Yalta naštartovala mladých ľudí

Dospievanie predstavuje úsek života plný rôznych rozporov a nových úloh. Mladý človek sa učí orientovať v samom sebe, hľadá si miesto vo svete a overuje si, čo dokáže a čo vydrží. Ide teda o značne stresujúce obdobie, navyše, ak mladý človek má aj nejaké zdravotné postihnutie, môžu sa viac zvýrazniť niektoré prvky dospievania.

Patrí medzi ne napríklad zvýšená citlivosť na vonkajší vzhľad, potreba začlenenia sa do rovesníckej skupiny či vyrovnávanie sa so závislosťou od pomoci iných.

Človek so zrakovým znevýhodnením v tomto období života môže prežívať dôsledky svojho postihnutia oveľa intenzívnejšie. Do hry vstupujú už aj rôzne problémy týkajúce sa postupného osamostatňovania, najmä od rodiny, voľba vhodného povolania a hľadanie zamestnania.

Viacerí mladí ľudia so zrakovým znevýhodnením po ukončení inštitucionalizovaného vzdelávania, aj v dôsledku menších príležitostí na aktívne prežívanie voľného času či zapájanie sa do neformálnych mládežníckych aktivít, si potom osvojujú pasívnu rolu prijímateľa starostlivosti.

Chceme mladých naštartovať!

Na Slovensku prakticky neexistuje systematická a cielená podpora mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorá by zabránila ich pasivite a motivovala ich ku občianskej angažovanosti.

Ambíciu naštartovať mladých ľudí mala aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V spolupráci so Slovinskou asociáciou zdravotne postihnutých študentov (DŠIS) a Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií (PDCO) uskutočnili od roku 2015 do súčasnosti viaceré vzdelávacie a mládežnícke aktivity.

Hľadá sa mladý líder a dobrovoľník

Po intenzívnejšom pospájaní všetkých projektových partnerov sa ešte na začiatku projektovej spolupráce vynorila potreba konkrétneho zadefinovania mladého lídra a dobrovoľníka. Takto vznikli nasledovné charakteristiky:

Mladý líder so zrakovým postihnutím je vo veku od 18 do 30 rokov a:

 • je dostatočne samostatný vo formách kompenzácie svojho zrakového znevýhodnenia (orientácia v priestore, sebaobsluha, práca s IKT, komunikácia);
 • má všeobecný prehľad o dianí v spoločnosti;
 • chce sa angažovať v občianskej spoločnosti a v organizáciách na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím alebo v iných mládežníckych štruktúrach v rámci SR / EU;
 • má motiváciu venovať svoj čas aj iným.

Mladý dobrovoľník je mladý človek vo veku od 18 do 30 rokov, ktorý:

 • sa chce angažovať v občianskej spoločnosti a v mládežníckych štruktúrach v rámci SR, najmä v organizáciách na pomoc osobám so zrakovým znevýhodnením;
 • má dostatočnú mieru empatie a motiváciu venovať svoj čas iným;
 • má všeobecný prehľad o dianí v spoločnosti;
 • má záujem spolupracovať s nevidiacou a slabozrakou mládežou, ako i s odborníkmi, ktorí im poskytujú profesionálnu odbornú pomoc;
 • môže a má záujem byť zapojený do projektu do konca roka 2017;
 • má záujem stať sa dobrovoľníkom v oblasti inklúzie ľudí so zrakovým postihnutím. V čase novembra 2016 – do augusta 2017 v spolupráci s ľuďmi so zrakovým postihnutím uskutoční sériu workshopov/seminárov a aktivít zameraných na inklúziu ľudí so zrakovým postihnutím.

Tieto charakteristiky umožnili nastaviť obsah vzdelávania, ako i všetky ďalšie projektové aktivity.

