Čo chceme od Európskeho parlamentu?

Ako určite viete, deviate legislatívne obdobie Európskeho parlamentu začína s veľkým počtom nových poslancov. Preto je dôležité, aby boli poslanci Európskeho parlamentu informovaní o prioritách európskeho hnutia zdravotného postihnutia od samotného začiatku vykonávania svojej funkcie.

S týmto zámerom Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) pripravilo stručné „uvítacie príručky“ pre poslancov Európskeho parlamentu.

„Uvítacia príručka“ je pripravená pre každý výbor Európskeho parlamentu a obsahuje strategické priority hnutia zdravotného postihnutia, ktoré zodpovedajú kompetenciám konkrétneho výboru.

V tomto článku sme zhromaždilipreklady jednotlivých príručiek. Ak vás zaujímajú kompetencie jednotlivých výborov, nájdete ich na tejto web stránke. Zoznam našich poslancov, ich členstvo vo výboroch, podvýboroch a delegáciách nájdete na tejto web stránke. Text príručiek v anglickom jazyku je k dispozícii na tejto web stránke

Nasledujúce informácie môžu byť užitočné nielen pre poslancov Európskeho parlamentu, ale aj pre každého, kto chce vedieť, čo očakáva hnutie zdravotného postihnutia od Európskeho parlamentu a prípadne aj podporiť a pomôcť presadzovať naše požiadavky.

Výbor pre ústavné veci – AFCO

Okrem iných otázok má výbor AFCO právomoci týkajúce sa európskych volieb. V posledných voľbách do EÚ bolo 800 000 osôb so zdravotným postihnutím, najmä osôb s mentálnym a psychosociálnym postihnutím, ktoré nemohli uplatniť svoje volebné právo. Okrem toho existuje veľa bariér prístupnosti, ktoré bránia oveľa väčšiemu počtu osôb so zdravotným postihnutím voliť a kandidovať na rovnakom základe s ostatnými.

Politické priority

 • Prijať uznesenie, ktorým sa zmení a doplníEurópsky volebný zákon z roku 1976, čím sa zabezpečí, aby všetky osoby so zdravotným postihnutím mohli v plnej miere využívať svoje volebné právo.

Výbor pre zahraničné veci – AFET

EÚ je popredným aktérom, pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu, humanitárne akcie, obchod a ľudské práva. Napríklad EÚ je štvrtým najväčším rozvojovým darcom vo svete (podľa Výboru OECD pre rozvojovú pomoc v roku 2015) a jeho návrhu nadchádzajúceho rozpočtu venuje 89,2 miliárd eur externým aktivitám.

Európska únia musí úzko spolupracovať s partnerskými krajinami s cieľom zabezpečiť, aby sa dôsledne konzultovalo s národnými organizáciami osôb so zdravotným postihnutím a aby sa aktívne podieľali na implementácii a monitorovaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (Dohovor), rovnako ako v iných rozhodovacích procesoch týkajúcich sa osôb so zdravotným postihnutím. Približne jedna miliarda ľudí, resp. 15% svetovej populácie trpí určitou formou zdravotného postihnutia. 80% z nich žije v rozvojových krajinách.

EDF sa zasadzuje o to, aby sa Európska únia stala svetovým lídrom v oblasti rozvoja, ktorého neoddeliteľnou súčasťou bude zdravotné postihnutie – prijímanie rozvojových politík začleňujúcich zdravotné postihnutie, programov, rozpočtov a dohôd o globálnej spolupráci vrátane všeobecného presadzovania práv osôb so zdravotným postihnutím.

Výbor pre zahraničné veci by mal zabezpečiť, aby všetky aktivity a vzťahy s partnerskými krajinami boli v súlade s Dohovorom a Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj a aby boli perspektívne pre osoby so zdravotným postihnutím.

Politické priority

 • EÚ sa stane lídrom v oblasti inkluzívneho rozvoja;
 • Bude prijatá nová európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2020 – 2030 a bude pokrývať externé vzťahy EÚ, zahraničné veci a medzinárodnú spoluprácu;
 • Partnerské krajiny, v ktorých EÚ pôsobí, budú podporované pri vykonávaní a monitorovaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
 • Osoby so zdravotným postihnutím a národné organizácie osôb so zdravotným postihnutím budú úzko konzultované a aktívne zapojené do prípravy a vykonávania právnych predpisov a politík na vykonávanie Dohovoru a do ďalších rozhodovacích procesov týkajúcich sa osôb so zdravotným postihnutím.

