Stretnutie MNO s ministerkou vnútra

Dňa 10. júla 2018 sa uskutočnilo na Ministerstve vnútra SR stretnutie ministerky spravodlivosti a predsedníčky Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie  Denisy Sakovej (ďalej len „ministerka“), splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla (ďalej len splnomocnenec“) a predstaviteľov MNO, členov komory MNO Rady vlády pre MNO (ďalej len „rada“) avizované na zasadnutí rady 20. júna 2018.

Ministerka otvorila rokovanie debatou o operačnom programe efektívna verejná správa (OP EVS) kde chce požiadať sektor MNO o tipy, kam nasmerovať zdroje a v čom program vylepšiť a  deklarovala záujem o pokračovanie konštruktívneho dialógu medzi vládou a občianskym sektorom.

Členovia Komory MNO predstavili činnosti svojich organizácií čím demonštrovali rozsah a rôznorodosť sektora. Deklarovali záujem o dialóg medzi občianskym sektorom a vládou a záujem diskutovať o financovaní, transparentnosti, či legislatívnom rámci, zároveň však odmietli útoky a konšpirácie, ktoré o občianskom sektore šíria niektorí politici a konšpiračné média. Radu vlády pre MNO považujú za najvhodnejšiu pôdu na túto diskusiu vrátane problematických tém.

Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že aktuálne znenie návrhu zákona o registri MNO je dobré a nebolo by vhodné ho meniť ako to avizovali niektorí politici. Ministerka vyhlásila , že sa bude snažiť, aby koalícia garantovala prijatie zákona bez rušivých zásahov v NR SR.

Ministerka, splnomocnenec a MVO sa zhodli na potrebe začať na pôde Rady debatu na tému transparentnosti a financovania občianskeho sektora. MNO požiadali , aby štátne inštitúcie predložili svoje výhrady k dnešnému stavu, ako podklad pre diskusiu a hľadanie riešení.

Hovorilo sa aj o ďalších témach ako je znižovanie byrokratickej záťaže alebo  prístupnosť úradov rezortu ministerstva vnútra pre osoby so zdravotným postihnutím a obmedzenou mobilitou.

Ministerstvo vnútra vydalo po stretnutí tlačovú správu, ktorú uvádzame v plnom znení:

Zákon o registri mimovládnych organizácií chce ministerka Denisa Saková predložiť do parlamentu už v septembri

11. 07. 2018

Ministerka vnútra SR Denisa Saková má záujem počúvať a podporovať mimovládne neziskové organizácie, ktoré považuje za prirodzenú a potrebnú súčasť slovenskej spoločnosti. Ocenila, že návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií bol pripravený v úzkej súčinnosti s mimovládnymi organizáciami.

Zákon by mal byť predložený do parlamentu v septembri tohto roka. Ministerka vnútra SR Denisa Saková to uviedla počas stretnutia s predstaviteľmi mimovládnych organizácií v pondelok 10. júla 2018.

„Pôsobíte v oblastiach, kde štát vzhľadom na svoje kompetencie pôsobiť nemôže a v ktorých privátna sféra nechce pôsobiť, nakoľko tam nie je možnosť zisku. V demokratickej spoločnosti vypĺňate medzeru, ktorá by bez vás vyplnená nebola,“ povedala ministerka Saková.

Šéfka rezortu vnútra upozornila, že jej snahou je , aby bol zákon o registri mimovládnych organizácií odsúhlasený v podobe, v akej ho v úzkej spolupráci vypracovalo ministerstvo vnútra a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s mimovládnymi organizáciami. „My sme skutočne za konštruktívny dialóg,“ zdôraznila Denisa Saková. S mimovládnymi neziskovými organizáciami sa chce okrem iného rozprávať o legislatívnom rámci ich pôsobenia a financovaní.

Predstavitelia občianskeho sektora ministerke prezentovali záujem pokračovať v pôsobení v rámci Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Radu totiž vnímajú ako dôležitý priestor na dialóg medzi štátom a mimovládnymi organizáciami. 

 „Sme pripravení pokračovať s vládou v dialógu o občianskom sektore, jeho pôsobení, legislatívnych rámcoch i jeho financovaní. Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie je podľa nášho názoru vhodný priestor na takúto debatu.  V tejto súvislosti chceme jasne deklarovať, že sa nebránime diskusii o financovaní, či zvyšovaní transparentnosti občianskeho sektora. Odmietame však rôzne útoky a konšpirácie. Oceňujeme, že aj pani ministerka deklarovala záujem prediskutovať tieto témy konštruktívne, práve na pôde Rady vlády,“ povedal po stretnutí s ministerkou predseda Komory mimovládnych organizácií v Rade vlády pre MNO Marcel Zajac.

-red-