Poskytovanie dotácií v pôsobnosti ministerstva práce

Dňa 26. novembra 2020 schválila Národná rada SR rozsiahlu novelu zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách  v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.Mimo iných zmien boli do zákona zaradené nové druhy dotácií – dotácia na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny a dotácia na podporu dobrovoľníckej činnosti.

Zákon upravuje účel, rozsah, podmienky a spôsob poskytovania dotácií na podporu rozvoja sociálnej oblasti a  rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVaR“).

Prinášame informáciu o poskytovaní dotácií účinnú od 1. januára 2021.

Druhy dotácií

Za podmienok ustanovených zákonom možno poskytnúť

 1. dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb,
 2. dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 3. dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,
 4. dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
 5. dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu,
 6. dotáciu na podporu rekondičných aktivít,
 7. dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
 8. dotáciu na podporu edičnej činnosti,
 9. dotáciu na podporu humanitárnej pomoci,
 10. dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí,
 11. dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny,
 12. dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti.

Dotácie pre občianske združenia

V ďalšom sa budeme venovať len tým druhom dotácií, ktoré môžu využívať občianske združenia.

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „dotácia“) možno poskytnúť na

 1. mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý priamo vykonáva špecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť, sociálnu rehabilitáciu ako samostatnú odbornú činnosť, ktorý poskytuje pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, poskytuje podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, alebo ktorý priamo vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, okrem mzdy alebo platu zamestnanca zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 2. odmenu zamestnanca, ktorý priamo vykonáva špecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť, sociálnu rehabilitáciu ako samostatnú odbornú činnosť, ktorý poskytuje pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, poskytuje podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, alebo ktorý priamo vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti, okrem odmeny zamestnanca, ktorý vykonáva dohodnuté opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 3. preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľom,
 4. poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom,
 5. nákup materiálno-technického vybavenia
  • priestorov na výkon odborných metód práce, odborných činností, pracovnej terapie, výchovno-vzdelávacej činnosti, rehabilitačnej činnosti, voľnočasových aktivít,
  • na výkon odborných metód práce v prirodzenom rodinnom prostredí a v otvorenom prostredí,
  • obytných miestností v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • vykurovacích zariadení a inej techniky v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak je preukázaný havarijný stav,
 6. vytváranie bezbariérového prostredia a na nákup technických zariadení na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu,
 7. rekonštrukciu a stavebné úpravy
  • miesta poskytovania sociálnej služby, ak je sociálna služba poskytovaná ambulantnou formou alebo pobytovou formou a ak ide o sociálnu službu, ktorou je sociálna služba krízovej intervencie, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, služba včasnej intervencie alebo ktorou sú podporné služby,
  • centra pre deti a rodiny so špecializovaným programom alebo centra pre deti a rodiny s resocializačným programom,
 8. kúpu osobného motorového vozidla na podporu poskytovania terénnej formy sociálnej služby, opatrovateľskej služby alebo na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí alebo v otvorenom prostredí,
 9. kúpu špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou na poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení sociálnych služieb, na prepravnú službu alebo na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou pre deti so zdravotným znevýhodnením  v centre pre deti a rodiny,
 10. zabezpečenie rekreačnej činnosti pre dieťa, ktorému sa poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení,
 11. kúpu, výstavbu, rekonštrukciu alebo stavebné úpravy rodinného domu alebo bytu centra pre deti a rodiny na účel poskytovania starostlivosti v profesionálnej náhradnej rodine  alebo v samostatne usporiadanej skupine zriadenej v samostatnom rodinnom dome s jedným bytom alebo v byte v bytovom dome.

Ak zákon neustanovuje inak, dotáciu na úhradu výdavkov uvedených vyššie možno poskytnúť žiadateľovi o poskytnutie dotácie, ktorým je

 1. verejný poskytovateľ sociálnej služby alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálne služby a je zapísaný do registra poskytovateľov sociálnych služieb,
 2. osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie.

Dotácia na mzdy, odmeny a poistné uvedené vyššie pod písm. a) až d) nemôže byť poskytnutá poskytovateľom sociálnych služieb zriadených obcou alebo vyšším územným celkom.

Dotáciu možno poskytnúť na úhradu výdavkov uvedených vyššie pod písm. a) až d) najviac vo výške 70 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR“)  na mesiac a na zamestnanca vykonávajúceho dotované činnosti.

