Prístupnosť čísla tiesňového volania 112 pre osoby so zdravotným postihnutím

Novelou zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme sa umožňuje zasielať na linku tiesňového volania č. 112 v prípade potreby i krátke textové správy (SMS). Zákon o elektronických komunikáciách…

Zmeny v uplatňovaní asignácii dvoch percent dane z príjmu

Novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov priniesla niekoľko zmien pri uplatňovaní asignácie dvoch percent dane z príjmu účinné od 1. januára 2018. Najvýraznejšou zmenou je prechod zodpovednosti za asignáciu dvoch percent z príjmu zamestnancov zo zamestnávateľov na…

Sociálna ekonomika a sociálne podniky

Po viacročných diskusiách pripravila pracovná skupina zriadená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR i za účasti zástupcov mimovládnych organizácií návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Návrh zákona prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, v januári 2018 sa očakáva, že…

Zodpovednosť riaditeľa a členov správnej rady neziskovej organizácie

Národná rada SR schválila s účinnosťou od 15. januára 2018 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.…

Dvadsať zásad Európskeho piliera sociálnych práv

Na Sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast v Göteborgu predstavitelia Európskej únie slávnostne vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv. Samit sa uskutočnil 17. novembra 2017. Aj keď ide len o odporúčania, je to významný strategický dokument, ku ktorému sa…

Európsky akt o prístupnosti – stále nie sme spokojní

V predchádzajúcom vydaní Mostov inklúzie sme uverejnili správu o rokovaní Rady EÚ o Európskom akte o prístupnosti a uverejnili sme preklad mimoriadneho uznesenia, ktoré predstavitelia európskych organizácií osôb so zdravotným postihnutím prijali na 4. Európskom parlamente osôb so zdravotným postihnutím. V tomto…

Stanovisko EDF k návrhu revízie nariadenia o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej doprave (1371/2007)

EDF nedávno zverejnilo stanovisko k návrhu revidovaného nariadenia o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej doprave (nariadenie 1371/2007). Na základe hodnotenia EDF sa v novom návrhu posilňujú práva osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou mobilitou najmä tým, že sa vo väčšej miere zosúladil s Dohovorom…

Aj v oblasti zdravotného postihnutia sa udeľuje Nobelova cena

Yetnebersh Nigussie, senior poradkyni pre inklúziu v organizácii Light for the World v jeseni minulého roka udelili cenu Right Livelihood Award 2017. Známa je ako „Alternatívna Nobelova cena“. Cenu jej udelili za inšpiratívnu prácu v oblasti presadzovania práv a inklúzie ľudí so zdravotným postihnutím…

Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka

Po dlhej a namáhavej práci je dvojjazyčný prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka spustený. Možno ho nájsť na www.posunky.sk. Publikovalo ho občianske združenie Spolok nepočujúcich pedagógov. Elektronický prekladový slovník je na Slovensku tzv. unikátnym dielom. Pozostáva z dvoch…

Pohotovostné identifikačné náramky s použitím on-line zdravotnej karty

Spoločnosť PohotovostID, ktorá predáva pohotovostné ID náramky, plánuje ich prepojenie s vlastnou on-line elektronickou zdravotnou kartou. Náramky tak budú môcť lepšie pomôcť v situáciách, kedy treba rýchle lekárske ošetrenie, napr. v prípade pacienta s epileptickým záchvatom. Prostredníctvom náramku sa záchranári…