4. medzinárodná konferencia učiteľov posunkového jazyka – LESICO v Edinburghu

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, jazykové portfólio, jazykové zručnosti (percepcia, produkcia a interakcia), fyzická výučba i výučba online, učebný materiál, nepočujúci lektori, učitelia posunkového jazyka a sebavzdelávanie študentov. To boli okruhy tém na 4. medzinárodnej konferencii učiteľov posunkového jazyka v škótskom Edinburghu na pôde univerzity Heriot Watt University, ktorá sa konala od 20. do 22. októbra 2023.

Zúčastnilo sa na nej 175 účastníkov z 23 krajín sveta. Všetci boli nepočujúci učitelia posunkového jazyka a medzi nimi aj 2 počujúci lingvisti. Slovensko zastupoval pedagóg Roman Vojtechovský z Trnavskej univerzity. Prednášalo sa a diskutovalo v medzinárodnom posunkovom jazyku pre zahraničných účastníkov a tlmočilo sa do britského posunkového jazyka nepočujúcimi tlmočníkmi pre domácich účastníkov. Aktívni prispievatelia mali pripravené prezentácie v angličtine. Na konferencii odznelo až 21 odborných príspevkov a realizovali sa dva workshopy na témy: a) Implementácia Spoločného európskeho referenčného rámca pre posunkové jazyky v Európe: Úspechy a výzvy, b) Pejoratívne posunky.

Na zábere vidíme prednáškovú miestnosť s účastníkmi a prezentačnými obrazovkami, pod ktorými sa nachádzajú tlmočníci do posunkového jazyka.
Konferencia LESICO sa konala v škótskom Edinburghu. Foto: Roman Vojtechovský

Z množstva príspevkov vyberáme niekoľko. Česká republika podľa nepočujúceho nemeckého profesora Christiana Rathmanna ako prvá v Európe realizovala skvelý projekt a výstup publikácií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre (posunkové) jazyky, ktorý môže byť výbornou inšpiráciou pre ostatné krajiny. Vydala niekoľko publikácií s originálnym názvom, napríklad Referenční rámec pro znakové jazyky: Opora pro tvorbu referenčních popisů českého znakového jazyka; Popisy referenčních úrovní A1 – B1 pro český znakový jazyk; Glosář (příloha k dokumentům RRZJ a Popisy v ČZJ); Vokabulář (příloha). Elektronické publikácie sú dostupné na web stránke Národního pedagogického institutu České republiky – Portál pro autory sylabů a výukových materiálů, lektory a studenty českého znakového jazyka. Do tohto projektu sa podľa nepočujúcej vysokoškolskej učiteľky Radky Novákovej zapojilo až 50 účastníkov.

Iné príspevky poukázali na výučbu posunkového jazyka, ktorá sa môže realizovať troma spôsobmi: osobne (fyzicky) v synchrónnom vzdelávaní, online tiež v synchrónnom vzdelávaní a prostredníctvom videozáznamov v asynchrónnom vzdelávaní. Podľa viacerých prispievateľov je skôr účinnejšia kombinovaná metóda, kde by si napr. študenti mohli sami doma pravidelne osvojovať novú posunkovú zásobu podľa pripraveného elektronického učebného materiálu. Následne by sa realizovala výučba s prítomným učiteľom, kde by sa kládol dôraz najmä na jazykovú a komunikačnú kompetenciu posunkového jazyka. Po nej sa môže opätovne uskutočniť asynchrónne vzdelávanie prostredníctvom zadania úloh zamerané na percepciu a produkciu posunkového jazyka. Ide o to, aby študenti boli viac aktívnejší, je potrebné u nich pestovať sebavzdelávanie a proaktivitu.

Viaceré odborné príspevky boli pre nás užitočné a inšpirujúce. Niektoré prvky vzdelávania môžeme preniesť aj do našej pedagogickej činnosti.

Roman Vojtechovský