Vyjadrite sa k prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií

Pri prijímaní a vydávaní rôznych smerníc, vyhlášok či nariadení, ktorých zámerom je posilniť inklúziu ľudí so zdravotným postihnutím, európske inštitúcie často diskutujú priamo so zástupcami organizácií, zastupujúcimi práva a záujmy ľudí so zdravotným postihnutím. Dôležitú úlohu v tomto procese však zohráva aj spätná väzba dotknutých skupín, preto by sme vás radi upozornili na možnosť zúčastniť sa užitočnej konzultácie. Témou krátkeho on-line dotazníka sú vaše názory a osobné skúsenosti s uplatňovaním smernice o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií inštitúcií verejného sektora. Dotazník je zameraný výlučne na národné inštitúcie a je otvorený do 25. októbra 2021.

Cieľom konzultácií je zozbierať názory všetkých zainteresovaných strán vrátane členských štátov, regionálnych a miestnych orgánov, nezávislých orgánov, zaoberajúcich sa prístupnosťou, mimovládnych organizácií a organizácií, zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím a starších ľudí, priemyselných subjektov a poskytovateľov technológií, akademických a certifikačných orgánov, expertov na prístupnosť a občanov, najmä osoby so zdravotným postihnutím, funkčnými obmedzeniami a starších ľudí. Od týchto skupín sa očakáva, že budú mať názory a poznatky o tom, čo sa v dôsledku smernice a jej vykonávacích opatrení zmenilo, či naďalej spĺňajú svoj účel, ako sa v tomto smere odzrkadľuje vplyv technologického pokroku posledných mesiacov a rokov a či, resp. aké medzery v dosiahnutí inkluzívnejšieho a prístupnejšieho on-line obsahu verejného sektora v praxi existujú.

Dotazník pozostáva z ôsmich otázok, na ktoré sa odpovedá jednoduchým začiarknutím možností. Je dostupný vo všetkých európskych jazykoch. Po otvorení adresy dotazníka sa načíta stránka v angličtine. Aktiváciou odkazu „english“ otvoríte ponuku ďalších dostupných jazykov, spomedzi ktorých si môžete vybrať aj slovenský.

(red.)