Učíme sa…

Hlavným cieľom vzdelávacej fázy, ktorá sa začala v januári 2016, bolo zvyšovanie kapacít všetkých cieľových skupín projektu t.j. profesionálov (pracovníkov ÚNSS a DŠIS), mladých ľudí so zrakovým postihnutím (mládežníckych lídrov) a mladých ľudí bez zrakového postihnutia (dobrovoľníkov). Uskutočnili sa tieto vzdelávacie aktivity:

Vzdelávanie pracovníkov

Pracovníci oboch organizácií boli kľúčoví pre projekt, keďže v jeho ďalších fázach mali zabezpečovať priamu podporu mladých ľudí so zrakovým postihnutím. Vzdelávaní boli pracovníci krajských stredísk ÚNSS a pracovníci a asistenti DŠIS.

Pracovníci ÚNSS si počas dvoch školení (za každé krajské stredisko jeden pracovník) rozšírili svoje poznatky v témach podpory nezávislosti mládeže prostredníctvom poskytovania špecializovaných sociálnych služieb (zabezpečovali lektori ÚNSS), vyhľadávania a náboru mladých ľudí, prípravy mládežníckych podujatí a práce so zmiešanými skupinami mládeže (zabezpečovali lektori DŠIS).

Keďže pracovníci DŠIS v prevažnej miere pracujú s mladými ľuďmi s telesným postihnutím, prostredníctvom dvoch školení, ktoré zabezpečovali lektori ÚNSS, sa naučili techniky sprevádzania, komunikovať a sprístupňovať informácie osobám so zrakovým postihnutím.

Vzdelávanie mladých lídrov a dobrovoľníkov

Do projektu boli vybraní mladí ľudia aj na základe vyššie uvedených charakteristík t.j. profilu mladého lídra a dobrovoľníka. Spolu bolo školených 22 osôb (14 so zrakovým postihnutím a osem bez zrakového postihnutia).

Uskutočnili sme celkovo štyri školenia, ktoré zastrešovali lektori ÚNSS, DŠIS a PDCO. Tieto sa zameriavali najmä na prácu s rovesníckou skupinou, rozvoj líderských a komunikačných zručností, plánovanie a riadenie projektov, spoluprácu v tíme a vedenie mládežníckych aktivít.

Špecifickým bolo posledné (štvrté) školenie, na ktorom si mladí lídri osvojili zručnosti z oblasti manažmentu dobrovoľníkov – teda od ich náboru, priebežnej podpory až po oceňovanie. Uvedenú vzdelávaciu aktivitu akreditovanú Ministerstvom školstva SR pripravila Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Školenie manažmentu dobrovoľníkov rovnako absolvovali aj pracovníci ÚNSS.

Dobrovoľníci v projekte tvorili skupinu mladých ľudí bez zrakového postihnutia. Získavali sme ich prostredníctvom spolupráce s dobrovoľníckymi centrami v krajoch (napr. v Nitre a v Bratislave) alebo aj prostredníctvom vlastného náboru stredísk (napr. v Banskej Bystrici a v Prešove).

So zámerom lepšie komunikovať a efektívnejšie fungovať v rámci mládežníckej skupiny, dobrovoľníci zvlášť absolvovali pod vedením vybraných krajských stredísk zážitkové školenie zamerané na komunikáciu a sprevádzanie nevidiacich a slabozrakých.

Naštartovaná mládež

V rámci projektu sme vytvorili štyri mládežnícke skupiny, a to v pilotných krajoch – Bratislava, Nitra, Banská Bystrica a Prešov. Pod vedením vyškolených pracovníkov krajských stredísk ÚNSS mládežníci realizovali svoje vlastné nápady a zároveň motivovali ďalších nevidiacich a slabozrakých.

Pilotné mládežnícke skupiny uskutočnili:

 • štyri víkendovky (každý kraj zrealizoval jednu celoslovenskú víkendovku),
 • 20 osvetových workshopov na základných a stredných školách, na ktorých prezentovali život človeka so zrakovým postihnutím (každý pilotný kraj uskutočnil päť workshopov),
 • 40 tematických stretnutí mládežníckych skupín (uskutočnilo sa 10 stretnutí v jednom pilotnom kraji) na rôzne témy – napr. vizážistické stretnutie, lietanie s Eurofly, showdown a pod.

