Európsky parlament osôb so zdravotným postihnutím

Európsky parlament a Európske fórum osôb so zdravotným postihnutím 23. mája 2023 obnovili svoje dlhoročné partnerstvo a zorganizovali v poradí už piaty Európsky parlament osôb so zdravotným postihnutím, ktorého sa zúčastnilo viac ako 700 osôb so zdravotným postihnutím a ich obhajcov. Toto jedinečné podujatie umožnilo osobám so zdravotným postihnutím a ich obhajcom, často vylúčeným z politického procesu v dôsledku diskriminačných zákonov a neprístupnosti, podeliť sa o svoje problémy priamo s tvorcami politiky Európskej únie. Zároveň zdôraznilo význam plnohodnotnej účasti osôb so zdravotným postihnutím na európskom projekte a zohralo dôležitú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby sa osoby so zdravotným postihnutím cítili súčasťou Európskej únie. Aj tento ročník potvrdil záväzok Európskeho parlamentu implementovať Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a posilnil jeho úlohu pri zabezpečovaní dodržiavania článku 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie: „Pri vymedzovaní a vykonávaní svojich politík a činností sa Únia zameriava na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.“

Na zasadnutí vystúpila predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola, podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová, európska komisárka pre rovnosť Helena Dalli a komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič. S prejavmi vystúpili ministri z Malty a Belgicka, ako aj vedúci Národného zhromaždenia osôb so zdravotným postihnutím na Ukrajine.

Z vyjadrení významných osobností

Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola uviedla:

„Motto Európskej únie – Jednotní v rozmanitosti – znamená, že každý musí mať možnosť zapojiť sa do nášho európskeho projektu. Do nášho rozhodovania musíme zapojiť všetky osoby so zdravotným postihnutím. A na to musíme odstrániť prekážky. Hovoríme o pätine našej populácie! Naše práva nemôžu byť len formálne, musia byť skutočné. Naša Európa musí byť inkluzívna a prístupná pre všetkých.“

Yannis Vardakastanis, predseda Európskeho fóra osôb so zdravotným postihnutím, dodal:

„Toto podujatie je dvojnásobne dôležité. Tým, že parlament hostí hnutie osôb so zdravotným postihnutím priamo v Európskom parlamente – dome demokracie EÚ – uznáva ich ako osoby, ktoré musia mať možnosť vyjadriť sa a plne využívať svoje politické práva. Okrem toho predsedníčka a Európsky parlament uznali aj význam plne inkluzívnej budúcnosti, ktorá sa riadi naším mottom: Nič o nás bez nás.“ … „Osoby so zdravotným postihnutím chcú byť plnohodnotnými občanmi Európskej únie a účasť na tomto významnom podujatí to dokázala. Vôľa tohto hnutia je jasná: inštitúcie EÚ musia zabezpečiť, aby sme sa mohli zúčastňovať na demokratickom procese a politikách, ktoré formujú našu Úniu, a musia spolu s nami budovať inkluzívnu Európu.“

Viceprezidentka Európskeho fóra osôb so zdravotným postihnutím Gunta Anca uviedla:

„Jedným z hesiel Európskej únie je: Zjednotení v rozmanitosti. Osoby so zdravotným postihnutím sú jednotné a sú súčasťou tejto rozmanitosti. Mali by sme byť začlenení a mať slobodu života a pohybu, ktorú Európska únia umožňuje svojim občanom.“

Predsedníčka výboru žien Európskeho fóra osôb so zdravotným postihnutím Pirkko Mahlamäki uviedla:

„Európska únia, a konkrétne Európsky parlament, podnikla významné kroky na zlepšenie práv žien. Toto podujatie nám zároveň pripomenulo, že musíme ďalej pokročiť v riešení špecifických otázok žien so zdravotným postihnutím, ktoré sú stále vystavené praktikám v rozpore s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ako je napríklad nútená sterilizácia, a ktoré sa mnohokrát častejšie stávajú obeťami násilia.“

Predseda Výboru pre mládež Európskeho fóra osôb so zdravotným postihnutím Elias Tebibel sa podelil o význam európskeho hnutia zdravotne postihnutých pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím:

„Témou tohto podujatia bolo budovanie inkluzívnej budúcnosti – budúcnosti, ktorej lídrami budú mladí ľudia. Tvorcovia politík musia zabezpečiť, aby sme na to mali šancu. Na to potrebujeme inkluzívne vzdelávanie, dostupnú fyzickú a digitálnu spoločnosť a, áno, viac príležitostí zapojiť sa do politického procesu.“

Priebeh rokovania

Účastníci diskutovali v troch paneloch o požiadavkách osôb so zdravotným postihnutím a bližšie vysvetľovali ich naliehavé problémy.

Prvý panel sa venoval otázkam volebného práva, prístupnosti dopravy a zastavaného prostredia a EÚ preukazu osoby so zdravotným postihnutím.

Medzi rečníkmi bola podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová, ombudsmanka EÚ Emily O’Reilly, belgická ministerka dôchodkového zabezpečenia a sociálnej integrácie Karine Lalieux, maltská ministerka pre inklúziu Julia Farrugia Portelli a Martin Conway, člen írskeho Senátu.

Druhý panel sa zaoberal Inklúziou vo vzdelávaní a zamestnávaní, opatreniami na riešenie rastúcich životných nákladov a tým, ako zabezpečiť, aby všetky osoby so zdravotným postihnutím mohli žiť samostatne.

Pod vedením podpredsedu EP Marca Angela vystúpila komisárka pre rovnosť Helena Dalli, členka Výboru EDF pre mládež Tamara Byrne, expert OSN pre zdravotné postihnutie Markus Schefer a zástupcovia Európskej siete proti chudobe a Equinetu.

V treťom paneli účastníci diskutovali o reakcii EÚ na prebiehajúce výzvy, ako sú klimatické katastrofy, ruská agresia voči Ukrajine a COVID-19 s rečníkmi ako komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič, ďalej Idriss Maïga Alzouma, predseda Afrického fóra osôb so zdravotným postihnutím, Valerij Suškevič, predseda ukrajinského Národného zhromaždenia osôb so zdravotným postihnutím, a Paola Albrito, riaditeľka Úradu OSN pre redukciu rizika katastrof.

V diskusii vystúpili poslanci Európskeho parlamentu z niekoľkých členských krajín EÚ (Poľsko, Španielsko, Maďarsko, Česko, Írsko, Malta a ďalšie). Vystúpenia volených zástupcov občanov Európskej únie boli pretkávané vystúpeniami delegátov z rôznych krajín Európy. Pozornosť sa sústredila na problémy rovnosti a dôstojného života žien a stále sa objavujúci problém nútených sterilizácií. Delegáti poukazovali na rozpor medzi prijatými predpismi a následnou praxou, na vzdelávacie problémy, prístupnosť informácií, dopravy  a ďalšie. Osobitná pozornosť bola venovaná krízovej situácií na Ukrajine a s tým súvisiacim sťaženým životom osôb so zdravotným postihnutím. Niektorí delegáti poukázali na vystupujúci problém s rastúcimi cenami energií a následnou ťažko riešiteľnou situáciou s úhradou životných nákladov osôb so zdravotným postihnutím, ktoré majú obmedzenú možnosť príjmu z titulu svojho postihnutia. Okrem hlavných príspevkov vystúpilo 25 diskutujúcich.

Vyhlásenie EDF k voľbám do Európskeho parlamentu 2024

Počas podujatia delegáti schválili Vyhlásenie (Manifest) Európskeho fóra osôb so zdravotným postihnutím k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2024. Je to vlastne plán kampane Európskeho fóra osôb so zdravotným postihnutím pre budúcoročné voľby. Stotožňuje sa s požiadavkou hnutia plne sa zapojiť do politického procesu – od práva voliť (ktoré je mnohým stále odopierané) a možnosti kandidovať až po opatrenia na zabezpečenie slobodného, tajného a informovaného hlasovania. Voliči musia mať možnosť pochopiť všetky aspekty volebného procesu a programov politických strán a musia mať k dispozícii dostupné opatrenia na tajné hlasovanie.

Vo Vyhlásení sa uvádzajú kľúčové požiadavky na nasledujúce volebné obdobie – opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na úplné zabezpečenie práv osôb so zdravotným postihnutím. Opatrenia sú definované v piatich hlavných oblastiach:

 • Zaručenie účasti osôb so zdravotným postihnutím na politickom a verejnom živote EÚ.
 • Realizácia Únie rovnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorej kompasom je Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
 • Vybudovanie sociálnejšej Európy.
 • Rozvíjanie prístupnosti umožňujúcej voľný pohyb v Európe.
 • Ochrana osôb so zdravotným postihnutím v Európe a mimo nej.

Medzi významné požiadavky patria:

 1. Zabezpečenie, aby všetky osoby so zdravotným postihnutím mali právo voliť a právo kandidovať v európskych voľbách.
 2. Zabezpečenie silných služieb zameraných na práva osôb so zdravotným postihnutím v inštitúciách EÚ: nové Generálne riaditeľstvo pre rovnosť a začlenenie v Európskej komisii pod vedením komisára pre rovnosť; Výbor pre zdravotné postihnutie v Európskom parlamente; zostava pre rovnosť v rámci Rady.
 3. Vytvorenie novej európskej agentúry pre prístupnosť.
 4. Prijatie EÚ preukazu osoby so zdravotným postihnutím, ktorý zabezpečí vzájomné uznávanie zdravotného postihnutia v členských štátoch EÚ.
 5. Zavedenie prísnejších právnych predpisov na ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím ako cestujúcich, najmä zákaz odmietnutia nástupu na palubu lietadla a spravodlivá náhrada v prípade straty alebo poškodenia mobilného zariadenia počas cesty.
 6. Zriadenie garancie zamestnanosti a zručností osôb so zdravotným postihnutím s cieľom zvýšiť účasť osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce.
 7. Rozšírenie ochrany žien a dievčat so zdravotným postihnutím vrátane zákazu nútenej sterilizácie.
 8. Podpora Ukrajincov so zdravotným postihnutím na Ukrajine i mimo nej a zabezpečenie, aby príspevok EÚ k obnove Ukrajiny budoval  inkluzívnejšiu krajinu pre osoby so zdravotným postihnutím.
 9. Zavedenie právnych predpisov, ktoré zaručia dostupnosť a cenovú prístupnosť asistenčných technológií pre osoby so zdravotným postihnutím.
 10. Zabezpečenie, aby budúci rozpočet EÚ plne podporoval nezávislý život osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečil začlenenie zdravotného postihnutia do zeleného a digitálneho prechodu.

Úplné znenie vyhlásenia v slovenčine si môžete stiahnuť tu.

Slovenská účasť

Za Slovensko sa Európskeho parlamentu osôb so zdravotným postihnutím zúčastnili Branislav Mamojka, predseda NROZP v SR, a Ján Podolinský, predseda ÚNSS, so svojimi asistentkami, Michaelou Hajdukovou a Gabrielou Lacovou, vďaka finančnej podpore slovenských poslancov Európskeho parlamentu Lucie Ďuriš Nicholsonovej a Martina Hojsíka.

Pohľad na rokovaciu sálu Európskeho parlamentu. Účastníci zo Slovenska sedia v treťom rade v strednej časti.
V hlavnej rokovacej sále Európskeho parlamentu v Bruseli

Absolvovali sme aj osobné stretnutia s uvedenými europoslancami, na ktorých sme informovali o aktuálne riešených záležitostiach a prediskutovali sme možnosti ich implementácie priamo v európskej legislatíve. Diskutovalo sa o prácach na spoločnom európskom preukaze osôb so zdravotným postihnutím, označovaní obalov výrobkov reliéfnymi značkami ale aj o obavách z opomenutia osôb so zdravotným postihnutím pri nasadzovaní aplikácií umelej inteligencie.

Zo strany poslancov bola prisľúbená podpora a súčinnosť. Zároveň sme boli vyzvaní a posmelení k vyvíjaniu aktivít smerom k europoslancom. Boli sme ubezpečení, že náš hlas má váhu.

Na záver by sme mohli zhodnotiť našu účasť ako úspešnú a najmä podnetnú.

Branislav Mamojka