Výber z dokumentov ECAC

ECAC – The European Civil Aviation Conference bola založená v r.1955 ako medzivládna organizácia. Základným cieľom ECAC je prispievanie k neustálemu pokroku smerom k bezpečnému, efektívnemu a udržateľnému európskemu systému leteckej dopravy. Základné myšlienky, ktoré sa úzko týkajú problematiky cestujúcich so zdravotným postihnutím sú zhrnuté vo viacerých dokumentoch, ktoré ECAC vydal. V súvislosti s Nariadením ide najmä o ECAC DOC 30, ANNEX K, ANNEX N, („CODE OF GOOD CONDUCT IN GROUND HANDLING FOR PERSONS WITH REDUCED MOBILITY“). Tieto dokumenty sú prínosom najmä preto, lebo sú pomôckou ktorá ponúka priamo návody ako správne a adekvátne naplniť požiadavky Nariadenia najmä v otázkach poskytovania správnej asistencie.

Základné myšlienky, ktoré sa úzko týkajú problematiky cestujúcich so zdravotným postihnutím sú zhrnuté v nasledovných dokumentoch, ktoré ECAC (The European Civil Aviation Conference) vydali:

  • ECAC DOC 30 – ECAC POLICY STATEMENT IN THE FIELD OF CIVIL AVIATION FACILITATION:
  • ANNEX K: GUIDELINES ON GROUND HANDLING FOR PERSONS WITH REDUCED MOBILITY
  • ANNEX N: GUIDELINES ON AWARENESS AND DISABILITY EQUALITY FOR ALL AIRPORT AND AIRLINE PERSONNEL DEALING WITH THE TRAVELLING PUBLIC
  • „CODE OF GOOD CONDUCT IN GROUND HANDLING FOR PERSONS WITH REDUCED MOBILITY“

 Tieto dokumenty sú voľne prístupné na web stránke ECAC –  obsahujú mnohé mimoriadne užitočné a praktické návody pre poskytovanie asistencie jednotlivým typom zdravotných postihnutí.

Zo spomínaných dokumentov vyberáme niektoré informácie:

Základné pravidlá pre poskytovanie asistencie zdravotne postihnutým osobám

Komunikácia

Je povinnosťou pozemného personálu letiska spýtať  každej zdravotne postihnutej osoby na najvhodnejší spôsob, akým jej má byť asistencia poskytnutá (príklad – najlepší spôsob, akým ju možno sprevádzať, čo jej spôsobuje bolesť alebo diskomfort a pod.)

Manipulácia s telesne postihnutou osobou

Zdvíhanie telesne postihnutej osoby z vozíka na vozík, z alebo do lietadla musí byť vždy prevedené pomocou dvoch členov personálu. Transport musí byť prevedený s ohľadom na dôstojnosť a komfort prenášanej osoby.
Za žiadnych okolností sa nesmie stať, že telesne postihnutú osobu budú členovia asistencie prenášať a alebo do lietadla manuálne. Jedinou výnimkou je malé lietadlo s 19 sedadlami, po zvážení zdravotných a bezpečnostných rizík pre prepravovanú osobu.

Prítomnosť

Asistent nesmie nechať zdravotne postihnutú osobu osamote viac ako 30 minút s výnimkou prípadov, keď sa navzájom dohodnú inak.

Spracovala: Mgr. Marcela Rukovanská