Z 20. zasadnutia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Dvadsiate zasadnutie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie (RV MNO), ktoré sa uskutočnilo 17. 9. 2019, otvoril a viedol splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl (ďalej len „splnomocnenec“).

A to na základe poverenia ministerky vnútra SR Denisy Sakovej, predsedníčky RV MNO.

Na úvod informovala Sandra Salamonová, riaditeľka odboru koordinácie Agendy 2030 Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o dokumente Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030.

Procesu prípravy dokumentu sa budeme venovať v samostatnom článku.

Zahraničný agent

Predseda Komory MNO Marcel Zajac informoval o prijatom stanovisku Komory MNO k poslaneckému návrhu poslancov politickej strany Kotleba – ĽSNS na úpravu zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, podľa ktorého by organizácie s príjmami zo zahraničia museli byť označované ako „zahraničný agent“.

RV MNO vo svojom uznesení č. 2/2019 odporučila vláde Slovenskej republiky nepodporiť uvedený poslanecký návrh a vyzvala poslancov Národnej rady SR neschváliť uvedený poslanecký návrh.

Mätúce názvy zbierok

Branislav Mamojka, predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR informoval o probléme s podobnými názvami verejných zbierok. Súčasná legislatívna úprava dovoľuje zaregistrovať názov verejnej zbierky, ak sa akokoľvek (aj len v jednom znaku) líši od názvu zbierky, ktorá už je/bola zaregistrovaná.

V súčasnosti však nastal prípad, kedy sú registrované dve verejné zbierky s rôznymi, ale veľmi podobnými názvami, napr.: Biela pastelka 2019 a Biela pastelka – Orava. Je obava, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k rozšíreniu takejto praxe využitím názvov známych, zabehnutých verejných zbierok a zneužitiu ich kampaní a dobrého mena.

Mamojka uviedol, že je si vedomý, že MV SR svojím konaním neporušuje zákon, preto navrhuje ako možné riešenie zmenu legislatívy registráciou „kmeňového názvu“ verejnej zbierky, ktorý by sa už nemohol vyskytovať v názve zbierky organizovanej inou inštitúciou a odporučil otvoriť diskusiu o legislatívnej úprave danej problematiky na pôde Ministerstva vnútra SR.

RV MNO vo svojom uznesení č. 3/2019 odporučila Ministerstvu vnútra SR v spolupráci so zástupcami Komory MNO navrhnúť spoločné riešenie problému identifikácie verejných zbierok podľa ich názvu.

Partnerská dohoda

RV MNO sa zaoberala aj vstupmi MNO do tvorby Partnerskej dohody pre EŠIF 2020+ a o pokračovaní rokovaní o Partnerskej dohode 2020+. O pokračovaní rokovaní o Partnerskej dohode na ďalšie programové obdobie informovala Denisa Žiláková, generálna riaditeľka Centrálneho koordinačného orgánu ÚPPVII (ďalej len CKO). Denisa Žiláková na úvod vyzdvihla spoluprácu ÚSV ROS a CKO pri realizácii už III. etapy projektu Partnerstvo. CKO vníma spoluprácu s neziskovým sektorom ako príklad dobrej praxe.

MNO sú súčasťou Pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti (14 zástupcov), Pracovnej komisie pre politiku súdržnosti (1 zástupca) a členom Rady vlády SR pre politiku súdržnosti je splnomocnenec.

Partnerská dohoda je pripravovaná participatívne. Bol vytvorený a distribuovaný online dotazníka následne boli vypracované návrhové listy pre možné témy ako podklady pre vypracovanie partnerskej dohody. Do online dotazníka sa zapojilo 17 MNO s 35 návrhovými listami.

Výzva k aktívnej komunikácii

Významná časť rokovania bola venovaná spolupráci MNO s CKO a riadiacimi orgánmi operačných programov.

Mária Machajdíková z Nadácie Socia informovala o spolupráci mimovládnych neziskových organizácií s riadiacim orgánom Operačného programu Ľudské zdroje. Vyzvala členov rôznych pracovných skupín, aby nepodceňovali svoju rolu a aktívne sa zapájali a komunikovali.

Upozornila, že pre prijímateľov projektov je často problémom neprehľadná a nezrozumiteľná komunikácia zo strany poskytovateľa, resp. riadiacich orgánov, a preto navrhuje zlepšiť zrozumiteľnosť komunikácie. Dôležité sú napríklad zrozumiteľné metodické príručky.

Sociálne inovácie

Edmund Škorvaga, riaditeľ odboru riadenia eurofondov Ministerstva hospodárstva SR vyzdvihol spoluprácu rezortu ako sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Výskum a inovácie s expertmi z mimovládneho sektora v téme sociálne podnikanie a sociálne inovácie.

