Cestovanie autobusmi, mestskou hromadnou dopravou, vnútroštátnymi a medzinárodnými linkami

Autobusy,  prípadne iné obdobné dopravné prostriedky (trolejbus, električka, mikrobus atď.), sú veľmi často využívané prostriedky prepravy. Občania s obmedzenou mierou mobility majú možnosť využívať tzv. bezbariérové, nízkopodlažné autobusy, do ktorých sa bez väčších problémov dostanú aj sami. Ich nevýhodu je to, že premávajú zatiaľ iba na obmedzených trasách a v obmedzenom čase. Viac takýchto autobusov by uvítali nielen osoby so zdravotným postihnutím, ale napríklad aj matky s deťmi

Signalizačné alebo zvukové ohlasovanie zastávok je vynikajúcou pomôckou pre zrakovo a sluchovo postihnutých ľudí. Niektorí cestujúci si možno ani neuvedomujú, že takáto pomôcka smeruje k ľuďom s postihnutím, ale vnímajú ju ako skvalitňovanie služieb dopravcom.

Dňa 12. 6. 2008 vstúpil do platnosti nový Prepravný poriadok autobusovej dopravy spoločnosti Slovak Lines. Prináša zmeny, ktoré uľahčujú cestovanie v autobusoch spoločnosti ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj mamičkám s kočíkmi. V zmysle nového prepravného poriadku je vodič autobusu pri preprave cestujúceho s invalidným vozíkom alebo s detským kočíkom povinný vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie ich nástupu na prepravu, samotnej prepravy a výstupu, a to spravidla požiadaním cestujúcich o poskytnutie pomoci.

Zdroj: Občan, demokracia a zodpovednosť

Mestská hromadná doprava

Na všetkých linkách MHD v niektorých mestách (napr. Bratislava, Košice) sa bezplatne prepravujú držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane invalidného vozíka, sprievodcu alebo vodiaceho psa (ZŤP, ZŤP-S).

Autobusová preprava

Domov sociálnych služieb Gaudeamus na Mokrohájskej ulici v spolupráci s dopravným podnikom Bratislava poskytuje svojim klientom bezplatnú autobusovú prepravu na dvoch trasách:

  • Smer Petržalka (V. obvod)
  • Smer Karlová Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves (IV. obvod)

Do domova prichádzajú autobusy z oboch smerov o 7: 15 hod-7: 30 hod. a z domova odchádzajú v čase o 14. 30 hod a neskôr o 15:50 hod.

V záujme skvalitnenia poskytovaných prepravných služieb bezbariérovými autobusmi bolo nutné vykonať isté úpravy:

  • do autobusu môžu vstupovať osoby len na základe preukazu, ktorý je vystavený na meno
  • preukaz musí byť podpísaný riaditeľom PhDr. Štefanom Tvarožkom a na jeho zadnej     časti bude pečiatka DSS Gaudeamus
  • preukaz vstupu do autobusu bude vydaný na základe vyplnenia a schválenia žiadosti využívať túto službu na sociálnom oddelení DSS Gaudeamus
  • klient môže využívať autobusovú dopravu aj v sprievode inej osoby (asistenta, rodiča), avšak táto skutočnosť musí byť uvedená na preukaze 
  • osoba, ktorej sa poskytuje služba autobusovej prepravy je povinná nahlásiť prípadné zmeny dlhodobého charakteru (kúpele, zmena zastávky, zmena osobných údajov) pracovníkom sociálneho oddelenia DSS Gaudeamus

Zdroj: Autobusová preprava, Gaudeamus – zariadenie komunitnej rehabilitácie

Spracovala: Mgr. Katarína Šelestiaková