Aktuálne z projektu Ascend

Začiatkom jesene sme vás na stránkach časopisu Mosty inklúzie informovali o prebiehajúcom projekte Ascend, o jeho aktivitách smerujúcich k rozvoju činnosti NROZP v SR. Teraz spoločne nahliadneme do záverečnej fázy projektu a predstavíme si úlohy, ktoré sa nám podarilo zrealizovať v priebehu jesene.

Aktivity v oblasti internej komunikácie

Dokončili sme grafický redizajn, ktorý v podobe novej korporátnej identity NROZP v SR môžete už vidieť na webstránke NROZP. Zmena bola odsúhlasená predsedníctvom organizácie v novembri. Momentálne finišujeme s aktualizáciou štruktúry a obsahu novej web stránky.

Logo vo svojej ľavej časti obsahuje línie modrej, oranžovej a červenej farby s plným názvom organizácie umiestneným napravo
Vizuál nového loga NROZP v SR, ktoré vzniklo v rámci projektu Ascend

Začiatkom novembra sme zrealizovali dva online tréningy pre dobrovoľníkov so ZP. Prvým bol tréning v oblasti prístupnej komunikácie, ktorý sa konal v piatok 4. novembra. Vďaka komunikačnej platforme Zoom (a našej licencii financovanej cez projekt) sme ho mohli účastníkom ponúknuť online. Tréning bol zameraný na publikovanie web obsahu prístupnou formou. Čo konkrétne sa účastníci mohli naučiť? Ako pracovať v administrácii systému WordPress (WP), uverejnenie článku vo WP, úprava článku a jeho prvkov tak, aby bol obsah prístupný pre ľudí so zdravotným postihnutím a administrácia web fóra NROZP v SR.

Druhý tréning prebehol o týždeň neskôr, a to 11. novembra. Tu sa budúci dobrovoľníci mali možnosť oboznámiť s tým, ako písať a spravovať newsletter prístupnou formou. Vyskúšali si opäť prácu v administrácii systému WordPress, prípravu i následnú úpravu obsahu newslettra tak, aby bol prístupný pre ľudí so zdravotným postihnutím a manažment odberateľov.

Aktivity v oblasti mládeže

Viacero dôležitých aktivít sme realizovali v tretej projektovej oblasti zameranej na mládež. Ukončili sme dotazníkový prieskum o prioritách mladých ľudí so ZP, do ktorého sa v priebehu októbra zapojilo viac ako 60 respondentov s rôznymi druhmi ZP. Zrealizovali sme taktiež dve fokusové diskusné skupiny. Tie sú pre nás ďalším dôležitým zdrojom informácií pre uvedený prieskum, cieľom ktorého je nadviazať kontakt s mladými ľuďmi do 29 rokov a zistiť, aké sú ich aktuálne postoje, záujmy a problémy, ktorým čelia. Prieskum sme realizovali vďaka spolupráci s Radou mládeže Slovenska a jeho výsledky budú už čoskoro k dispozícii aj na stránkach Mostov inklúzie.

V pondelok 21. novembra sme v online prostredí privítali dvadsiatku účastníkov na webinári Posuňme sa ďalej! Prihlásiť sa mohol každý, kto mal záujem o témy dotýkajúce sa mladých ľudí so ZP – od programov EÚ venovaných aj mládeži so ZP cez skúsenosti dobrovoľníkov u nás i v zahraničí. Nasledovalo predstavenie aktivít a organizácií združených v Rade mládeže Slovenska. Účastníci sa dozvedeli o technikách na obhajobu svojich práv, tiež o hnutí ľudí so ZP a čo ponúka mladým. Nechýbal priestor na otázky a diskusiu. O webinári Posuňme sa ďalej! vrátane jeho programu sme podrobne informovali na webe NROZP v SR.

Záznam z webinára ako aj toolkit s najdôležitejšími informáciami o možnostiach aktívneho trávenia času a EÚ projektových príležitostiach pre mládež so ZP zverejníme v priebehu decembra na web stránke NROZP v SR.

O mládežníckom podujatí Level Up!, ktorého sa dvaja mládežníci od nás mali možnosť tiež zúčastniť vďaka projektu Ascend, informujeme v článku Mládež o úroveň vyššie, prosím!

Čo bude nasledovať

V polovici novembra sme sa z centrály EDF dozvedeli pozitívnu informáciu o tom, že našim kolegom v Bruseli sa podarilo získať financie na druhú pokračujúcu fázu projektu Ascend, ktorá sa bude realizovať v roku 2023. Táto fáza nám umožní ďalšie rozvojové aktivity a bude klásť opäť dôraz na aktivizovanie mladých ľudí so ZP.

S projektom Ascend sa blížime do finále. Projekt končí 15. decembra s administratívnou uzávierkou koncom roka 2022. O záveroch, projektových výstupoch a ďalšej práci v oblasti rozvoja NROZP v SR vás budeme informovať v budúcich číslach Mostov inklúzie.

Stanislav Sokol