Príspevky na kompenzácie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov

Kompenzácia  je určená na prekonanie alebo zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
Za sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia sa považuje znevýhodnenie, ktoré ma občan s ťažkým zdravotným postihnutím v porovnaní so zdravým občanom rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, žijúcich v rovnakých alebo porovnateľných podmienkach.

Konanie o poskytovaní sociálnej pomoci – začína na základe písomnej žiadosti občana, ku ktorej sa dokladá potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, potvrdenie o majetkových pomeroch, odporúčanie ošetrujúceho lekára, a iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodovanie (posudok o miere funkčnej poruchy). Všetky potrebné tlačivá si môže občan zabezpečiť na ÚPSVaR.

Formy kompenzácie sú:

  1.  sociálne služby
  2. peňažné príspevky na kompenzáciu

K druhom peňažných príspevkov, o ktoré môže ťažko zdravotne postihnutý občan požiadať, patrí aj:

  • Peňažný príspevok na zaobstaranie a opravu pomôcky – môže požiadať zdravotne postihnutý odkázaný na pomôcku, ak túto pomôcku neposkytuje zdravotná poisťovňa na základe zdravotného poistenia. Príspevok možno poskytnúť na kúpu, zácvik a úpravu pomôcky. Peňažný príspevok možno poskytnúť najviac vo výške 260 000,– Sk (8630,42 € ). Príspevok na opravu pomôcky za podmienky, ak cena opravy predošlej poskytnutej pomôcky, s cenou doterajších opráv nepresiahla spravidla 50 % ceny novej pomôcky. Úpravou pomôcky sa zväčša myslí úprava riadenia motorového vozidla, ktoré vlastní.
  •  Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím pokiaľ je odkázaný na individuálnu prepravu, nie je starší ako 65 rokov a bude osobne motorovú vozidlo využívať na prepravu do zamestnania, do školského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb. Výška príspevku je najviac 200 000,– Sk (6 638,78 €), pripadne do výšky 250 000,– (8298,48 €) na vozidlo s automatickou prevodovkou.
  •  Peňažný príspevok na prepravu – zdravotne postihnutý občan musí preukazovať pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity minimálne 2 krát do týždňa, potom sa mu môže poskytovať tento príspevok na základe preukázaných výdavkov na prepravu, ktorú zabezpečuje právnicka alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie prepravy (napr. TAXI služba), najviac však vo výške  2 750,– Sk (91,28 € ) mesačne. Nemožno ho poskytnúť občanovi, ktorému sa vypláca peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzku osobného motorového vozidla alebo mu je poskytovaná prepravná služba.
  • Peňažný príspevok  na prevádzku osobného motorového vozidla sa poskytujú vo výške 900,– Sk (29,87 €)mesačne.

Posudok

Na poskytovanie peňažných príspevkov je nevyhnutný posudok. Posudok sa vydáva (na základe posúdenia) o:

  • miere funkčnej poruchy
  • tom, či ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím
  • sociálny dôsledkoch ťažkého zdravotného postihnutia

Posudok vydáva úrad prace sociálnych veci a rodiny oddelenie posudkových činností.

Občanom s určenou mierou funkčnej poruchy 50% a viac sa vydáva preukaz ŤZP alebo ŤZP so sprievodcom.