Už po 12. raz sa hľadá držiteľ titulu Prístupné mesto

Poznáte mesto z krajiny EÚ s viac ako 50 tisíc obyvateľmi, ktoré vyniká svojimi inovatívnymi a pokrokovými aktivitami a stratégiami v oblasti debarierizácie? Mesto, ktoré si za vynakladané úsilie a dosahované výsledky zaslúži oficiálne uznanie? Európska komisia a Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) ponúkajú príležitosť uchádzať sa o prestížne ocenenie Prístupné mesto 2022 (Access City Award 2022). Na tých, ktorí obsadia prvé tri priečky, čaká finančná odmena (deje sa tak od súťaže na rok 2020), záujemcovia sa však opäť môžu uchádzať aj o špeciálne uznanie – keďže rok 2021 je Európskym rokom železníc, porotcovia ho udelia mestu, ktoré vynakladá mimoriadne úsilie na sprístupnenie svojich železničných staníc.

Viac ako 80 miliónov obyvateľov EÚ má nejaký typ zdravotného postihnutia, jej obyvateľstvo starne, Európa je mestské spoločenstvo, kde štyria z piatich obyvateľov žijú v mestách. Aj to sú dôvody, prečo sa prostredníctvom Access City Award každoročne oceňuje úsilie miest zamerané na zvyšovanie ich prístupnosti, podporuje sa rovný prístup k mestskému životu ľudí so zdravotným postihnutím a vytvára sa priestor na šírenie a výmenu praktických skúseností. V rámci súťaže sa hodnotí koherentnosť prístupu v štyroch kľúčových oblastiach bezbariérovosti, ktorými sú zastavané územie a verejné priestranstvá; doprava a súvisiaca infraštruktúra; informácie a komunikácia (vrátane informačných a komunikačných technológií) a občianska vybavenosť a verejné služby. Uchádzač musí poskytnúť nielen opis už realizovaných aktivít, opatrení a iniciatív, ale i tých, ktoré v rámci rozvoja mesta uskutočniť ešte len plánuje.

Všetky potrebné informácie, formuláre a pokyny nájdete na oficiálnej stránke EÚ venovanej súťaži. Prihlášky je možné podávať do 8. septembra 2021.

(red.)