Dotáciu na úhradu výdavkov uvedených vyššie pod písm. f), g) a k) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý má vlastnícke právo k nehnuteľnosti, nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti z dotácie poskytnutej podľa písm. k)alebo má právo užívať nehnuteľnosť na základe nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke a v zmluve o poskytnutí dotácie sa zaviaže, že toto právo nezmení najmenej päť rokov od podania žiadosti o poskytnutí dotácie.

Dotáciu na úhradu výdavkov uvedených vyššie pod písm. g) alebo písm. k) možno poskytnúť, ak celkový rozpočet na kúpu, výstavbu, rekonštrukciu alebo stavebné úpravy podľa písm. g) alebo písm. k) je najviac 130 000 eur.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ak

 1. má zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov najmenej vo výške 10 % z celkového rozpočtu plánovaného na uskutočnenie aktivít a činností, na ktoré sa žiada poskytnutie dotácie a
 2. aktivity a činnosti nie sú duplicitne financované z iných zdrojov.

V príslušnom rozpočtovom roku možno dotáciu poskytnúť na žiadosť najviac v sume 50 000 eur.

V príslušnom rozpočtovom roku možno dotáciu poskytnúť na to isté zariadenie len raz. Ak žiadateľ podá v príslušnom rozpočtovom roku viac žiadostí na to isté zariadenie, posudzuje sa žiadosť, ktorá bola doručená ako prvá.

Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý poskytuje sociálne služby alebo vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účel dosiahnutia zisku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPPSVaR) môže určiť prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb a podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré zverejní na svojom webovom sídle do 30. septembra kalendárneho roka na nasledujúci rozpočtový rok.

Dotácia na podporu rekondičných aktivít

Dotáciu na podporu rekondičných aktivít (ďalej len „dotácia“) možno poskytnúť na podporu rekondičných aktivít zameraných na podporu

 1. samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávaných mimo prirodzeného domáceho prostredia tejto fyzickej osoby,
 2. predchádzania sociálnemu vylúčeniu a na podporu obnovovania psychickej kondície a fyzickej kondície fyzickej osoby, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku a nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Dotáciu na podporu rekondičných aktivít uvedených vyššie pod písm. a) možno poskytnúť na

 1. mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý sa podieľa na vykonávaní rekondičných aktivít pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
 2. odmenu zamestnanca, ktorý sa podieľa na vykonávaní rekondičných aktivít pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
 3. preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľom,
 4. poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom,
 5. cestovné náhrady účastníkovi rekondičnej aktivity – fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, sprievodcovi fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a zamestnancovi podieľajúcom sa na rekondičnej aktivite,
 6. materiálové vybavenie.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je registrované občianske združenie, ktorého predmet činnosti je v sociálnej oblasti.

Dotáciu možno poskytnúť na úhradu výdavkov uvedených pod písm. a) až d) najviac vo výške 70 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR na mesiac a na zamestnanca podieľajúceho sa na rekondičnej aktivite.

Dotáciu na podporu rekondičných aktivít uvedených vyššie pod písm. b) možno poskytnúť na čiastočnú úhradu rekondičných pobytov, ktoré zabezpečí žiadateľ na území Slovenskej republiky najmenej pre 2 500 fyzických osôb, ktoré sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku,  s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Dotáciu možno poskytnúť najviac v sume 50 eur na jednu fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje rekondičná aktivita,  na rozpočtový rok.

Dotáciu na podporu rekondičných aktivít uvedených vyššie pod písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 10 000 eur. Dotáciu na podporu rekondičných aktivít uvedených vyššie pod písm. b) možno poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 697 490 eur.

Dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti

Dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti (ďalej len „dotácia“) možno poskytnúť na

 1. členský príspevok, ktorý súvisí s členstvom v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
 2. cestovné náhrady, ktoré súvisia s účasťou na aktivitách organizovaných medzinárodnou organizáciou v sociálnej oblasti,
 3. mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý priamo zastupuje práva, právom chránené záujmy a potreby členov občianskeho združenia alebo členov občianskych združení, ktoré občianske združenie združuje, v konzultačných orgánoch a pracovných skupinách v sociálnej oblasti na národnej úrovni a na medzinárodnej úrovni,
 4. preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľom,
 5. poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom,
 6. výdavky na energie, vodné a stočné a telekomunikačné služby,
 7. nájomné za prenájom priestorov,
 8. výdavky na prekladateľské služby.

