Získanie vodičského oprávnenia osobou so zdravotným postihnutím

Motorové vozidlo smie viesť iba osoba, ktorá vlastní vodičské oprávnenie. Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý:

  • dosiahol ustanovený vek, potrebný na vedenie motorových vozidiel príslušnej skupiny a podskupiny,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky viac ako 185 dní v kalendárnom roku; trvalým pobytom sa na účely tohto zákona aj prechodný pobyt občana Slovenskej republiky trvale žijúceho v cudzine a prechodný pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky,
  • je zdravotne spôsobilý viesť motorové vozidlo,
  • sa podrobil ustanovenej príprave,
  • preukázal na skúške odbornú spôsobilosť viesť motorové vozidlo,
  • splnil ďalšie podmienky ustanovené na vedenie niektorých skupín a podskupín alebo druhov motorových vozidiel.

Vodičské oprávnenie sa môže udeliť osobe staršej ako 18 rokov, v prípade  niektorých skupín, podskupín a druhov motorových vozidiel sa môže udeliť aj osobe staršej ako 15 rokov, alebo ak je taká osoba zdravotne postihnutá. Osobe ťažko zdravotne postihnutej možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny B, ak je staršia ako 17 rokov.

Zdroj: Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov