Zo zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím

Dňa 13. novembra sa pod vedením štátneho tajomníka Branislava Ondruša uskutočnilo zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

V centre záujmu boli aj deti

Na začiatku zasadnutia sa výbor zaoberal kontrolou uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

Výbor sa oboznámil s odpočtom plnenia uznesenia 79/2019 k Návrhu na zabezpečenie väčšej miery individualizovanej podpory pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím v rámci všeobecného systému vzdelávania.

V tejto súvislosti výbor požiadal, aby na najbližšom zasadnutí bola poskytnutá informácia o tom, aký nastal pokrok pri riešení problematiky zavedenia špecializovaného štúdia školská sestra, čo by malo pomôcť pri riešení uvedeného problému.

Výbor sa oboznámil s odpočtom plnenia uznesenia výboru 80/2019, ktoré bolo prijaté k Informácii o elektronickej forme výkonu verejnej správy z hľadiska prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. Podpredseda výboru, Branislav Mamojka, informoval, že prihlasovanie sa k elektronickým službám prostredníctvom občianskeho preukazu je už prístupné.

Pokračujú aj práce na sprístupnení formulára daňového priznania a virtuálnej pokladnice, ale predpokladaný čas na ich sprístupnenie považuje za príliš dlhý vzhľadom na zákonnú povinnosť používať tieto elektronické služby aj osobami so zdravotným postihnutím. Tiež upozornil na potrebu venovať pozornosť aj problematike poplatkov za elektronické služby.

Informoval, že poplatky sú nižšie pokiaľ sa služba realizuje elektronicky, ale v prípade ak nie je elektronická služba prístupná a osoba so zdravotným postihnutím ju musí realizovať papierovou formou, potom je poplatok za službu obvykle vyšší. Túto prax treba považovať za diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia a mala by byť odstránená.

Alarmujúce výsledky prieskumu o senioroch

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová informovala, že od začiatku svojho pôsobenia sa venuje otázke starostlivosti o seniorov ako jednej zo svojich priorít.

Konštatovala, že mnohí seniori v prípade porušovania svojich práv sa nevedia dovolať efektívnej nápravy. Preto sa v rokoch 2017 a 2018 rozhodla zrealizovať celoslovenský prieskum úrovne kontroly dodržiavania ľudských práv v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na seniorov.

O výsledkoch prieskumov informuje v správe Systém kontroly v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na seniorov, ktorá bola predložená na rokovanie výboru.

V správe konštatuje, že zistenia z tohto prieskumu sú alarmujúce. „Či už je to veľmi nízka frekvencia kontrol (napr. VÚC priemerne 11 kontrol ročne, pričom majú v obvode priemerne 95 zariadení), spôsob, akým sú vykonávané (najmä kontrola písomných dokladov a dokumentácie), či nejasné stanovenie právomocí (až polovica obcí napr. nevedela o svojej povinnosti kontrolovať).“

Všetky zistenia a odporúčania z tohto prieskumu, ako aj postoj jednotlivých kontrolných orgánov k odporúčaniam si môžete prečítať aj v Skrátenej verzii správy.

Verejná ochrankyňa práv sa vyjadrila, že „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako garant legislatívy v oblasti poskytovania sociálnych služieb, konštruktívne pristúpilo k riešeniu tejto problematiky a prisľúbilo zmenu zákona o sociálnych službách, ako aj personálne posilnenie kontrolných odborov. Podobne konštruktívne sa k výsledkom prieskumu stavajú aj zástupcovia VÚC.

O ľuďoch s poruchami autistického spektra

Výbor sa oboznámil s prioritami návrhu Koncepcie starostlivosti o osoby s poruchou autistického spektra a ich rodiny v SR vypracovanej zástupcami osôb s poruchami autistického spektra. Tiež aj s doručenými stanoviskami a vyjadreniami členiek a členov výboru a kompetentných orgánov k tomuto návrhu, vrátane informácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o jednej z prioritných oblastí podpory rozvoja sociálnych služieb pre rok 2020.

Tou je Rešpektovanie individuality prijímateľa sociálnej služby a jej posilňovanie so zameraním na cieľovú skupinu prijímateľov sociálnej služby s poruchami autistického spektra.

Z diskusie vyplynulo, že predložený návrh treba zásadne dopracovať s ohľadom na slovenské podmienky a možnosti. Preto výbor odporučil predsedovi výboru zriadiť pracovnú skupinu výboru na vypracovanie návrhu Koncepcie starostlivosti o osoby s poruchou autistického spektra a ich rodiny v Slovenskej republike a za vedúceho pracovnej skupiny vymenovať člena výboru Ivana Štubňu, reprezentanta skupiny organizácií osôb s duševnými poruchami a poruchami správania.