Výbor pre rozpočet– BUDG

Účinná politika sa netýka iba ideí. Ide o to, aby sa podľa týchto ideí aj postupovalo. Rozdelenie rozpočtu EÚ je kľúčové pre určenie, či určité politiky a iniciatívy dosiahnu svoje ciele. Preto Európske fórum zdravotného postihnutia považuje Výbor BUDG pre uplatňovanie práv osôb so zdravotným postihnutímza zásadný.

Politické priority

 • Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2020 – 2030: Komisia za posledné desaťročie implementovala svoju európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia s cieľom začleniť otázky zdravotného postihnutia do tvorby svojej politiky. Na rozdiel od vzniku prvej stratégie EÚ, všetky jej členské štáty teraz už ratifikovali Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. V súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z dohovoru sa snažíme, aby EÚ prijala pre nadchádzajúce desaťročie novú ambicióznejšiu stratégiu. Vyzývame tento výbor na podporu jej prijatia a posilnenie jej následného vykonávania.
 • Financovanie stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia: Na zabezpečenie efektívnosti novej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia, je potrebné brať monitorovanie vážne, mechanizmy monitorovania plánovať počas prípravy legislatívnych návrhov a iniciatív a zabezpečiť ich uskutočniteľnosť pridelením dostatočného rozpočtu na tieto účely. Výbor BUDG môže mať obrovský vplyv na zabezpečenie fungovania rozpočtu tak, aby budúca stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia priniesla výsledky v oblastiach, v ktorých súčasná stratégia zaostáva.

Výbor pre kultúru a vzdelávanie – CULT

Výbor CULT je zodpovedný za programy vzdelávania a mobility, ako sú Erasmus + alebo Zbory solidarity. Je nevyhnutné, aby mladí ľudia so zdravotným postihnutím mali prístup k týmto programom na rovnakom základe s ostatnými, a preto musí byť vždy zabezpečená prístupnosť a primerané úpravy.

Výbor CULT je rozhodujúci aj v oblastiach týkajúcich sa kultúry a médií, ako je napríklad program Kreatívna Európa alebo nedávno prijatá smernica o audiovizuálnych mediálnych službách, v ktorej by mala byť zahrnutá aj prístupnosť.

Politické priority

 • Erasmus +
 • Európsky zbor solidarity (ESC)
 • Záruka pre mladých ľudí
 • Kreatívna Európa
 • Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách.

Výbor pre rozvoj– DEVE

EÚ zohráva dôležitú úlohu na medzinárodnej scéne, pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu, humanitárne akcie a ľudské práva. Napríklad EÚ je štvrtým najväčším rozvojovým darcom vo svete (podľa Výboru OECD pre rozvojovú pomoc v roku 2015) a jeho nadchádzajúceho návrhu rozpočtu venuje 89,2 miliardy eur na externé aktivity.

Preto je potrebné, aby bolo v rámci medzinárodnej spolupráce EÚ zabezpečené aktívne zapojenie osôb so zdravotným postihnutím. Približne miliarda čo je zhruba 15% svetovej populácie trpíurčitou formou zdravotného postihnutia. 80% z nich žije v rozvojových krajinách, v ktorých sa EÚ angažuje za odstránenie chudoby. Je nevyhnutné, aby EÚ spolupracovala s osobami so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívnymi organizáciami s cieľom vybudovať ich kapacity a zabezpečiť, aby nikto nezostal bokom.

EDF sa zasadzuje o to, aby sa Európska únia stala svetovým lídrom v oblasti rozvoja zahŕňajúceho zdravotné postihnutie – prijímanie rozvojových politík začleňujúcich zdravotné postihnutie, programov, rozpočtov a dohôd o globálnej spolupráci, vrátane všeobecného presadzovania práv osôb so zdravotným postihnutím.

Politické priority

 • EÚ sa stane lídrom v oblasti inkluzívneho rozvoja;
 • Prijme sa prijatá nová európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2020 – 2030, ktorá sa bude týkať aj vonkajších vzťahov EÚ a medzinárodnej spolupráce;
 • Nový rozpočet NDICI bude jednoznačne inkluzívny z hľadiska osôb so zdravotným postihnutím a prístupnosti;
 • Partnerské krajiny, v ktorých EÚ pôsobí, budú podporované pri ich implementácii a monitorovaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
 • Osoby so zdravotným postihnutím a európske organizácie osôb so zdravotným postihnutím sa budú aktívne zapájať do medzinárodnej spolupráce – nielen ako príjemcovia, ale aj ako odborníci.

