Parkovanie osôb so zdravotným postihnutím

Držitelia preukazu ZŤP, ZŤP-S pri preprave autom majú nárok na osobitné označenie motorového vozidla, ktoré ich oprávňuje parkovať na vyznačených parkoviskách pre invalidov. 

Ľudia so zdravotným postihnutím v centre Bratislavy za parkovanie neplatia

Bezplatné parkovanie pre ťažko zdravotne a pohybovo postihnuté osoby zaviedla mestská časť Bratislava Staré Mesto všeobecne záväzným nariadením č. 3/1996 v zóne s dopravným obmedzením. Na parkoviskách v tejto zóne musí prevádzkovateľ vyhradiť pre bezplatné použitie primeraný počet parkovacích miest na státie vozidlám označeným značkou 01 (osoba ťažko postihnutá na zdraví) alebo 02 (osoba ťažko pohybovo postihnutá).

Ak sú vyhradené parkovacie miesta obsadené, vozidlá s označením 01 a 02 môžu bez použitia parkovacej karty parkovať aj na platených parkoviskách a miestnych komunikáciách. Tieto pravidlá platia pre všetky parkoviská s organizovanou prevádzkou, ktoré sa riadia prevádzkovým poriadkom vydaným mestskou časťou.

Mapu so všetkými verejnými parkoviskami v zóne s dopravným obmedzením je možné získať od Bratislavskej parkovacej služby. Na parkoviskách mimo tejto zóny nariadenie o vyhradení miest na bezplatné parkovanie zatiaľ neplatí. Pri troche dobrej vôli ho však môže do svojho prevádzkového poriadku zaradiť ktorýkoľvek prevádzkovateľ, nielen mestská časť.

Zdroj: Postihnutí za parkovanie v centre neplatia, bratislavskenoviny.sk

Nepovolené parkovanie na miestach vyhradených pre osoby so zdravotným postihnutím

Polícia sa čoraz častejšie stretáva s prípadmi porušovania predpisov na parkoviskách vyhradených pre osoby ťažko zdravotne alebo pohybovo postihnuté. Ak vodič nerešpektuje dopravné značenie, ktorým je vyznačené vyhradené parkovacie miesto pre vozidlá prepravujúce ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu, dopúšťa sa priestupku. Za takýto priestupok je možné uložiť vodičovi pokutu v blokovom konaní do výšky 2000 korún a v správnom konaní až do výšky 10 tisíc korún. Podobne môže byť sankcionovaný aj ten vodič, ktorý neoprávnene použije takéto osobitné označenie. Osobitné označenie takýchto vozidiel sa umiestňuje vo vnútri vozidla na pravú časť predného skla a ľavú časť zadného skla. Ak to nie je možné, umiestňuje sa na inom vhodnom mieste v prednej a zadnej časti vozidla. Ak sa vozidlo nepoužíva na účely, pre ktoré je osobitné označenie určené, vodič je povinný takéto označenie odstrániť.

Zdroj: Zneužívanie označení ZŤP je zložitejšie, bratislavskenoviny.sk