Dotáciu možno poskytnúť na úhradu výdavkov uvedených vyššie pod písm. a) a b) žiadateľovi, ktorým je registrované občianske združenie, ktorého predmet činnosti je v sociálnej oblasti.

Dotáciu možno poskytnúť aj na úhradu výdavkov uvedených vyššie pod písm. c) až h) žiadateľovi, ktorým je občianske združenie, ktoré

 1. zastupuje svojich členov alebo členov občianskych združení, ktoré združuje v konzultačných orgánoch a pracovných skupinách na národnej a medzinárodnej úrovni a
 2. má najmenej 50 000 členov alebo zastupuje 50 000 členov občianskych združení, ktoré združuje.

Dotáciu možno poskytnúť na úhradu výdavkov uvedených vyššie pod písm. c) až e) najviac vo výške 70 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR na mesiac a na zamestnanca, ktorý priamo zastupuje práva členov občianskeho združenia v konzultačných orgánoch a pracovných skupinách v sociálnej oblasti.

V príslušnom rozpočtovom roku možno dotáciu poskytnúť

 1. občianskemu združeniu na úhradu výdavkov uvedených vyššie pod písm. a) a b) najviac v sume 5 000 eur, z toho na úhradu cestovných náhrad uvedených vyššie pod písm. b) najviac v sume 2 500 eur,
 2. občianskemu združeniu, ktoré má najmenej 50 000 členov alebo zastupuje najmenej 50 000 členov občianskych združení na úhradu výdavkov uvedených vyššie pod písm. c) až h)  najviac v sume 12 000 eur, z toho na úhradu cestovných náhrad uvedených vyššie pod písm. b) najviac v sume 6 000 eur.

Dotácia na podporu edičnej činnosti

Dotáciu na podporu edičnej činnosti (ďalej len „dotácia“) možno poskytnúť na tvorbu a vydávanie

 1. tlačených alebo elektronických časopisov v prístupných formátoch, napríklad v Braillovom písme, vo zväčšenej tlači alebo vo zvukovom formáte,
 2. pravidelných alebo nepravidelných periodík informačno-poradenského charakteru tematicky zameraných na potreby a záujmy fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, fyzických osôb, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, bezdomovcov, obetí domáceho násilia a náhradných rodín.

Dotáciu možno poskytnúť na

 1. mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý sa podieľa na tvorbe a vydávaní časopisov a periodík uvedených vyššie,
 2. odmenu zamestnanca, ktorý sa podieľa na tvorbe a vydávaní časopisov a periodík uvedených vyššie, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
 3. preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľom,
 4. poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom,
 5. kancelársky materiál a tlačiarenské služby,
 6. služby súvisiace s prevádzkou elektronických časopisov a periodík.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je registrované občianske združenie, ktorého predmet činnosti je v sociálnej oblasti a má registráciu na vydávanie časopisov alebo periodík. Registrácia na vydávanie časopisov alebo periodík sa nevyžaduje, ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu edičnej činnosti na úhradu výdavkov súvisiacich s tvorbou a vydávaním

 1. elektronických časopisov alebo periodík,
 2. časopisov a periodík v Braillovom písme, vo zväčšenej tlači alebo vo zvukovom formáte.

Dotáciu možno poskytnúť na úhradu výdavkov uvedených pod písm. a) až d) najviac vo výške 70 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR na mesiac a na zamestnanca podieľajúceho sa na tvorbe a vydávaní časopisov a periodík.

V príslušnom rozpočtovom roku možno dotáciu poskytnúť žiadateľovi najviac v sume 30 000 eur.

Dotácia na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí

Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí (ďalej len „dotácia“) možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti zamerané na

 1. podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,
 2. odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov,
 3. podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života,
 4. podporu prorodinných opatrení na pracovisku,
 5. podporu výkonu rodičovských práv a povinností obidvomi rodičmi,
 6. predchádzanie chudoby jednotlivcov a rodín,
 7. predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb.