Výbor pre ľudské práva – DROI

Miliarda ľudí resp. 15% svetovej populácie trpí určitou formou zdravotného postihnutia. Napriek ratifikácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (Dohovor) v 180 krajinách sveta sú osoby so zdravotným postihnutím vystavené zvýšenému riziku diskriminácie, násilia a porušovania ich základných práv.

Medzi nimi sú osoby so zdravotným postihnutím aj z iných marginalizovaných skupín, ako sú ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím, LGBTI osoby so zdravotným postihnutím, starší ľudia so zdravotným postihnutím, osoby so zdravotným postihnutím z rasových, etnických alebo náboženských menšín, ako aj migranti, utečenci a žiadatelia o azyl so zdravotným postihnutím, ktorí sú ešte viac ohrození porušovaním ľudských práv.

Podvýbor pre ľudské práva by mal zabezpečiť, aby vykonávanie nástrojov EÚ v oblasti ľudských práv a demokracie a jeho vlastné rezolúcie boli v súlade s Dohovorom a Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj a aby boli perspektívne pre osoby so zdravotným postihnutím.

Politické priority

 • Implementácia a monitorovanie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím na celom svete;
 • Prijatie novej Európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia 2020 – 2030 založenej na Dohovore a vzťahujúcej sa na vonkajšie vzťahy EÚ a medzinárodnú spoluprácu;
 • Vonkajšie vzťahy a nástroje EÚ v oblasti ľudských práv a demokracie vrátane zdravotného postihnutia;
 • Začlenenie Dohovoru do všetkých činností a politík EÚ so zvýšenou súdržnosťou a synergiou medzi vnútornými a vonkajšími politikami EÚ;
 • S osobami so zdravotným postihnutím a celosvetové organizácie ľudí so zdravotným postihnutím sa bude úzko konzultovať a aktívne sa zapoja do rozvoja a implementácie právnych predpisov a politík zameraných na vykonávanie Dohovoru a do ďalších rozhodovacích procesov týkajúcich sa osôb so zdravotným postihnutím.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci – EMPL

Vyhlásením Európskeho piliera sociálnych práv a ratifikáciou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím sa Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci stal príležitosťou a povinnosťou skutočne presadzovať práva osôb so zdravotným postihnutím. a zlepšenie pohody a kvality ich života.

Politické priority

 • Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2020 – 2030: Komisia za posledné desaťročie implementovala svoju Európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia s cieľom začleniť otázky zdravotného postihnutia do tvorby svojej politiky. EÚ a všetky jej členské štáty ratifikovali Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. V súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z Dohovoru sa snažíme, aby EÚ prijala na nadchádzajúce desaťročie novú ambicióznejšiu stratégiu. Vyzývame tento výbor, aby podporil jej prijatie a posilnenie jej následnej implementácie;
 • ESF +: Prijatie silného nariadenia o európskych sociálnych fondoch plus, ktoré bude využívať fondy EÚ na podporu začlenenia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti a na zlepšenie príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím;
 • Európsky pilier sociálnych práv: Konkrétne kroky k zásade 17 – Začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím;
 • Sloboda pohybu: Harmonizácia uznávania posudzovania zdravotného postihnutia s cieľom umožniť osobám so zdravotným postihnutím využívať slobodu pohybu a pracovať v zahraničí za rovnakých podmienok ako ostatní;
 • Zamestnanosť: harmonizácia požiadaviek v celej EÚ na to, čo sú zamestnávatelia povinní ponúkať, a na druhej strane, akú podporu musia vlády ponúknuť zamestnávateľom, aby pracovníkom so zdravotným postihnutím poskytli primerané úpravy.

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín – ENVI

Zatiaľ čo opúšťame medicínsky model zdravotného postihnutia zameraný na diagnostiku a liečenie zdravotného postihnutia ako „choroby“, a prechádzame k sociálnemu modelu zameranému na to, ako lepšie začleniť osoby so zdravotným postihnutím do spoločnosti a na odstraňovanie bariér, otázky kvalitnej zdravotnej starostlivosti, diagnostiky a hodnotenia zdravotného postihnutia sú naďalej rozhodujúce pri presadzovaní práv osôb so zdravotným postihnutím a pri zabezpečovaní vyššej kvality ich života.

