Balík na podporu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím

Na Konferencii o integrácii osôb so zdravotným postihnutím na trh práce, ktorú zorganizovalo české predsedníctvo Rady EÚ 21. septembra v Prahe, Komisia prezentovala nový Balík pre zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím. Tento balík je jednou zo siedmich hlavných iniciatív ohlásených v Stratégii pre práva osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030. Jeho cieľom je podporiť zlepšenie v rôznych oblastiach, ktoré v EÚ negatívne ovplyvňujú pracovné začlenenie osôb so zdravotným postihnutím.

Táto podpora nezahŕňa nové právne predpisy ani ďalšie možnosti financovania, ale podľa Komisie prostredníctvom série opatrení pomáha implementovať už existujúce právne predpisy v šiestich oblastiach.

Šesť opatrení

  • „Posilnenie kapacít služieb zamestnanosti a integrácie“ prostredníctvom uverejnenia usmernenia pre členské štáty na zlepšenie dostupnosti a inkluzívnosti služieb zamestnanosti vyvinuté spoločne Komisiou a Európskou sieťou verejných služieb zamestnanosti (Sieť PES), napokon bolo uverejnené 27. septembra, pod názvom Príručka pre odborníkov na posilnenie PES na zlepšenie výsledkov na trhu práce pre osoby so zdravotným postihnutím.
  • „Podpora náborových perspektív prostredníctvom pozitívnych opatrení a boja proti stereotypom“ prostredníctvom katalógu pozitívnych opatrení na uľahčenie zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím so zapojením zamestnávateľov (bude zverejnený v 1. štvrťroku 2023) a „Kariérové poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím v Európe: skúsenosti z databázy Cedefop systému celoživotného sprevádzania a praktík“ (plánované na 4. štvrťrok 2022).
  • „Zabezpečenie primeraných  úprav v práci“ vypracovaním usmernení pre zamestnávateľov (budú zverejnené 2. – 3. štvrťroku 2023).
  • „Prevencia zdravotného postihnutia spojeného s chronickými ochoreniami“ vydaním príručky na zvládanie chronických chorôb a predchádzanie riziku získania zdravotného postihnutia Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Bude zverejnená v 4. štvrťroku 2023.
  • „Zabezpečenie programov pracovnej rehabilitácie v prípade choroby alebo úrazu“ vydaním usmernení (1. štvrťrok 2024).
  • „Preskúmanie kvalitných pracovných miest v chránenom zamestnaní a ciest na otvorený trh práce“ prostredníctvom spustenia štúdie o zlepšení zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom alternatívnych modelov zamestnávania, vrátane odporúčaní pre spravodlivé pracovné podmienky a kariérny rozvoj v alternatívnych formách zamestnania a pre prechod na otvorený trh práce, ktoré sú v súlade s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím (3. štvrťrok 2023).

Dopad a ďalšie kroky

Chápeme, že tieto opatrenia by sa mohli stať užitočnými nástrojmi na podporu inkluzívnych trhov práce v celej EÚ, ak budú dobre implementované. Ide najmä o usmernenia pre primerané úpravy v práci, katalóg pozitívnych opatrení na uľahčenie prijímania do zamestnania, štúdiu a odporúčania týkajúce sa spravodlivých pracovných podmienok pre chránené pracovné miesta. Nedostatok financií a súvisiacich právnych opatrení je však veľkou prekážkou a bude si vyžadovať značné úsilie zo strany inštitúcií aj občianskej spoločnosti zabezpečiť ich uplatňovanie na vnútroštátnej úrovni a dosiahnuť výsledky.

Red.