Dotáciu možno poskytnúť na

 1. mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti uvedené vyššie,
 2. odmenu zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti uvedené vyššie, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
 3. preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľom,
 4. poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom,
 5. náhradu cestovných výdavkov zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti uvedené vyššie,
 6. služby spojené s realizáciou aktivít alebo činností uvedených vyššie,
 7. nájomné za prenájom priestorov potrebných k výkonu aktivít alebo činností uvedených vyššie,
 8. rekonštrukciu alebo stavebné úpravy priestorov, v ktorých sú poskytované aktivity alebo činnosti na predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia, správaním iných fyzických osôb
 9. právne služby alebo psychoterapiu pre fyzickú osobu z cieľovej skupiny, pre ktorú sú poskytované aktivity alebo činnosti na predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb,
 10. materiálové výdavky priamo súvisiace s výkonom aktivít alebo činností uvedené vyššie.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

 1. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby alebo registrované občianske združenie, ak majú v predmete činnosti aktivity alebo činnosti zamerané na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí,
 2. registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ak ide o aktivity alebo činnosti na predchádzanie chudoby jednotlivcov a rodín a na predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb.

Dotáciu možno poskytnúť na úhradu výdavkov uvedených pod písm. a) až d) najviac vo výške 70 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR na mesiac a na zamestnanca ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti uvedené vyššie.

Dotáciu na úhradu výdavkov uvedených vyššie pod písm. h) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý má vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo má právo užívať nehnuteľnosť na základe nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke a v zmluve o poskytnutí dotácie sa zaviaže, že toto právo nezmení najmenej päť rokov od podania žiadosti o poskytnutí dotácie.

Dotáciu na úhradu výdavkov uvedených vyššie pod písm. h) možno poskytnúť, ak celkový rozpočet na rekonštrukciu alebo stavebné úpravy podľa písm. h) je najviac 130tisíc eur.

V príslušnom rozpočtovom roku možno dotáciu poskytnúť žiadateľovi najviac v sume 20 000 eur.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ak má zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov najmenej vo výške 10 % z celkového rozpočtu plánovaného na uskutočnenie aktivít alebo činností, na ktoré žiada poskytnutie dotácie; podmienka zabezpečenia krytia z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov sa považuje za splnenú, ak aktivity alebo činnosti, na ktoré sa žiada poskytnutie dotácie, sú zabezpečované aj výkonom dobrovoľníckej činnosti okrem dobrovoľníckej činnosti podporenej poskytnutím dotácie z prostriedkov MPSVaR podľa zákona o  dotáciách v pôsobnosti MPSVaR.

Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí nemožno poskytnúť na aktivity alebo činnosti, ktoré sú aktivitami alebo činnosťami, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny.

MPSVaR môže určiť prioritné oblasti podpory rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, ktoré zverejní na svojom webovom sídle do 30. septembra kalendárneho roka na nasledujúci rozpočtový rok.

Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny

Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny (ďalej len „dotácia“) možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti preventívneho alebo podporného charakteru, a to na

 1. preventívne programy, tréningy a osvetové aktivity zamerané na
  • stabilitu rodinných vzťahov,
  • rozvoj rodičovských kompetencií,
  • predchádzanie negatívnym javom v rodine,
  • zvyšovanie citlivosti verejnosti k rodinným hodnotám a pozitívnemu rodičovstvu,
  • upevňovanie medzigeneračných rodinných vzťahov a vzťahov v rodine so starším členom rodiny odkázaným na pomoc inej osoby,
 2. aktivity alebo činnosti uvedené vyššie pod písm. a) špecificky zamerané na rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo s plnoletým členom rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím,
 3. výchovu k manželstvu a rodičovstvu,
 4. svojpomocné skupiny zamerané na podporu plnenia funkcií rodiny a podporu rodín k samostatnosti a nezávislosti,
 5. utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska,
 6. edičnú činnosť a propagačné aktivity súvisiace s aktivitami alebo činnosťami uvedenými vyššie pod písm. a) až e).

