Zo zasadnutia Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie

V poradí 24. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie sa uskutočnilo 1. decembra 2020 v online forme na platforme Webex.

Decembrového zasadnutia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie(MNO) sa zúčastnilo 40 členov z 51 členov s hlasovacím právom. Online forma výrazne ovplyvnila priebeh rokovania. Prezentácie z dôvodu ich rozsahu a krátkeho času na ich preštudovanie boli presunuté na samostatné webináre.

Na začiatku rokovania vystúpil predseda Rady a minister vnútra, Roman Mikulec, ktorý vyzdvihol pomoc MNO v súvislosti s praktickými opatreniami boja proti pandémii na celom Slovensku, obzvlášť u najrizikovejších skupín obyvateľstva.

Zvlášť ocenil Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií a jej manuál zapájania dobrovoľníkov do aktivít – napr. v domovoch sociálnych služieb. Minister taktiež vyzdvihol flexibilný postup Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) a Komory MNO pri nastavení čerpania pomoci v rámci programu REACT EU, kedy ide podľa jeho slov o výborný príklad dobre stanovených priorít a opatrení na efektívne čerpanie verejných zdrojov na boj proti pandémii COVID-19.

Ďalej sa minister pristavil pri príprave nového programového obdobia eurofondov na roky 2021 – 2027, kedy zdôraznil, že partnerská spoluúčasť a expertíza mimovládneho sektora musia byť súčasťou nielen nastavenia, ale aj čerpania eurofondov.

Minister poveril vedením zasadnutia Rady splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, Martina Giertla (ďalej len „splnomocnenec“).

Splnomocnenec otvoril prvý bod programu – Memorandum o porozumení. Predstavil historický kontext jeho prípravy a následne prečítal navrhované znenie, ktoré spoločne pripravil ÚSV ROS s Komorou MNO (plné znenie je na konci článku). Minister sa s navrhovaným znením stotožnil a zároveň sa rozlúčil s členmi a hosťami rady.

Marcel Zajac, predseda Komory MNO, zrekapituloval diskusiu o memorande v Komore pre MNO, stručne opísal históriu snáh o spoluprácu s rôznymi vládami SR, pričom snahou Komory MNO vždy bolo vychádzať s vládami smerom k zlepšovaniu vzťahov. Predchádzajúce obdobia išlo Komore MNO skôr o udržanie existujúceho formálneho rámca, ktorý sa vďaka Rade vlády pre MNO podarilo udržať a v niektorých veciach zlepšiť.

Komora MNO cíti potrebu zlepšiť status fungovania MNO, nakoľko bol vytvorený pred 15 – 20 rokmi a dnes je v inej podobe. Preto prichádza vhod situácia, že je tu možnosť podpisu memoranda.

Komora MNO sa v aktuálnej situácii rozhodla postupovať konštruktívne a vytvoriť predpoklady pre diskusiu bez kladenia predbežných požiadaviek. Chceprispieť k riešeniu a trpezlivo diskutovať o veciach a rámcoch, ktorých zmenu by uvítala. MNO poskytli veľa podnetov z rôznych akcií a aktivít (Hlas občianskych organizácií, konferencia Orbis Civitates, dokument Krízového štábu neziskového sektora).

Memorandum obsahuje všetky body, o ktorých hovoria, chápu to ako otvorenie dverí, ako začatie otvorenej diskusie. Marcel Zajac zdôraznil masívnu podporu členov Komory MNO – dňa 16. novembra 2020 za memorandum hlasovali všetci členovia okrem dvoch.

Splnomocnenec otvoril diskusiu. V diskusii podporila memorandum zástupkyňa SK8V tejto súvislosti Marcel Zajac vyzdvihol prvú lastovičku z prostredia vyšších územných celkov – z Trnavského samosprávneho kraja pri kreovaní Rady partnerstva, do ktorého požiadali o členstvo zástupcov MNO.

Ďalej sa rozvinula široká diskusia o návrhu uznesenia o memorande. Memorandum je totiž adresované predsedovi vlády a otázkou bolo či podpisu memoranda a jeho prípadným úpravám má predchádzať diskusia s predstaviteľmi rezortov alebo by mala prebiehať až po podpise predsedom vlády a pod jeho vedením.Diskusia bola ukončená prijatím nasledujúceho uznesenia. Text memoranda zostal nezmenený:

Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie

 1. schvaľuje návrh Memoranda o porozumení medzi vládou SR a Komorou mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, schválený Komorou mimovládnych neziskových organizácií dňa 16. 11. 2020,
 2. odporúča ministrovi vnútra SR ako predsedovi Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie zrealizovať stretnutie zástupcov Komory mimovládnych neziskových organizácií s predsedom vlády SR a zástupcami ministerstiev, najmä Ministerstvom spravodlivosti SR, Ministerstvom financií SR a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,
 3. odporúča predsedovi vlády SR a predsedovi Komory mimovládnych neziskových organizácií podpísať toto Memorandum o porozumení medzi vládou SR a Komorou mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Rokovanie pokračovalo bodom Konzultácie k Partnerskej dohode na roky 2021 – 2027. Vzhľadom na online formu bola presunutá na samostatný webinár prezentácia Miroslava Mojžiša zÚSV ROS, projektového manažéra projektu Partnerstvo, ktorej predmetom bol stav prípravy Partnerskej dohody na roky 2021 – 2027 ako kľúčového dokumentu eurofondov na ďalšie programové obdobie.

