Čo prinesie novelizované nariadenie o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej doprave?

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/782 z 29. apríla 2021 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave nadobudne účinnosť 7. júna 2023 a nahradí doteraz platné nariadenie 1371/2007. Pozrime sa stručne, čo novelizované nariadenie prinesie osobám so zdravotným postihnutím. Jeho plné znenie v slovenčine nájdete na internete: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/782 z 29. apríla 2021 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave vo formáte html a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/782 z 29. apríla 2021 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave formáte pdf (918kB).

Kedy treba objednať požadovanú asistenciu?

Keď v roku 2016 publikovala EK návrh revidovaného nariadenia o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej doprave, nebola v ňom žiadna zmienka o možnosti skrátiť minimálny čas 48 hodín na požiadanie o asistenciu. Výsledkom Intenzívnej kampane EDF a účinnej spolupráce s poslancami Európskeho parlamentu je vylepšené nariadenie, ktoré obsahuje skrátenie minimálnej doby na požiadanie o asistenciu na 24 hodín nezávisle od veľkosti stanice. Ide však len o kompromis dosiahnutý medzi EK, EP a Radou, pretože v prechodnom období do 30. júna 2026 môžu členské štáty EU požadovať na požiadanie o asistenciu až najmenej 36 hodín.

Nariadenie stále neobsahuje ustanovenie, podľa ktorého asistencia musí byť k dispozícii po celý čas fungovania prepravnej služby. Znamená to, že železničný podnik môže obmedziť poskytovanie asistencie napr. na čas od 8:00 do 19:00 hod. Osoby odkázané na asistenciu si tak nemôžu slobodne vybrať vlak, ktorý im vyhovuje.

Aby cestujúci získal asistenciu, prepravca ho môže požiadať, aby bol na stanici až najmenej 60 minút pred odjazdom. To je stále veľmi dlhá doba, aj keď cesta vlakom môže byť krátka.

Sprevádzajúca osoba

Ak železničná spoločnosť požaduje, aby osoba so zdravotným postihnutím bola vo vlaku sprevádzaná, sprevádzajúca osoba je oprávnená cestovať bezplatne a ak je to možné, má sedieť vedľa sprevádzanej osoby. Osoba so zdravotným postihnutím môže byť sprevádzaná aj asistenčným psom (v terminológii slovenskej legislatívy ide o vodiace, asistenčné a signálne psy) v súlade s príslušnou národnou legislatívou. Členské štáty majú tiež umožniť odskúšanie iných asistenčných zvierat.

Je prínosom, že spomínané ustanovenie bolo zapracované aj do tohto nariadenia, pretože doteraz bolo len v nariadení 181/2011 o právach a povinnostiach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave.

Problém predstavuje skutočnosť, že sprevádzajúca osoba má nárok na bezplatnú prepravu, len ak železničná spoločnosť požaduje sprevádzanie osoby so zdravotným postihnutím, čo obvykle nie je splnené.

Prístupnosť informácií

Informácie musia byť prístupnejšie. Špeciálne sa to týka informácií o prerušení cesty, o ceste v reálnom čase, právach cestujúcich a informácií na staniciach bez zamestnancov. V nariadení sa však uvádza, že prístupnosť je interpretovaná v zmysle smernice 2019/882 o prístupnosti služieb a tovarov, nariadenia 1300/2014 (TSI PRN) a nariadenia 454/2011 (TAB TSI), čo obmedzuje výklad pojmu „prístupné“ v kontexte legislatívy EU.

Železničné spoločnosti, manažéri staníc, predajcovia lístkov, organizátori zájazdov musia na požiadanie poskytovať informácie o prístupnosti staníc, súvisiacich zariadení (ako sú parkoviská a obchody) a vlakov v prístupných formátoch. Na staniciach bez zamestnancov musia byť zobrazené informácie v prístupnej forme, aby cestujúci vedeli ako získať asistenciu a kde je najbližšia prístupná stanica.

Sťažnosti

Železničným spoločnostiam a manažérom staníc ich bude možné podávať prostredníctvom prístupného štandardizovaného formulára pre refundácie a kompenzácie. Železničné spoločnosti budú povinné zverejňovať správy s počtom udalostí v jednotlivých kategóriách škodových udalostí, čo umožní získať prehľad o jednotlivých kategóriách škodových udalostí, napr. vo vzťahu k asistencii pre osoby so zdravotným postihnutím.

Sťažnosti bude však možné podávať len do troch mesiacov po udalosti, čo doteraz nebolo špecifikované.

