Uplatnené pripomienky a námety k pripravovanej novele zákona o kompenzácii ŤZP

K predbežnej informácii o príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, predložila NROZP v SR nižšie uvedené pripomienky a námety. Vychádzali sme pritom zo záverov minuloročného projektu NROZP v SR Podpora spolupráce MNO pri účasti na implementácii a monitoringu uplatňovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

  1. Návrh zákona predpokladá riešiť zvýšenie PP na opatrovanie len pre poberateľov v produktívnom veku, s čím nesúhlasíme. Žiadame, aby sa novelou zákona riešilo i zvýšenie PP na opatrovanie u poberateľov PP, ktorí sú poberateľmi dôchodkových dávok.
    Dlhodobým cieľom by mala byť rovnaká výška PP na opatrovanie bez ohľadu na to, či jeho poberateľ je alebo nie je v produktívnom veku.
  2. Posudzovanie príjmu. Do príjmu okrem darov by sa nemali započítavať i ďalšie jednorazové neopakujúce sa príjmy, ako sú príjmy z dedičstva či príjmy z plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku alebo doplnkového dôchodkového sporenia.
    Kuriózne je posudzovanie príjmu z dedičstva – ak osoba s ŤZP zdedí nehnuteľnosť, započíta sa jej do majetku, ak ale túto nehnuteľnosť následne speňaží, prejaví sa jej to v ročnom príjme a na jeden rok prichádza o peňažné príspevky. V nasledujúcom roku sa zostatok príjmu z predaja už započíta do majetku a výplata PP sa obvykle obnoví. A trestať osobu s ŤZP za to, že sa zodpovedne správa počas života, šetrí si na starobu životným poistením alebo doplnkovým dôchodkovým sporením a po ich výplate mu štát zoberie na jeden rok PP, je niečo obdobné.
  3. Požadujeme riešiť výšku PP na osobnú asistenciu. Svojou podstatou ide o odmenu za prácu, ktorú pre osobu s ŤZP vykonáva iná osoba. Jeho valorizácia by mala byť naviazaná na rast miezd, minimálne na rast priemernej mzdy v hospodárstve SR, nie na rast životného minima.  Od roku 2013, kedy sa jeho výška upravovala naposledy, sa znížil rozdiel medzi jeho výškou a výškou minimálnej mzdy z 83 centov na 43 centov. Nízke ohodnotenie práce osobných asistentov zmenšuje okruh osôb, ktoré majú o vykonávanie tejto činnosti záujem ako o hlavnú zárobkovú činnosť. Preto žiadame do novely zaradiť úpravu jeho výšky.
  4. Zrušenie vekovej hranice 65 rokov pre priznanie PP na osobnú asistenciu a pre priznanie PP na kúpu osobného motorového vozidla. Domnievame sa, že ide o nerovnaké zaobchádzanie z dôvodu veku, čo je v rozpore s antidiskriminačnou legislatívou a v konečnom dôsledku i s Ústavou SR. Vekovú hranicu žiadame zo zákona vypustiť.
  5. Zrušenie hranice príjmu, po dosiahnutí ktorej sa prestávajú vyplácať opakované (mesačne vyplácané) PP, resp. sa začína krátiť PP na osobnú asistenciu. Posudzovanie príjmu bolo zavedené v zákone o sociálnej pomoci v dobe, keď i výplata štátnych sociálnych dávok (prídavku na dieťa) podliehali testovaniu príjmu žiadateľa. Štátne orgány by mali rozlišovať medzi ťažkým zdravotným postihnutím a jeho dôsledkami a hmotnou núdzou, kedy je určité testovanie príjmu opodstatnené, a upustiť od sledovania príjmu v prípade opakovaných PP. Navyše, systém trestá osamelo žijúce osoby s ŤZP, ktoré vykonávajú zárobkovú činnosť a prejavujú tak aktívny záujem na riešení svojej sociálnej situácie a zastavuje im výplatu opakovaných peňažných príspevkov, čo je citlivé najmä v prípade  PP na osobnú asistenciu a PP na prepravu.
  6. Pri určovaní výšky PP na kúpu pomôcky, osobného motorového vozidla, zdvíhacieho zariadenia a úpravu bytu v najvyššom cenovom pásme navrhujeme rozšíriť poskytovanie príspevku i pre osoby s vyšším príjmom, ako je v súčasnosti stanovený 5-násobok sumy životného minima. Pri cenách nad 1 660 eur by príspevok vo výške určitého percenta z ceny mal byť priznaný i osobám s ŤZP s príjmom nad 5-násobok životného minima.

Ing. Bc. Milan Měchura