Na jednej strane zástupcovia MNO prinášajú znalosť témy a na strane druhej predstavitelia MH SR aplikujú svoju znalosť podnikateľského prostredia a eurofondov.

Výzva bola vyhlásená v auguste, nasledovať budú informačné semináre po Slovensku spolu s OP ĽZ. Táto pilotná výzva má preukázať dobrý príklad udržateľnosti projektov aj po skončení projektov spojením sociálneho a podnikateľského prostredia.

Vodný plán Slovenska

Predstavitelia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR)informovali o participatívnej príprave III. aktualizácie Vodného plánu Slovenska na roky 2022-2027.

Lukáš Kuchta, riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov MŽP SR, podčiarkol, že spolupráca rezortu s MNO je dlhodobá a priateľská, prinášajúca nové výzvy a pohľady.

Vladimír Novák, generálny riaditeľ sekcie vôd na úvod vysvetlil pozadie prípravy Vodného plánu na ďalšie 6-ročné obdobie, kedy MŽP SR vykonáva niektoré úkony v intenciách zákona o ochrane vôd a pravidiel a odporúčaní Európskej komisie, ale viaceré kroky súvisiace s participáciou MNO robí rezort dobrovoľne nad rámec týchto povinností.

Úzko spolupracujú s ÚSV ROS, organizovali seminár za účasti 120 stakeholderov, pripravili ďalšie nástroje na podporu participácie – vznikla webstránka na priebežné informovanie, dotazník na zasielanie návrhov. Miroslav Mojžiš ocenil prístup MŽP SR a sekcie vôd a ich záujem zapájať zainteresovaných ale aj laickú verejnosť do procesov prípravy strategických dokumentov. Tiež uviedol, že MŽP SR je prvý rezort, s ktorým prebehla komunikácia o vzniku pozície koordinátora participácie.

Marcel Zajac informoval okonferencii Orbis Civitates plánovanej na 17.-18. októbra 2019 v Novej Cvernovke. Pre konferenciu existuje aj webová stránka www.orbiscivitates.sk.

Odporúčania pre MNO

Splnomocnenec informoval o stave návrhu úpravy pravidiel pri udeľovaní dotácií. Uviedol, že pracovná skupina sa stretla dvakrát (5.6.2019 a 9.9.2019).

Z druhého stretnutia vyplýva, že MF SR nechystá žiadne zmeny legislatívy týkajúcej sa financovania MNO, resp. nových požadovaných informácií.

Z diskusie vyplynuli tieto odporúčania:

  • preveriť, či je možné v rámci registra MNO zaviesť dobrovoľné zverejňovanie účtovných závierok a štruktúrovaných výročných správ a v prípade, že by sa to dalo, rozšíriť register MNO o túto možnosť,
  • rozvíjať možnosť zavedenia povinnosti zverejňovania účtovných závierok a štruktúrovaných výročných správ pre všetky MNO, ktoré sú prijímateľom prostriedkov z verejných zdrojov vrátane asignácie dane právnických a fyzických osôb,
  • zaviesť „rebríček transparentnosti MNO“ ako pozitívnu motiváciu zverejňovania účtovných závierok a štruktúrovaných výročných správ MNO,
  • navrhnúť vzorovú štruktúrovanú výročnú správu ako pomôcku pre MNO v záujme zjednotenia vypracovávaných výročných správ,
  • vytvoriť v registri MNO miesto na dobrovoľné zverejňovanie ďalších informácií, ako napríklad koľko sa použilo na správu organizácie, koľko sa použilo na všeobecne prospešnú činnosť a pod.

V závere správy z rokovaní pracovnej skupiny sa uvádza, že uloženie nových povinností pre MNO, smerujúcich k zvýšeniu transparentnosti ich financovania, nie je v súčasnosti nevyhnutné, vhodnejšie je zvyšovanie transparentnosti ponechať na dobrovoľnej báze.

Informácie o ďalších dokumentoch

Splnomocnenec prítomných informoval, že Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovenskuna roky 2019-2020 schválila vláda.

Zároveň je v príprave nová Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti (ďalej len KROS) na roky 2021-2030, ktorá by mala okrem iného nadväzovať na pripravovanú Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030.

Tiež podal stručnú informáciu o doterajších aktivitách ÚSV ROS pri získavaní podkladov k príprave novej KROS.

V súvislosti s Národným projektom Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti bolo doposiaľ realizovaných 550 dotazníkov a viac ako 40 fokusových skupín a skupinových rozhovorov po celom Slovensku.

Splnomocnenec ponúkol Komore MNO, aby sa niektorí jej členovia zapojili do pracovnej skupiny súvisiacej s prípravou novej KROS.

Budúce zasadnutie RV MNO je plánované na 3. 12. 2019.

(red)