Ďalej je nevyhnutné zamerať sa na potrebné prepojenie medzi zabezpečením toho, aby sa EÚ rozvíjala a rástla udržateľným spôsobom, ktorý chráni naše životné prostredie, a tým, ako súčasne zabezpečujeme, aby sa rast a rozvoj uskutočňovali prostredníctvom prístupnosti a začlenenia všetkých ľudí v jeho hlavnom prúde.

V tejto súvislosti vidí EDF skutočný potenciál výboru ENVI pre osoby so zdravotným postihnutím.

Politické priority

 • Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2020 – 2030: Komisia za posledné desaťročie implementovala svoju európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia s cieľom začleniť otázky zdravotného postihnutia do tvorby politiky. Na rozdiel od vzniku prvej stratégie ,EÚ, všetky jej členské štáty už ratifikovali Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. V súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z dohovoru sa snažíme, aby EÚ prijala pre nadchádzajúce desaťročie novú ambicióznejšiu stratégiu. Vyzývame výbor na podporu jej prijatia a posilnenia jej následnej implementácie;
 • Prístup k zdravotnej starostlivosti na rovnakom základe s ostatnými: Presadzovanie odstránenia prekážok (fyzických, postojových a finančných) v členských štátoch , ktoré bránia osobám so zdravotným postihnutím v prístupe ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti v súlade s ich potrebami;
 • Harmonizácia posudzovania zdravotného postihnutia: Harmonizácia uznávania posudzovania zdravotného postihnutia s cieľom umožniť osobám so zdravotným postihnutím využívať slobodu pohybu a prácu v zahraničí za rovnakých podmienok ako ostatní. Eliminácia potreby opätovného posúdenia pri presťahovaní do iného členského štátu EÚ a urýchlenie získania oprávnenosti na potrebné podporné služby a práva;
 • Udržateľnosť a prístupnosť: zisťovanie ako prepojiť trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia s prístupnosťou pre osoby so zdravotným postihnutím.

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť – FEMM

Ženy so zdravotným postihnutím tvoria 16% z celkovej populácie žien v Európe a 60% z celkovej populácie osôb so zdravotným postihnutím.

Ženy so zdravotným postihnutím naďalej čelia viacnásobnej a prierezovej diskriminácii vo všetkých oblastiach života vrátane sociálno-ekonomického znevýhodnenia, sociálnej izolácie, násilia páchaného na ženách, nútenej sterilizácie a potratov, nedostatku prístupu ku komunitným službám, nekvalitného bývania, inštitucionalizácie, nedostatočnej zdravotnej starostlivosti a odopierania príležitostí prispievať a aktívne sa zapájať do spoločnosti.

Postavenie žien so zdravotným postihnutím je nielen horšie ako postavenie žien bez zdravotného postihnutia, ale je aj horšie ako postavenie ich mužských rovesníkov. Je to tak najmä vo vidieckych oblastiach s menším počtom služieb a príležitostí pre túto skupinu ako v mestskom prostredí.

Výbor FEMM musí zohrávať dôležitú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby boli práva a perspektívy žien a dievčat so zdravotným postihnutím začlenené a stali sa súčasťou hlavného prúdu práce Európskeho parlamentu.

Politické priority

 • Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2020 – 2030: EDF vyzýva na prijatie Európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2020 – 2030, ktorá bude podporovať rodovú rovnosť a zahŕňať perspektívu žien a dievčat so zdravotným postihnutím;
 • Istanbulský dohovor: EDF vyzýva na urýchlené pristúpenie EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) ako krok v boji proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách so zdravotným postihnutím;
 • Nová stratégia EÚ v oblasti rodovej rovnosti po roku 2019: EDF vyzýva na prijatie ambicióznej stratégie EÚ v oblasti rodovej rovnosti na roky 2019 – 2024 začleňujúcej ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím v súlade s článkom 6 Dohovoru a všeobecným komentárom č. 3 o ženách so zdravotným postihnutím prijatým Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa – IMCO

Európska únia a všetky členské štáty ratifikovali Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Členovia tohto výboru a poslanci EP, ktorí zastupujú svojich voličov na európskej úrovni, budú zabezpečovať, aby EÚ a členské štáty plne dodržiavali svoje záväzky v oblasti ľudských práv podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Tento výbor má cennú kľúčovú úlohu vo vzťahu k jednotnému trhu vrátane jednotného digitálneho trhu a slobody pohybu. Nižšie zdôrazňujeme hlavné politické priority EDF v súvislosti s právomocami výboru.