Marcel Zajac konštatoval, že rozdelenie EŠIF je pre Komoru MNO zásadná otázka a navrhol zaradiť tento bod aj na ďalšie zasadnutie rady.

Členovia Rady boli informovaní o dvoch prezentáciách:

 • Vidiecky parlament na Slovensku: závery a odporúčania XI. fóra v témach klimatická zmena, rodinné poľnohospodárstvo, vidiecka mládež a trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí a miestne iniciatívy,
 • Karpatská nadácia: Aby žiadne dieťa nezaostávalo – štúdia služieb a programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve so špeciálnym zameraním na maďarsko-slovenské pohraničie.

Aj tieto prezentácie budú sprístupnené na samostatných webinároch.

V ďalšom bode tajomníčka rady Skarlet Ondrejčáková informovala, že na základe uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia rady rezorty poskytli podklady, týkajúce sa stručného prehľadu poskytnutých dotácií vo svojej kompetencii za roky 2019 a 2020 a výhľady na rok 2021, ako aj zhrnutie navrhovanej spolupráce s MNO na rok 2021. Podklady však mohli byť zaslané členom rady až deň pred zasadnutím. Preto bolo dohovorené, že poskytnuté podklady Komora MNO zanalyzuje a dohodne sa na ďalšom postupe.

Aj ďalšie dve prezentácie:

 • Existujúce postupy a metodiky dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu z pohľadu efektívnosti, transparentnosti a účelnosti,
 • Analýza stavu účelových zariadení cirkví a náboženských spoločností

a diskusia k nim boli presunuté na samostatný webinár.

Na záver rokovania podpredseda Rady, Marcel Zajac, vyjadril žiadosť, aby Komora MNO bola prizvaná do procesu tvorby strategických dokumentov Slovenska, pretože napr. v dokumente Moderné Slovensko – Plán obnovy nie je ani jedno slovo o aktívnych občanoch či inštitúcii aktívnych občanov.

Na to reagoval Filip Vagač a vyzval ÚSV ROS, aby formálne oslovil MF SR so žiadosťou, aby bola Komora MNO aj ÚSV ROS do tohto procesu zapojení.

Návrh

Memorandum o porozumenímedzi Vládou slovenskej republiky a Komorou mimovládnych neziskových organizácií

Rady vlády slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie

Vláda Slovenskej republiky v záujme naplniť záväzky Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 – 2024, vnímajúc občiansku spoločnosť a mimovládne neziskové organizácie ako jeden z nespochybniteľných pilierov demokracie a právneho štátu v Slovenskej republike, v záujme posilňovania spolupráce s občianskou spoločnosťou založenou na princípoch partnerstva, participácie a otvoreného vládnutia a

Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie ako reprezentatívny orgán združujúci zástupcov platforiem, strešných a veľkých členských mimovládnych neziskových organizácií, odborníkov a osobnosti občianskej spoločnosti v záujme zlepšovať kvalitu vzťahu medzi vládou Slovenskej republiky a mimovládnymi neziskovými organizáciami

spoločne deklarujú záujem v pozitívnej atmosfére porozumenia a vo vzájomnom dialógu napĺňať body, ktoré sa týkajú rozvoja občianskej spoločnosti a princípov otvoreného vládnutia obsiahnutých v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2020 – 2024, a to najmä:

 • pri rozvoji občianskej spoločnosti, vrátane podpory mimovládnych neziskových organizácií a aktívnych občanov,
 • pri tvorbe a prijímaní regulácií a verejných politík týkajúcich sa občianskej spoločnosti a mimovládnych neziskových organizácií,
 • pri podpore dobrovoľníctva,
 • pri vytváraní podmienok na transparentnú a efektívnu podporu mimovládnych neziskových organizácií najmä z verejných a európskych zdrojov,
 • pri posilnení systémového financovania mimovládnych neziskových organizácií,
 • pri hľadaní spôsobov, ako čo najlepšie napĺňať v právnom rámci Slovenskej republiky práva a slobody garantované právom Európskej únie ako aj ďalšími medzinárodno-právnymi dohodami a konvenciami (Medzinárodný dohovor OSN o občianskych a politických právach, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ďalšími), ktorých je Slovenská republika signatárom a ktoré sa týkajú občianskej spoločnosti (ako sú sloboda združovania a zhromažďovania, rovné zaobchádzanie, právo na prístup k rozhodovaniu, právo na prístup k informáciám, právo na súkromie, právo na ochranu a ďalšie).

Vláda Slovenskej republiky a Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie zároveň spoločne vyhlasujú, že budú spolupracovať aj pri riešení ďalších otázok neobsiahnutých v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2020 – 2024. Taktiež vyhlasujú, že budú navzájom pravidelne a proaktívne komunikovať v záujme posilnenia spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky, občianskou spoločnosťou a mimovládnymi neziskovými organizáciami.

(red)