Dotáciu možno poskytnúť na

 1. mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti uvedené vyššie,
 2. odmenu zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti uvedené vyššie, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
 3. preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľom,
 4. poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom,
 5. náhradu cestovných výdavkov zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti uvedené vyššie,
 6. výdavky spojené s prehlbovaním kvalifikácie a supervíziou zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti uvedené vyššie,
 7. kúpu alebo prenájom pozemku určeného na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska a na výdavky spojené so stavebnými úpravami a zariadením detského ihriska vrátane výdavkov spojených s bezbariérovým usporiadaním a vybavením týchto priestorov podporujúcim inklúziu detí so zdravotným znevýhodnením,
 8. služby spojené s realizáciou aktivít alebo činností uvedených vyššie,
 9. nájomné za prenájom priestorov potrebných k výkonu aktivít alebo činností uvedených vyššie,
 10. materiálové výdavky priamo súvisiace s výkonom aktivít alebo činností uvedených vyššie.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

 1. nezisková organizácia alebo registrované občianske združenie, ak majú v predmete činnosti aktivity alebo činnosti  zamerané na
  • podporu plnenia funkcií rodiny,
  • tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných alebo kultúrnych hodnôt,
  • vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, na ktoré sa nevyžaduje akreditácia,
 2. registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ak ide o aktivity alebo činnosti uvedenými vyššie pod písm. a), b), e) a f).

Dotáciu možno poskytnúť na úhradu výdavkov uvedených vyššie pod písm. a) až d) najviac vo výške 70 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR na mesiac a na zamestnanca vykonávajúceho dotované aktivity a činnosti.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi,

 1. ak má zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov najmenej vo výške 10 % z celkového rozpočtu plánovaného na uskutočnenie aktivít alebo činností, na ktoré žiada poskytnutie dotácie; podmienka zabezpečenia krytia z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov sa považuje za splnenú, ak aktivity alebo činnosti, na ktoré sa žiada poskytnutie dotácie, sú zabezpečované aj výkonom dobrovoľníckej činnosti okrem dobrovoľníckej činnosti podporenej poskytnutím dotácie z prostriedkov MPSVaR podľa zákona o  dotáciách v pôsobnosti MPSVaR,
 2. ktorý žiada o dotáciu na výdavky uvedené vyššie pod písm. g), ak súčasťou je aj vytvorenie bezbariérového prostredia na účely socializácie a inklúzie detí so zdravotným znevýhodnením.

Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny nemožno poskytnúť na aktivity alebo činnosti, ktoré sú aktivitami alebo činnosťami, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí.

MPSVaR môže určiť prioritné oblasti podpory plnenia funkcií rodiny, ktoré zverejní na svojom webovom sídle do 30. septembra kalendárneho roka na nasledujúci rozpočtový rok.

Dotácia na podporu dobrovoľníckej činnosti

Dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „dotácia“) možno poskytnúť na výdavky spojené s dobrovoľníckou činnosťou vykonávanou podľa osobitného predpisu v sociálnej oblasti a v oblasti rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je osobou,

 1. pre ktorú je vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,
 2. ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 5 000 eur.

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci

Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci (ďalej len „dotácia“) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je fyzická osoba v krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii, na podporu riešenia tejto situácie. V príslušnom rozpočtovom roku možno fyzickej osobe poskytnúť dotáciu najviac v sume 800 eur.

Dotáciu možno poskytnúť aj žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, na podporu humanitárnych aktivít a činností, ktoré nie sú aktivitami a činnosťami, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu podľa iných ustanovení zákona o  dotáciách v pôsobnosti MPSVaR. V príslušnom rozpočtovom roku možno právnickej osobe poskytnúť dotáciu najviac v sume 15 000 eur. Dotáciu nemožno poskytnúť na kapitálové výdavky.

Žiadosť o poskytnutie dotácie

Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Súčasťou žiadosti o

 1. dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a o dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí sú údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva, ak nejde o nehnuteľnosť v prenájme,
 2. dotáciu na podporu humanitárnej pomoci je meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, kontaktné údaje žiadateľa, kód banky a číslo účtu, na ktorý žiada žiadateľ zaslať dotáciu.

Vzory žiadostí sú uvedené vo vyhláške MPSVaR SR č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR.

Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je

 1. doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 2. doklad preukazujúci zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ak sa žiada o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb,
 3. nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke uzatvorená najmenej na päť rokov od podania žiadosti, ak ide o nehnuteľnosť, ku ktorej žiadateľ nemá vlastnícke právo a ktorej rekonštrukcia alebo stavebná úprava je predmetom financovania,
 4. písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľností so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti a predmetom financovania je stavebná úprava nehnuteľnosti,
 5. právoplatné stavebné povolenie alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo ich úradne osvedčené kópie, ak predmetom financovania je výstavba alebo stavebná úprava nehnuteľnosti,
 6. doklad preukazujúci havarijný stav vykurovacích zariadení a inej techniky v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 7. doklad preukazujúci zabezpečenie najmenej 10 % z celkových výdavkov na uskutočnenie aktivít a činností z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov,
 8. cenová ponuka so špecifikáciou rozpočtu, ak ide o materiálno-technické vybavenie, o nákup strojov, prístrojov, techniky, náradia, inventára, materiálu a dopravných prostriedkov,
 9. rozpočet, ak predmetom financovania je rekonštrukcia, stavebná úprava, kúpa alebo  výstavba.

Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu rekondičných aktivít, o dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti a o dotáciu na podporu edičnej činnosti je

 1. doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 2. doklad preukazujúci registráciu na vydávanie časopisov alebo periodík v sociálnej oblasti, ak sa žiada o poskytnutie dotácie na podporu edičnej činnosti,
 3. doklad preukazujúci, že predmet činnosti žiadateľa je v sociálnej oblasti,
 4. doklad preukazujúci výdavky na energie, vodné a stočné a telekomunikačné služby a výdavky na nájomné za prenájom priestorov, ak sa žiada o dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
 5. čestné vyhlásenie žiadateľa o  tom, že zastupuje svojich členov alebo členov občianskych združení, ktoré združuje v konzultačných orgánoch a pracovných skupinách na národnej a medzinárodnej úrovni a má najmenej 50 000 členov alebo zastupuje 50 000 členov občianskych združení, ktoré združuje, ak sa žiada o dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
 6. jeden kus časopisu alebo periodika, ak boli vydané v tlačenom alebo zvukovom formáte v kalendárnom roku, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť, ak na jeho tvorbu a vydávanie žiada o dotáciu na podporu edičnej činnosti.

Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci a o dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti je doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí a o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny je

 1. doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 2. štatút neziskovej organizácie alebo stanovy občianskeho združenia preukazujúce predmet činnosti žiadateľa,
 3. nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke uzatvorená najmenej na päť rokov od podania žiadosti, ak ide o nehnuteľnosť, ku ktorej žiadateľ nemá vlastnícke právo a predmetom financovania je rekonštrukcia alebo stavebné úpravy priestorov, v ktorých sú poskytované aktivity alebo činnosti na predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb,
 4. písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľností so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti, ak predmetom financovania je stavebná úprava priestorov, v ktorých sú poskytované aktivity alebo činnosti na predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb,
 5. právoplatné stavebné povolenie alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo ich úradne osvedčené kópie, ak predmetom financovania je stavebná úprava priestorov, v ktorých sú poskytované aktivity alebo činnosti na predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb alebo utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska,
 6. rozpočet, ak predmetom financovania je rekonštrukcia alebo stavebná úprava priestorov, v ktorých sú poskytované aktivity alebo činnosti na predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb alebo utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska,
 7. doklad preukazujúci zabezpečenie najmenej 10 % z celkových výdavkov na uskutočnenie aktivít alebo činností z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov.

Prílohou k vyššie uvedeným žiadostiam o dotáciu je čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, a aktivity alebo činnosti, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu, nevykonáva na účel dosiahnutia zisku. Čestné vyhlásenie sa nevyžaduje od žiadateľa o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci.

Ak právnická osoba podala žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci na riešenie krízovej situácie, pre ktorú MPSVaR aktivizovalo činnosť Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia, prílohy k žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci môže právnická osoba dočasne nahradiť čestným vyhlásením štatutárneho orgánu žiadateľa, že žiadateľ splnil všetky podmienky podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Doklady preukazujúce splnenie uvedených podmienok dočasne nahradené čestným vyhlásením štatutárneho orgánu žiadateľa žiadateľ doloží najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí dotácie. Ak žiadateľ nedoloží doklady preukazujúce splnenie uvedených podmienok, je povinný vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške pre nedodržanie podmienok poskytnutia dotácie.

Lehoty na podávanie žiadostí

Žiadosti o vyššie uvedené dotácie na príslušný rozpočtový rok sa predkladajú MPSVaR v dvoch vyhotoveniach v termíne od 1. novembra do 31. decembra predchádzajúceho rozpočtového roka.

To samozrejme neplatí pre žiadosti o poskytnutie humanitárnej pomoci, tie je možné podávať v prípade vzniku aktuálnej situácie.

