Výzva politickým stranám kandidujúcim v parlamentných voľbách 2016

NROZP v SR sa obrátila  s nasledujúcou výzvou na všetky politické strany kandidujúce v parlamentných voľbách 2016:

Vážená pani predsedníčka,

vážený pán predseda,

vážení predstavitelia politických strán kandidujúcich v parlamentných voľbách 2016,

občania so zdravotným postihnutím predstavujú významný volebný potenciál. Na Slovensku je približne 10% občanov s určitým druhom a stupňom zdravotného postihnutia, ktorí majú právo na plnohodnotný a dôstojný život. Každý z nich má svojich príbuzných, priateľov a známych, ktorým záleží aj na uplatňovaní práv osôb so zdravotným postihnutím. Pri rozhodovaní koho voliť, budú títo občania prihliadať aj na to, ako chcú jednotlivé politické strany riešiť ich každodenné problémy súvisiace so zdravotným postihnutím.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím chce pomôcť voličom so zdravotným postihnutím vytvoriť si nezávislý názor na volebné programy jednotlivých politických strán ako základ pre slobodný a kvalifikovaný výber, koho voliť. Mnohí občania so zdravotným postihnutím majú tiež sťažený prístup k informáciám, preto im ho chceme uľahčiť.

Rozhodli sme sa všetkým politickým stranám kandidujúcim v nastávajúcich parlamentných voľbách ponúknuť priestor v našom internetovom časopise Mosty inklúzie (www.nrozp-mosty.sk). V časopise môžete zverejniť časti Vášho volebného programu týkajúce sa občanov so zdravotným postihnutím a názory Vašej strany na aktuálne otázky týkajúce sa týchto občanov. Voličov bude zaujímať najmä Váš postoj k týmto problémom:

  • prevencia a odstraňovanie architektonických, dopravných a informačných bariér
  • podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce a podpora chráneného zamestnávania
  • chudoba znásobovaná zdravotným postihnutím, výška a valorizácia dôchodkov, rozdiely medzi novovymeranými a dlhodobejšie poberanými dôchodkami
  • inkluzívne vzdelávanie
  • peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
  • včasná starostlivosť o deti so zdravotným postihnutím a podpora rodín so zdravotne postihnutým členom
  • deinštitucionalizácia a rozvoj komunitných sociálnych služieb

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR je apolitická organizácia a nemôže a ani nechce zvýhodňovať alebo znevýhodňovať ktorúkoľvek politickú stranu. Preto posielame túto ponuku všetkým politickým stranám kandidujúcim v nastávajúcich parlamentných voľbách.

Každá kandidujúca politická strana dostane v časopise k dispozícii priestor v rozsahu do 1500 slov. Okrem tohto rozsahu zverejníme aj Vami dodané odkazy na ďalšie súvisiace informácie na vašom webovom sídle.

Vaše podklady na zverejnenie očakávame do 29. januára 2016 na adrese sekretariat@nrozp.sk. Dodané podklady budú sprístupnené do 15. februára 2016. Zároveň bude zverejnená aj informácia, ktoré politické strany nevyužili našu ponuku v termíne do 29. januára 2016.

Veríme, že našu ponuku využijete, aby ste mohli lepšie zviditeľniť Vaše zámery v sociálnej oblasti a pomôcť občanom so zdravotným postihnutím pristúpiť k voľbám slobodne a kvalifikovane aj na základe Vami dodaných informácií.

Branislav Mamojka, predseda NROZP v SR