnym postihnutím.

Dôležitá je aj účasť samotných ľudí so zdravotným postihnutím na celom procese prostredníctvom ich reprezentatívnych organizácií. Bez nich by sa nemali prijímať žiadne rozhodnutia týkajúce sa ich života.

Na záver konferencie Rait Kuuse pripomenul, že máme pred sebou dôležité kolo rokovaní Európskej komisie, Parlamentu a Rady. Vedúci predstavitelia EDF dali prísľub, že samotné fórum i jeho členské organizácie budú viesť masívnu kampaň. Cieľom je, aby vlády členských štátov pochopili, aké dôležité je prijať silný Európsky akt o prístupnosti.

Pálčivá téma predsedníctva EDF – volebné právo

Po ukončení konferencie pokračovalo zasadnutie predsedníctva svojím bežným programom. Z mnohých otázok, ktoré sa počas dvoch dní prerokúvali, sa zastavíme aspoň pri niektorých.

Po správe o činnosti predsedu EDF Yannisa Vardakastanisa sa účastníci zasadnutia venovali politickej účasti osôb so zdravotným postihnutím s ohľadom na Európske voľby 2019. Členka predsedníctva EDF Dovilé Juodkaitė hovorila o inkluzívnosti volieb v Litve, v diskusii sa Maurene Piggot z organizácie Inclusion Europe vyjadrila, že volebné právo je mimoriadne citlivá otázka osobného i verejného charakteru, preto jej treba venovať osobitnú pozornosť.

V súvislosti so situáciou ohľadom volieb sa rozprúdila vášnivá diskusia. Z najzaujímavejších príspevkov pre vás vyberáme:

„V Litve je neprístupných 60 % volebných miestností. Zvyšok by mal byť prístupný, ale realita je často iná.“

„V Nemecku nemôže voliť 85 000 ľudí. Sú to ľudia s demenciou a mentálnym či psychosociálnym postihnutím.“

„V Maďarsku má 56 000 ľudí so zdravotným postihnutím poručníkov a 48 000 z nich nemôže voliť.“

„V mnohých krajinách EÚ sú ľudia so zdravotným postihnutím zavretí v inštitúciách nemôžu voliť. Niektorí dokonca ani nevedia, že sú voľby.“

„V Portugalsku ľudia s mentálnym postihnutím nemôžu voliť, pretože sa im neposkytujú informácie v prístupných formátoch, ktorým rozumejú, napríklad v ľahko čitateľnom formáte.“

„V Maďarsku sú prístupné volebné miestnosti často veľmi ďaleko od miesta bydliska, a tak sa ľudia so zdravotným postihnutím k nim nedostanú a nemôžu si uplatniť svoje právo voliť.“

Výbor OSN pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý monitoruje prácu EÚ a jej členských štátov na implementácii dohovoru OSN, opakovane poukázal na porušovanie práva na politickú účasť právo voliť pre osobami so zdravotným postihnutím vo väčšine štátov EÚ. V niektorých ďalších štátoch už súd rozhodol, aby verejné orgány začali revidovať legislatívu a skoncovali s diskrimináciou v oblasti volebného práva.

EDF vyzýva Európsky parlament a vlády všetkých členských štátov, aby zrevidovali svoje zákony a postupy s cieľom zaručiť, že všetci ľudia so zdravotným postihnutím v Európe budú môcť uplatniť svoje právo voliť a byť volený ako všetci ich spoluobčania.

4. Európsky parlament osôb so zdravotným postihnutím

Politická účasť a právo voliť budú aj témou 4. Európskeho parlamentu osôb so zdravotným postihnutím, ktorý sa uskutoční 6. decembra 2017 v Bruseli. Toto podujatie organizuje EDF a Európsky parlament a stretne sa na ňom niekoľko stovák delegátov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím z celej Európy, poslanci Európskeho parlamentu a vysokí predstavitelia ďalších európskych inštitúcií.

Ďalšie témy zasadnutia

K ďalším bodom programu patrili Brexit a situácia ľudí so zdravotným postihnutím z Veľkej Británie po oddelení sa od EÚ či ciele udržateľného rozvoja.

Ľudia so zdravotným postihnutím majú obavy, aká bude situácia v mnohých oblastiach ich života, keď ich nebude chrániť európska legislatíva. Ľudia zo Severného Írska hovorili o prístupe do škôl, zdravotnej starostlivosti i o sociálnom zabezpečení. Maureen Piggot z Inclusion Europe poznamenala, že v súvislosti s existujúcimi právami osôb so zdravotným postihnutím vo Veľkej Británii by nemalo dôjsť k regresii.

Predsedníctvo EDF odporučilo, aby sa organizácie, ktoré zastupujú ľudí so zdravotným postihnutím, ku ktorým patrí aj samotné EDF, zúčastňovali na všetkých verejných vypočúvaniach a aby sa s nimi konzultoval celý nadchádzajúci proces v súvislosti s Brexitom.

Udržateľný rozvoj

Ciele udržateľného rozvoja sú v súčasnom období veľmi diskutovanou témou. Členovia predsedníctva si v rámci veľmi intenzívnej diskusie vymieňali svoje skúsenosti ohľadom toho, ako je to s plnením cieľov v jednotlivých členských štátoch, aké orgány majú na starosti ich implementáciu na národnej i medzinárodnej úrovni.

Predstavitelia niektorých štátov uviedli, že na u nich na národnej úrovni o cieľoch udržateľného rozvoja diskutuje veľmi málo, dokonca nie je úplne zrejmé, kto je za implementáciu zodpovedný. Zástupcovia slovenskej delegácie referovali o situácii u nás, ktorá je na pozadí situácie v iných členských štátoch pomerne priaznivá.

EDF bude pokračovať v práci v oblasti cieľov udržateľného rozvoja a Agendy 2030. Jeho dlhodobým cieľom bude, aby bola agenda inkluzívna pre osoby so zdravotným postihnutím – aby politiky a ciele na implementáciu Dohovoru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím odkazovali na ciele udržateľného rozvoja, aby EÚ v kontexte cieľov zbierala disagregované údaje v oblasti zdravotného postihnutia a aby bol súčasťou politického dialógu v tejto oblasti na národnej i medzinárodnej úrovni aj hlas ľudí so zdravotným postihnutím.

Okrem uvedených tém sa členovia predsedníctva venovali aj súčasnej situácie ohľadom európskych štrukturálnych a investičných fondov z hľadiska zdravotného postihnutia a téme európskeho sociálneho piliera.

Zdroj: www.edf-feph.org (red)

Predseda EDF Yannis Vardakastanis stojaci za rečníckym pultom

Predseda EDF Yannis Vardakastanis otvoril sobotňajšiu časť konferencie o Európskom akte o prístupnosti. FOTO – NROZP

Fotografia účastníkov konferencie

Účastníci konferencie hovorili aj o tom, že povedomie v oblasti prístupnosti sa zvyšuje pri osobách s telesným postihnutím. Stále sa však zabúda na nevidiacich, nepočujúcich či hluchoslepých ľudí. Ešte zložitejšia je situácia ohľadom osôb s postihnutím, ktoré je ešte menej viditeľné, ako sú ľudia s mentálnym a psycho-sociálnym postihnutím. FOTO – NROZP