Politické priority

 • Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2020 – 2030: v súlade so záväzkami EÚ vyplývajúcimi z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím sa usilujeme, aby EÚ prijala na nadchádzajúce desaťročie novú, ambicióznejšiu stratégiu. Vyzývame tento výbor na podporu pri jej prijímaní a posilnenie jej následnej implementácie v rámci právomocí tohto výboru;
 • Európsky akt o prístupnosti (smernica (EÚ) 2019/882) je dôležitým krokom vpred k ďalšej integrácii vnútorného trhu EÚ a zlepšeniu prístupnosti tovaru a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím;
 • Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách (smernica (EÚ) 2018/1808) je právnym rámcom na úrovni EÚ na koordináciu vnútroštátnych právnych predpisov o všetkých audiovizuálnych médiách. Stanoví pravidlá pre zákaz nenávistných prejavov, ochranu detí a mladistvých, nezávislosti národných regulačných orgánov monitorujúcich audiovizuálne služby a od členských štátov požaduje, aby zabezpečili, že audiovizuálne mediálne služby budú postupne sprístupňované pre osoby so zdravotným postihnutím zo strany poskytovateľov;
 • Európsky kódex elektronických komunikácií (smernica (EÚ) 2018/1972) je dôležitý pre podporu spravodlivej hospodárskej súťaže pri poskytovaní elektronických komunikačných sietí a služieb a prispieva ku konektivite európskeho trhu. Jeho cieľom je tiež poskytnúť silnejšiu ochranu európskym spotrebiteľom pri prístupe a využívaní komunikačných sietí a služieb vrátane zabezpečenia prístupnosti pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím;
 • Asistenčné technológie sú rozhodujúce pre umožnenie mnohým osobám so zdravotným postihnutím žiť nezávisle. EÚ by mala zohrávať vedúcu úlohu pri stanovovaní regulačného rámca pre tieto technológie s cieľom prispieť k ďalšej integrácii jednotného trhu.
 • Nové technológie vrátane umelej inteligencie majú veľký potenciál pre osoby so zdravotným postihnutím. Zároveň je dôležité predvídať a zmierňovať možné riziká v súvislosti s ďalšou diskrimináciou a segregáciou, ako aj so zreteľom na súkromie používateľov.

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku – ITRE

Európska únia a všetky členské štáty ratifikovali Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Z tohto dôvodu je Výbor ITRE zodpovedný za kľúčové programy financovania, ako sú Horizon Europe, výskum a vývoj alebo digitálna Európa, ako aj európsky normalizačný systém.

Politické priority

 • Európsky kódex elektronických komunikácií (smernica (EÚ) 2018/1972)
 • Horizon Europe 2021-2027
 • Digitálna Európa 2021-2027
 • Nové technológie vrátane umelej inteligencie

Výbor pre právne veci – JURI

EÚ a všetky členské štáty EÚ sú zmluvnými stranami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. v tejto súvislosti musia všetky právne predpisy, politiky a programy EÚ zohľadňovať práva osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečiť súlad s touto medzinárodnou zmluvou o ľudských právach.

Politické priority

 • Úplná implementácia dohovoru v Európe: EDF obhajuje úplné vykonávanie dohovoru na úrovni EÚ a členských štátov, a to aj v práci výboru JURI.

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci – LIBE

Európania so zdravotným postihnutím tvoria viac ako 15% európskej populácie. Napriek tomu aj naďalej čelia nerovnakému zaobchádzaniu, diskriminácii a porušovaniu ich základných práv, od najviac viditeľných foriem (ako segregované vzdelávanie a odopieranie pracovných príležitostí) až po jemnejšie formy (ako sú právne, fyzické, psychické a sociálne bariéry), ktoré majú za následok ich vylúčenie zo spoločnosti.

Medzi nimi sú ešte viac vystavené riziku porušovania základných práv osoby so zdravotným postihnutím z iných marginalizovaných skupín, ako sú ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím, LGBTI osoby so zdravotným postihnutím, staršie osoby so zdravotným postihnutím, osoby so zdravotným postihnutím z rasových, etnických alebo náboženských menšín, ako aj migranti, utečenci a žiadatelia o azyl so zdravotným postihnutím.

