Audiovizuálny fond bude v roku 2022 podporovať prístupnosť

Návrh zamerať sa v budúcoročnej výzve na skupiny filmových divákov, ktorým zdravotný stav buď vôbec neumožňuje prísť do kina, alebo výrazne limituje ich umelecký zážitok, predostreli výkonná riaditeľka Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet Eva Križková a výkonná riaditeľka Asociácie nezávislých producentov Alexandra Strelková a naprieč vedením Audiovizuálneho fondu (AF) sa stretli s nadšením a prijatím. Žiadosti o podporu vo výške 1500 € na úpravu slovenských audiovizuálnych diel pre ľudí so zrakovým a sluchovým postihnutím a maximálne 40 000 € na debarierizáciu priestorov kina môžu oprávnené subjekty predkladať od 17. januára 2022.

Pojem „slovenské audiovizuálne dielo“ je v zákone definovaný ako dielo vyrobené produkčnou spoločnosťou so sídlom na Slovensku (spadajú do toho aj koprodukcie s menšinovou účasťou slovenského producenta). Zahraničných filmov sa teda vyhlásená výzva netýka, a to z jednoduchého dôvodu: ich úprava vyžaduje súčinnosť slovenského distributéra so zahraničným producentom alebo poskytovateľom licencie na uvedenie konkrétneho filmu v slovenských kinách. Navyše, nie je ničím výnimočným, že k nám sa zahraničný film dostane z Českej republiky (a teda po úprave pre český trh), takže slovenský distributér doň už zasahovať nemôže. Otvoriť možnosti podpory aj pre úpravu zahraničných filmov si vyžaduje právne a finančné krytie a relevantné informácie o dopyte.

„Úprava filmov zahŕňa tvorbu podtitulkov pre ľudí so sluchovým postihnutím a audiokomentára pre nevidiacich a slabozrakých, úprava priestorov kina zabezpečenie bezbariérového prístupu a orientačných prvkov v interiéri. Predmetom podpory môže byť aj prístupná internetová stránka, rezervačný systém vstupeniek, nákup zariadení na reprodukciu hlasového komentára, titulkovacie zariadenia a podobne,“ hovorí riaditeľ Audiovizuálneho fondu Martin Šmatlák. „Rád by som v tejto súvislosti zdôraznil, že väčšina jednosálových kín je súčasťou rôznych multifunkčných kultúrnych centier, takže ak by sa o podporu uchádzali ony, v konečnom dôsledku by šlo nielen o sprístupnenie filmov, ale aj iných podujatí a produkcií, ktoré by sa v danom priestore odohrávali.“

Zoznam oprávnených žiadateľov o podporu zahŕňa producentov filmu, jeho distributérov a prevádzkovateľov kina. Len na okraj dodávam, že prevádzkovateľ kina môže sídliť kdekoľvek na Slovensku a že o financie určené na úpravu priestorov sa môžu uchádzať len kiná, ktoré majú pravidelné premietania a program (raz do mesiaca je málo).

„Audiovizuálny fond komunikuje s týmito „kinármi“ dlhodobo a pravidelne. Nejde len o to, že aj sami do fondu prispievajú, v roku 2020 aj 2021 nám pribudla agenda týkajúca sa ich osobitnej podpory, pretože kvôli protipandemickým opatreniam došlo v podstate z večera do rána k ich zatvoreniu, lepšie povedané opakovanému zatváraniu.

Krátko k žiadostiam

Žiadosti sa editujú a registrujú v registračnom systéme AF, kde je uvedený aj zoznam príloh.

Žiadosti týkajúce sa úpravy a distribúcie slovenských audiovizuálnych diel je možné predkladať priebežne od 17. januára do 12. decembra budúceho roka (hodnotiť sa budú takisto priebežne, spravidla raz za mesiac), možnosť predkladať žiadosti o podporu kín sa takisto otvára 17. januára a termíny uzávierok sú dva: 28. marec a 5. september 2022. Termín na dokončenie projektu a vyúčtovanie podpory navrhuje žiadateľ podľa časového harmonogramu realizácie projektu. Pokiaľ ide o maximálnu výšku podpory, na prípravu a zhotovenie podtitulkov a audiokomentára je to 1500 € (čo predstavuje priemerné náklady na jeden film) a na odstraňovanie architektonických bariér v kinách 40 000 €. So všetkými žiadosťami (podporenými aj nepodporenými) sa bude môcť oboznámiť aj verejnosť – hodnotenie jednotlivých žiadostí, výška schválenej dotácie a informácie o tom, čo za poskytnuté finančné prostriedky plánuje žiadateľ urobiť, budú zverejnené v databáze AF.

Podtitulky a audiokomentáre v našich kinách

Martina Šmatláka sme sa opýtali aj na to, čo on sám pokladá za príčinu toho, že sa v slovenských kinách vysiela filmov s podtitulkami a audiokomentárom tak málo.

„Jednou z príčin môže byť aj to, že pred pandémiou bol v kinách „pretlak“ filmov a mať každý týždeň štyri či päť premiérových titulov je naozaj veľa. Väčšina z nich sa potom v kinách dlho neudrží a distributéri do toho ďalšie peniaze investovať nechcú. Priznám sa bez okolkov, že Audiovizuálny fond v minulosti nereflektoval túto otázku ako svoju prioritu. Vnímali sme to skôr ako úpravu obsahov pre televízne vysielanie, nie ako problém kinodistribúcie. A podpora televízneho vysielania či úpravy obsahov pre jeho účely nie je v našej náplni. Ale osobne som veľmi rád, že takáto iniciatíva zameraná na divákov v kine k nám prišla, a budem ešte radšej, ak prinesie konkrétne výsledky. Technické zázemie a ľudské kapacity na výrobu podtitulkov a audiokomentárov na Slovensku podrobne zmapované nemám, ale viem, že sa to tu robiť dá. Asi by to mohlo robiť viacero subjektov, myslím si však, že svoje nezastupiteľné miesto by v tom mali mať verejnoprávna televízia a rozhlas. Majú na to ľudí aj techniku a zároveň sú vysielateľom tých obsahov. Audiovizuálny fond môže len podporiť zmysluplné iniciatívy a projekty, ktoré zrealizuje niekto iný. My sami to nevieme urobiť, ak sa samo prostredie tejto iniciatívy nechopí. Veľmi by nám pomohlo, keby sme mali k dispozícii štatistiky o tom, aký je podiel filmov s podtitulkami a audiokomentárom z celkového počtu filmov uvádzaných v slovenských kinách za rok. Uľahčilo by nám to nielen v pomenovaní východiskového stavu, ale aj v mapovaní toho, čo sa našou podporou podarilo dosiahnuť.“

Dušana Blašková