Úvodník – Mosty inklúzie 01/2016

Volebné programy a zdravotné postihnutie

Vážení čitatelia,

nezadržateľne sa blíži 5. marec, deň parlamentných volieb. Aj náš hlas a hlas našich príbuzných, priateľov a sympatizantov môže ovplyvniť ich výsledok a tým aj spôsob riešenia každodenných i dlhodobých problémov ľudí so zdravotným postihnutím. Aj preto sme pripravili prvé tohtoročné vydanie časopisu v zmenenej štruktúre a monotematicky. Voľby sú príležitosťou na vyjadrenie názoru a občianskeho postoja. Obsah prvého čísla Mostov inklúzie dáva zase príležitosť začítať sa do programov tých, ktorí chcú spravovať náš štát, so zaostrením na témy dotýkajúce sa zdravotného postihnutia.

Začiatkom roka sme sa obrátili na politické strany s ponukou, aby nás, svojich potenciálnych voličov,  na stránkach tohto časopisu oboznámili so svojimi zámermi súvisiacimi s riešením našich problémov. Predpokladali sme, že väčšina politických strán našu ponuku využije a my vás budeme môcť o ich zámeroch informovať. Žiaľ, značná časť politických strán neporušila tradíciu a na  našu výzvu nereagovala. Odpovedalo len 9 z 23 politických strán zaregistrovaných do volieb. Zverejňujeme ich odpovede. Zdôrazňujeme, že ich zverejnenie a obsah nepredstavujú názor ani postoj Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR.

Po voľbách sa budeme usilovať presadiť do programového vyhlásenia novej vlády aj opatrenia na riešenie našich problémov a zistíme, ako sa v ňom  odrazia prísľuby z volebných programov. Užitočným podkladom je návrh opatrení a námety na zvýšenie efektívnosti implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý je výsledkom projektu Podpora spolupráce MNO pri účasti na implementácii a monitoringu uplatňovania dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ukončeného v decembri minulého roku.

Pokračuje proces hodnotenia implementácie Dohovoru Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Koncom novembra odpovedala vláda SR  na 33 doplňujúcich otázok formulovaných Výborom v septembri minulého roku. Svoje stanovisko spracovala a Výboru zaslala aj NROZP, jeho slovenská verzia je zverejnená aj na stránke NROZP. V apríli sa dozvieme odporúčania Výboru pre vládu SR na zlepšenie implementácie Dohovoru. Ďalšie hodnotenie implementácie Dohovoru bude o štyri roky, čo práve zodpovedá funkčnému obdobiu novej vlády. Medzi odporúčaniami budú aj také, ktoré budú hodnotené po jednom roku a ich plnenie bude demonštrovať postoj vlády k riešeniu problémov osôb so zdravotným postihnutím.

V predchádzajúcom čísle sme informovali o zverejnení návrhu smernice o prístupnosti a začatí verejnej diskusie o tomto návrhu, ktorú spustila Európska komisia. Do diskusie sa zapojili svojimi stanoviskami aj organizácie osôb so zdravotným postihnutím, v ktorých podporujú návrh a zároveň navrhujú jeho vylepšenia. Po širokej diskusii so svojimi členskými organizáciami zverejnilo svoje stanovisko Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF). Svoje stanoviská zverejnili aj ďalšie medzinárodné organizácie: Inclusion Europe alebo Európska únia nevidiacich (EBU). V súčasnosti sa pripravuje stanovisko Slovenska k návrhu Európskej smernice o prístupnosti. Do tohto procesu sa zapojila aj NROZP a pripravila svoje stanovisko. Náš postoj je v súlade s uvedenými stanoviskami medzinárodných organizácií, ktoré v plnom rozsahu podporujeme.

Dúfame, že v programovom vyhlásení povolebnej vlády a v rámci jeho realizácie sa nájde dostatočný priestor aj na realizáciu opatrení odporučených Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, na presadenie a implementáciu smernice o prístupnosti a ďalšie progresívne riešenia problémov ľudí so zdravotným postihnutím.

Po štyroch rokoch máme 5. marca opäť príležitosť pristúpiť k volebnej urne a spoluvytvárať tak obraz našej spoločnosti na ďalšie obdobie. Okrem programov deviatich politických strán, ktoré sa uchádzajú o náš hlas a zodpovedali otázky redakcie Mostov inklúzie, vám prinášame aj brožúru Socie Plány. Realita. Sľuby. (Krátky prehľad, čo vláda plánovala v roku 2012, čo sa jej podarilo urobiť v období 2012-2016 a čo sľubujú strany na roky 2016-2020 pre ľudí so zdravotným postihnutím a sociálne služby) a hodnotenie volebných programov politických strán, ktoré zverejnil Health Policy Institute.

So želaním, aby vám toto špeciálne vydanie bolo užitočnou pomôckou pri rozhodovaní,

redakcia.