Ubytovanie

Ide o celkom nové ustanovenie. V prípade, že je cesta prerušená a železničná spoločnosť poskytuje ubytovanie cez noc, vždy, keď je to možné, treba počítať aj s potrebami asistenčných psov.

Náhrada v súvislosti s mobilným vybavením, asistenčnými zariadeniami a asistenčnými psami

Ak železničné podniky a manažéri staníc spôsobia stratu alebo poškodenie mobilného vybavenia vrátane invalidných vozíkov, a asistenčného zariadenia, alebo spôsobia stratu či zranenie asistenčných psov používaných osobami so zdravotným postihnutím a osobami so zníženou pohyblivosťou, sú za takúto stratu, poškodenie alebo zranenie zodpovední a sú povinní poskytnúť náhradu bez zbytočného odkladu. Uvedená náhrada zahŕňa:

  1. náklady na nahradenie alebo opravu mobilného vybavenia alebo asistenčných zariadení, ktoré sa stratili alebo poškodili,
  2. náklady na nahradenie alebo liečbu zranenia asistenčného psa, ktorý sa stratil alebo sa zranil a
  3. primerané náklady spojené s dočasným nahradením mobilného vybavenia, asistenčných zariadení alebo asistenčných psov, ak takéto nahradenie nezabezpečuje železničný podnik alebo manažér stanice.

Železničné podniky a manažéri staníc urýchlene vynaložia primerané úsilie, aby dočasne nahradili bezodkladne potrebné mobilné vybavenie alebo asistenčné zariadenia. Dotknutej osobe so zdravotným postihnutím alebo osobe so zníženou pohyblivosťou sa povolí, aby si ponechala dočasné náhradné vybavenie alebo zariadenie, kým sa nevyplatí vyššie uvedená náhrada.

Odborná príprava personálu

Železničné podniky a manažéri staníc zabezpečia, aby všetok personál, ktorý v rámci svojej bežnej činnosti poskytuje priamu pomoc osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou, absolvoval odbornú prípravu zameranú na problematiku zdravotného postihnutia, aby bol schopný reagovať na ich potreby a poskytujú všetkému personálu, ktorý prichádza do priameho styku s cestujúcou verejnosťou, školenia a pravidelné aktualizačné kurzy na zvyšovanie povedomia o potrebách uvedených osôb.

Ustanovenia v tomto nariadení sú stále slabšie ako v nariadení o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave lebo platí len toto „Železničné podniky a manažéri staníc môžu súhlasiť s tým, aby sa na školeniach zúčastnili zamestnanci so zdravotným postihnutím, a môžu zvážiť účasť cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou a/alebo organizácií, ktoré ich zastupujú.“

Výnimky

Aj v prípadoch kedy platia výnimky z pravidiel nariadenia pre domáce diaľkové a regionálne spoje, budú pravidlá o asistencii pre osoby so zdravotným postihnutím povinné: ide o nediskriminačný prístup k preprave, cestovné informácie v prístupnom formáte, asistenciu na staniciach a vo vlakoch, podmienky poskytovania asistencie, kompenzácie za pomôcky na mobilitu, asistenčné zariadenia a asistenčné psy a školenia zamestnancov poskytujúcich asistenciu.

Pre mestskú a prímestskú dopravu však budú pravidlá asistencie stanovené na národnej a lokálnej úrovni. Pre tieto druhy dopravy budú povinné len pravidlá o prístupnosti informácií. Opatrenia pre osoby so zdravotným postihnutím vrátane asistencie je povinné zaradiť aj pre regionálnu dopravu.

Medzinárodné spoje do a z krajín mimo EÚ môžu byť úplne vylúčené z pôsobnosti nariadenia a nebudú sa uplatňovať žiadne povinné pravidlá. Asistencia nebude musieť byť poskytovaná, dokonca aj keď len jediná plánovaná zastávka spoja bude mimo územia EÚ. Na takýchto spojoch asistencia nemusí byť poskytovaná ani pri cestovaní vo vnútri EÚ.

Záver

Inovované nariadenie o právach cestujúcich v železničnej doprave prináša pre osoby so zdravotným postihnutím určité zlepšenia, možno ho však považovať aj za zmeškanú príležitosť. Špeciálne minimálna doba požadovaná na nahlásenie potreby asistencie a prechodné obdobia sú veľmi dlhé a rozsiahle výnimky z nariadenia stále neumožňujú mnohým osobám so zdravotným postihnutím nezávislé a spontánne cestovanie.

(red.)