Ak dôjde k porušeniu, osoby so zdravotným postihnutím zápasia s hľadaním a získaním spravodlivosti, najmä z dôvodu prekážok v prístupe k justičnému systému, ako je okrem iného neprístupnosť infraštruktúry a nedostatočná adaptácia súdnych konaní.

V EÚ stále existujú značné medzery v ochrane proti diskriminácii na základe zdravotného postihnutia. Pokrok sa začal takmer pred dvadsiatimi rokmi prijatím smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní z roku 2000 zakazujúcej diskrimináciu na pracovisku a v odbornom vzdelávaní. Návrh horizontálnej smernice o rovnakom zaobchádzaní (Komisia 2008), žiaľ, neviedol k harmonizácii vo všetkých krajinách EÚ v súvislosti s ochranou pred diskrimináciou vo všetkých oblastiach života, pretože členské štáty EÚ stále blokujú prijatie návrhu Komisie.

Práca výboru LIBE v záležitostiach týkajúcich sa základných práv, rovnakého zaobchádzania a prístupu k spravodlivosti je rozhodujúca pre úplné zabezpečenie práv všetkých občanov so zdravotným postihnutím v Európe.

Politické priority

 • EDF sa zasadzuje za to, aby všetky osoby so zdravotným postihnutím, ktoré boli zbavené právnej spôsobilosti, boli schopné vykonávať všetky práva zakotvené v zmluvách a právnych predpisoch Európskej únie v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
 • Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2020 – 2030: EDF žiada, aby EÚ prijala európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2020 – 2030 s cieľom ďalej implementovať Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v Únii;
 • Horizontálna smernica o rovnakom zaobchádzaní: EDF sa zasadzuje o rýchle prijatie horizontálnej smernice o rovnakom zaobchádzaní v EÚ na ochranu osôb so zdravotným postihnutím pred diskrimináciou vo všetkých oblastiach života, vrátane odmietnutia primeraných úprav ako formy diskriminácie, diskriminácie na základe vzťahu k inej osobe a viacnásobnej alebo prierezovej diskriminácie. Takáto legislatíva by mala tiež zvýšiť kompetencie orgánov zodpovedných za rovnosť a ombudsmanov v oblasti sťažností na diskrimináciu založenú na zdravotnom postihnutí;
 • Fondy EÚ: EDF sa zasadzuje za opatrenia na nápravu nedostatku rovných príležitostí a začlenenia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti pomocou finančných prostriedkov EÚ, najmä ESF +. EDF okrem toho pripomína svoj zásadný návrh zahrnúť prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím ako záväzný predpoklad na to, aby programy mohli využívať fondy EÚ a aby sa táto podmienka prísne monitorovala a implementovala v úzkej spolupráci s reprezentatívnymi organizáciami osôb so zdravotným postihnutím.
 • Žiadatelia o azyl a utečenci so zdravotným postihnutím: Inštitúcie EÚ musia zabezpečiť rovnakú ochranu migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov so zdravotným postihnutím.

Výbor pre petície – PETI

Osoby so zdravotným postihnutím v Európe naďalej čelia každodennej diskriminácii a porušovaniu svojich práv zakotvených v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a v právnych predpisoch EÚ.

Tieto porušenia siahajú od výrazne viditeľných foriem (ako segregované vzdelávanie a popieranie pracovných príležitostí) až po jemnejšie formy (ako sú právne, fyzické, psychické a sociálne bariéry), čo má za následok ich vylúčenie zo spoločnosti.

Výbor PETI hral a zohráva dôležitú úlohu pri posudzovaní petícií občanov so zdravotným postihnutím a zabezpečovaní dodržiavania ich základných práv v EÚ.

Politické priority

 • Úplná implementácia CRPD v Európe: EDF je zástancom úplnej implementácie Dohovoru na úrovni EÚ a členských štátov, a to aj v rámci práce Výboru pre petície – EÚ a všetky členské štáty ratifikovali Dohovor;
 • EDF sa zasadzuje za to, aby všetky osoby so zdravotným postihnutím, ktoré boli zbavené právnej spôsobilosti , mohli uplatňovať všetky práva zakotvené v zmluvách a právnych predpisoch Európskej únie v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, a to vrátane možnosti podať petíciu Európskemu parlamentu.

Výbor pre regionálny rozvoj – REGI

Práca výboru REGI sa ukázala ako jedna z najdôležitejších pre presadzovanie práv osôb so zdravotným postihnutím. Výbor sa vyjadruje o tom , ako sa využívajú fondy regionálneho rozvoja a Kohézny fond v celej EÚ.