Mládežnícka skupina v kraji sa pravidelne stretávala v zložení: jeden pracovník krajského strediska, štyria vyškolení mladí lídri, dvaja dobrovoľníci a ďalšia nevyškolená mládež so zrakovým postihnutím – v celkovom počte 10 osôb. Mládežníci sa priamo podieľali na príprave jednotlivých stretnutí, mali na starosti jeho vedenie či kompletné zabezpečenie. Pri aktivitách v krajoch bolo hlavným zámerom odskúšať si priamo v praxi zručnosti nadobudnuté počas YALTA školení. Koordináciu a celkovú podporu poskytoval taktiež vyškolený pracovník krajského strediska.

Know-how v kocke

V rámci projektu YALTA sa uskutočnilo množstvo vzdelávacích aktivít s využitím moderných neformálnych metód vzdelávania mladých ľudí i pracovníkov. Poznatky získané počas projektu sú zhrnuté v dvoch hlavných projektových výstupoch: v príručke pre pracovníkov s mládežou a v príručke pre mladých lídrov.

V Príručke pre pracovníkov s mládežou sú hlavnými témami:

 • charakteristika zrakového postihnutia (zameranie hlavne na dôsledky),
 • efektívna komunikácia a sprevádzanie osôb so zrakovým postihnutím,
 • primerané opatrenia a úpravy pri zapájaní nevidiacich a slabozrakých mladých lídrov a dobrovoľníkov (zameranie na úpravy prostredia a na osobnú asistenciu),
 • vytváranie bezbariérového prostredia pre nevidiacich a slabozrakých,
 • sprístupňovanie informácií pre osoby so zrakovým postihnutím,
 • kompenzačné pomôcky pre ľudí so zrakovým postihnutím,
 • mentorstvo pre mládež,
 • manažment dobrovoľníkov (od náboru cez vytváranie dobrovoľníckeho programu až po ocenenie).

Hlavnými témami Príručky pre mladých lídrov sú:

 • metódy práce s mládežou (príprava rôznych typov rozvíjacích aktivít),
 • tímová práca,
 • koordinácia projektov (od plánovania až po realizáciu a vyhodnotenie),
 • manažment dobrovoľníkov,
 • líderstvo a líderské zručnosti (zahŕňa aj rozhovory s inšpiratívnymi lídrami so zrakovým postihnutím),
 • úprava hier a aktivít pre osoby so zrakovým postihnutím,
 • sebaobhajoba a sebaobhajovacie zručnosti.

Obe príručky sú dostupné v slovenskom i v anglickom jazyku, v grafickej i v prístupnej elektronickej forme na webovej stránke http://www.unss.sk/yalta.

Dostupné boli aj počas novembrovej konferencie ÚNSS s názvom Aktivizácia mládeže – od ambície k úspechu, ktorá bola plne venovaná téme podpory mladých ľudí.

Pootvorili sme dvere

Vďaka projektu YALTA sme sa naučili veľa nového: komunikovať s mladými ľuďmi, manažovať strategické partnerstvo a byť otvorení voči dobrovoľníkom.

Avšak vynorilo sa nám aj niekoľko nových tém, (napríklad dobrovoľníctvo a jeho profesionalizácia), ktoré plánujeme v budúcnosti naďalej rozvíjať.

Projekt YALTA chápeme ako určité pootvorenie dverí do záhadnej trinástej komnaty, do ktorej nás láka stále viac a viac nahliadnuť.

Tímea Hóková, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Nevidiaca účastníčka projektu vyrába sviečky za pomoci pracovníčky

Populárne ručné práce na mládežníckych stretnutiach – ako sa vyrábajú sviečky. FOTO – ÚNSS

Vizážistka pomáha pri nanášaní makeupu.

Vizážistka Zuzka sa dotýka Kikinho líca na mieste, kam má naniesť štetcom líčka. Veď aj to patrí k životu mladých.