Pôsobnosť MPSVaR  na poskytovanie dotácie

MPSVaR posudzuje vyššie uvedené žiadosti o poskytnutie dotácií, schvaľuje poskytovanie týchto dotácií a ich sumu. Na účely posudzovania žiadosti o dotáciu zriaďuje MPSVaR komisiu.

Neschválenie dotácie, schválenie dotácie a jej sumu MPSVaR neoznamuje žiadateľovi písomne. MPSVaR na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam

 1. schválených dotácií a ich sumu,
 2. neschválených dotácií a dôvod ich neschválenia.

Dotáciu poskytuje MPSVaR na základe zmluvy o poskytnutí dotácie.

MPSVaR posudzuje žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, schvaľuje poskytnutie tejto dotácie, účel dotácie a jej sumu. S cieľom overiť dôvody, ktoré uviedla fyzická osoba v žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, môže MPSVaR požiadať úrad práce, sociálnychvecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má fyzická osoba pobyt, o prešetrenie sociálnych pomerov a o stanovisko k žiadosti.

Opodstatnenosť a účel žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci právnickej osobe na podporu humanitárnych aktivít a činností posúdi komisia zriadená MPSVaR. MPSVaR písomne oznamuje žiadateľovi schválenie poskytnutia dotácie a jej sumu alebo neschválenie poskytnutia tejto dotácie.

Ak je žiadosť neúplná alebo žiadosť neobsahuje prílohy podľa tohto zákona, MPSVaR vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti s určením lehoty na jej doplnenie. Ak žiadateľ v určenej lehote nedoplní žiadosť, MPSVaR žiadosť neposudzuje.

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie, ktorú uzatvára MPSVaR so žiadateľom, obsahuje najmä

 1. označenie a údaje o zmluvných stranách,
 2. predmet zmluvy a účel, na ktorý sa poskytuje dotácia,
 3. spôsob poskytnutia dotácie, podmienky jej čerpania a jej sumu,
 4. práva a povinnosti zmluvných strán,
 5. podmienky zúčtovania dotácie a podmienky vrátenia dotácie,
 6. spôsob kontroly hospodárneho použitia dotácie na účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
 7. vymedzenie času, na ktorý sa uzatvára zmluva,
 8. lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu a lehotu na jej zúčtovanie.

Spoločné ustanovenia

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý vykonáva aktivity a činnosti, na ktoré žiada dotáciu, na účel dosiahnutia zisku.

MPSVaR na svojom webovom sídle zverejňuje mimo iného

 1. okruh žiadateľov o dotácie (s výnimkou žiadostí o dotácie na podporu humanitárnej pomoci),
 2. do 31. októbra predchádzajúceho rozpočtového roka
  • kritériá na hodnotenie a posudzovanie žiadostí a ich váhu,
  • časový harmonogram hodnotiaceho, posudzovacieho a schvaľovacieho procesu žiadostí,
  • zloženie komisie na posudzovanie žiadostí, a to meno, priezvisko, pracovné zaradenie členov komisie a adresu ich pracoviska,
 3. do 31. januára príslušného rozpočtového roku schválený rozpočet na dotácie v pôsobnosti MPSVaR a predpoklad na nasledujúce dva roky,
 4. formulár žiadosti v elektronickej podobe.

Osobitné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo na obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sumu dotácie, jej účel, spôsob jej poskytnutia, možnosť jej opakovaného poskytnutia v rozpočtovom roku a postup pri jej zúčtovaní.

Ustanovenia zákona, ktoré upravujú právne skutočnosti poskytovania dotácií, sa uplatňujú s odchýlkami ustanovenými nariadením vlády Slovenskej republiky.

Prechodné ustanovenia

Pri hodnotení, posudzovaní a schvaľovaní žiadosti o dotáciu podanej do 31. decembra 2020 sa postupuje podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020 okrem žiadosti o dotáciu na podporu rodovej rovnosti.

Žiadosť o dotáciu na podporu rodovej rovnosti podanú do 31. decembra 2020 ministerstvo neposudzuje; ministerstvo oznámi písomne túto skutočnosť žiadateľovi do 10. januára 2021 spolu s poučením o možnosti podať žiadosť o dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí do 28. februára 2021.

Žiadosť o dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, žiadosť o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny a žiadosť o dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti na rozpočtový rok 2021 sa predkladá ministerstvu od 11. januára 2021 do 28. februára 2021.

Milan Měchura