V minulosti bol výbor rozhodujúci pri posilňovaní ustanovení zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím prostredníctvom fondov EÚ a pri donucovaní členských štátov, aby prestali podporovať inštitucionálne riešenia a smerovali k riešeniam založeným na komunite.

Politické priority

Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2020 – 2030: Komisia v poslednom desaťročí implementovala svoju európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia s cieľom začleniť otázky zdravotného postihnutia do tvorby politiky.

Na rozdiel od vzniku prvej stratégie EÚ, všetky jej členské štáty už ratifikovali Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. V súlade s jej záväzkami vyplývajúcimi z dohovoru sa snažíme, aby EÚ prijala na nadchádzajúce desaťročie novú ambicióznejšiu stratégiu. Vyzývame tento výbor na podporu jej prijatia a posilnenie jej následnej implementácie.

Deinštitucionalizácia: Zabezpečenie toho, aby fondy EÚ zakazovali investície do zariadení ústavnej starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím a uprednostňovali financovanie a rozvoj komunitných služieb, ktoré podporujú inklúziu a, pokiaľ je to možné, nezávislý život a osobnú asistenciu.

Prístupná infraštruktúra: Zabezpečenie toho, aby tvorba fyzickej štruktúry financovanej EÚ, najmä prostredníctvom EFRR a Kohézneho fondu plne vyhovovala požiadavkám na prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, aby sa zabezpečilo, že bude skutočne použiteľná pre všetkých Európanov, či už ide o osoby so zdravotným postihnutím alebo bez neho;

Monitorovanie a implementácia: vyvíjať tlak na Komisiu, aby sledovala využívanie finančných prostriedkov EÚ v jednotlivých členských štátoch a rýchlo zasiahla v prípade zneužitia finančných prostriedkov, ktoré nie je v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ktorého sú EÚ a všetky členské štáty zmluvnými stranami).

Výbor pre dopravu a cestovný ruch – TRAN

EDF verí, že všetci ľudia majú právo využívať plynulé, spontánne, prístupné a nezávislé cestovanie . Je to v súlade so zmluvami EÚ, ktoré zaručujú právo na voľný pohyb pre všetkých občanov, ako aj s článkom 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Napriek tejto skutočnosti stále nemôžu osoby so zdravotným postihnutím ťažiť z tohto práva, pretože dopravný systém v celej EÚ je do značnej miery neprístupný.

EDF aktívne lobuje v Európskej únii, aby sa posunula smerom k Európe bez bariér pre všetkých, aby sa dosiahol úplne prístupný dopravný reťazec od domu k domu. V oblasti dopravy to znamená:

 • Prístupné dopravné prostriedky, ako sú vlaky alebo autobusy a okolitá infraštruktúra, ako sú vlakové stanice;
 • Prístupné informácie o ceste, ktoré sú pre všetkých ľahko zrozumiteľné;
 • informácie o úrovni prístupnosti určitého druhu dopravy sa sprístupňujú všetkým používateľom;
 • Ak preprava nie je úplne prístupná: poskytovanie pomoci z miesta odchodu do miesta príchodu v cieľovom mieste zdravotne postihnutého cestujúceho, prispôsobenej jeho špecifickým potrebám, bez dodatočných poplatkov;
 • Odborná príprava v oblasti informovanosti o zdravotnom postihnutí a rovnosti v zdravotnom postihnutí pre všetkých pracovníkov pracujúcich v odvetví dopravy.

Politické priority

 • Projekt preukazu EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím (EU Disability Card), vrátane dopravy;
 • Návrh práv cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy;
 • Nové iniciatívy v oblasti prístupného cestovného ruchu;
 • Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2020 – 2030: stručné vysvetlenie;
 • Trialóg o prepracovaní nariadenia o právach cestujúcich v železničnej preprave 1371/2007;
 • Trialóg o nástrojoch Spájame Európu;
 • Prepracovanie nariadenia o transeurópskych sieťach („usmernenia TEN-T“) 1315/2013;
 • Možná revízia nariadenia č. 1107/2006 o právach cestujúcich v leteckej doprave;
 • Implementácia ustanovení Európskeho aktu o prístupnosti týkajúcich sa dopravy (automaty na výdaj lístkov, odbavovacie automaty, webové sídla dopravcov).