Segregácia rodín

Prizvaná zástupkyňa Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Jana Lowinski, poukázala na príčiny vzniku sekundárnej segregácie rodiny, v ktorej je rodič nútený odísť z práce, aby sa mohol starať o svoje zdravotne znevýhodnené dieťa z dôvodu vylučovania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením zo vzdelávania.

Hlavnou príčinou tohto vylučovania je nedostatočné personálne vybavenie škôl na zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania detí. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská informovala, že podobnou problematikou sa zaoberá pracovná skupina, ktorú zriadila a ponúkla rozšíriť predmet skupiny o tento problém, s čím výbor súhlasil.

Chýbajú zubári na ošetrenie v celkovej anestézii

Výbor sa oboznámil s podnetom členky výboru Ivety Mišovej, reprezentantky skupiny organizácií osôb s mentálnym postihnutím s problematikou zubného ošetrenia pacientov s viacnásobným postihnutím v celkovej anestézii.

Existuje veľký nedostatok pracovísk schopných takýto zákrok vykonať a objednávacie lehoty sú mnohomesačné, čo v prípade problémov so zubami je neakceptovateľné.

Zástupkyňa Ministerstva zdravotníctva SR informovala členov výboru, že v zmysle platnej legislatívy ministerstvo priamo neriadi zdravotnícke zariadenia, ale požiadalo zdravotné poisťovne o súčinnosť pri riešení uvedenej problematiky. Výbor požiadal, aby ministerstvo zdravotníctva na najbližšom zasadnutí výboru informovalo o výsledku rokovaní so zdravotnými poisťovňami v tejto veci.

O pripravovaných zmenách v prístupnosti

Zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ján Gabura, informoval o pripravovanej transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb.

V súčasnosti prebieha analýza slovenskej legislatívy, ktorá určí či bude potrebné len novelizovať niektoré existujúce zákony alebo či bude potrebné prijať aj nové.

Podpredseda Výboru, Branislav Mamojka, informoval o záujme organizácií osôb so zdravotným postihnutím zúčastniť sa na procese transpozície smernice rovnako ako sa zúčastňovali na jej príprave. Najmä v súvislosti s veľmi dlhými prechodnými obdobiami upozornil na skutočnosť, že smernica určuje len minimálne požiadavky, ale národné vlády môžu prijať aj prísnejšie opatrenia.

Žiadajú sa zmeny pre bývanie

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, Zuzana Stavrovská, upozornila na existenciu prípadov kedy vlastníci bytov a nebytových priestorov svojim hlasovaním na schôdzi vlastníkov bytov zabraňujú vybudovať bezbariérový prístup do bytu osôb so zdravotným postihnutím alebo do bytových domov, v ktorých žijú.

Navrhla zvážiť potrebu novelizácie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov tak, aby bol takýto postup znemožnený.

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím tiež upozornila, že napriek existencii pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti pre prípravu Vecného zámeru reformy opatrovníctva dospelých a ochrany seniorov, dlhodobo nenastáva žiadny pokrok v riešení týchto problémov. Informovala, že plánuje obrátiť sa na Ministerstvo spravodlivosti otvoreným listom, ktorým požiada o vyriešenie podporovaného rozhodovania osobám, ktorých rozhodovacie právomoci a rozhodovacie schopnosti sú oslabené, a zároveň požiadala členov výboru o podporu tohto listu.

Podpredseda výboru, Branislav Mamojka, v súvislosti s existenciou pracovnej skupiny Ministerstva dopravy a výstavby pre prípravu koncepčného dokumentu pre oblasť bývania (štatút ktorej bol schválený vo februári 2019) informoval, že v článku č. 4 ods. 1 štatútu, ktorý upravuje členstvo v tejto pracovnej skupine, nie je uvedená žiadna organizácia zastupujúca osoby so zdravotným postihnutím.

Na základe toho bola zamietnutá aj žiadosť Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR o členstvo v uvedenej pracovnej skupine.

Riešenie bývania osôb so zdravotným postihnutím je kritickým problémom nielen z hľadiska technickej prístupnosti bytov, ale aj z hľadiska ekonomickej dostupnosti a udržateľnosti prístupných bytov.

V nadväznosti na prednesenú informáciu výbor prijal uznesenie, ktorým odporúča Ministerstvu dopravy a výstavby zaradiť do pracovnej skupiny pre prípravu koncepčného dokumentu pre oblasť bývania aj zástupcu Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR.

Otázky pre vládu o Dohovore

Podpredseda výboru tiež informoval, že v súčasnosti prebieha hodnotenie implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím pred Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.

Svoje hodnotiace správy predložila výboru OSN Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR spolu s ďalšími MNO, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím a Agentúra pre základné práva vo Viedni (FRA).

Výbor OSN už publikoval otázky pre vládu SR, na ktoré je potrebné odpovedať do dvanástich mesiacov.

(red)