Poslankyni Žitňanskej parlament schválil štyri zákony

Poslankyňa NR SR pani Jana Žitňanská predložila na septembrovú schôdzu parlamentu štyri návrhy noviel zákonov týkajúcich sa priamo či nepriamo občanov so zdravotným postihnutím, na októbrovej schôdzi ich parlament s menšími úpravami schválil.

Príspevok na opatrovanie pre poberateľov dôchodku sa nebude krátiť

Novelou zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa  odstraňuje krátenie peňažného príspevku na opatrovanie v prípade, ak fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, je poberateľkou starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku. Krátenie príspevku na opatrovanie sa ruší i v prípade, ak opatrované osoby navštevujú ambulantné zariadenie sociálnych služieb v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.   

Úprava výšky príspevku na opatrovanie pre poberateľov dôchodku bude vykonaná v dvoch krokoch – k 1. júlu 2023 a k 1. júlu 2024.

Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením vlády SR k 1. júlu 2023 výšku peňažného príspevku na opatrovanie pre poberateľov dôchodku najmenej vo výške 75 % peňažného príspevku na opatrovanie pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a najmenej vo výške 75 % peňažného príspevku na opatrovanie pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

Od 1. júla 2024 sa bude poberateľom dôchodku príspevok na opatrovanie vyplácať v rovnakej výške ako opatrovateľom, ktorí nie sú poberateľmi dôchodkových dávok.

A dochádza ešte k jednej vítanej zmene účinnej od 1. júla 2024. Peňažný príspevok na opatrovanie sa zvýši o 100 eur mesačne, ak je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím jedno alebo viacero nezaopatrených detí. Do uvedeného termínu sa toto zvýšenie bude vyplácať ako doposiaľ, teda len v prípade, ak fyzická osoba, ktorá opatruje  nezaopatrené dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania alebo nepoberá dôchodkové dávky.

Priznanie príspevku na osobnú asistenciu pred odchodom zo zariadenia sociálnych služieb

Novelou zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa vytvárajú podmienky pre lepšie začlenenie osôb so zdravotným postihnutím umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb celoročne do nezávislého života,  ak sú odkázané na osobnú asistenciu. Doposiaľ zákon neumožňoval posúdiť ich nároky na peňažný príspevok na osobnú asistenciu v čase, keď sú prijímateľmi sociálnych služieb v celoročnej pobytovej forme.

V záujme uľahčenia prechodu zo zariadenia sociálnych služieb k nezávislému bývaniu a životu preto schválená novela vytvára legislatívnu možnosť pre takéto posúdenie ešte počas poskytovania celoročnej pobytovej formy sociálnej služby s ohľadom na budúce potreby osoby s ťažkým zdravotným postihnutím po presťahovaní sa zo zariadenia sociálnych služieb, pričom peňažný príspevok sa im začne reálne vyplácať až po ukončení celoročnej pobytovej sociálnej služby a preukázaní presťahovania. Podmienkou pre posúdenie odkázanosti žiadateľa na osobnú asistenciu bude priloženie čestného vyhlásenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, že poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, ktorej je prijímateľom, sa ukončí  najneskôr do šiestich mesiacov od podania žiadosti o priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu.

Zároveň je určené, že opätovné posúdenie rozsahu a počtu hodín osobnej asistencie sa vykoná po šiestich mesiacoch po ukončení poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby alebo pred uplynutím tejto lehoty, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie rozsahu hodín osobnej asistencie.

Novela zákona je účinná od 1. januára 2023.

Zmeny v zákone o službách zamestnanosti

Prvou schválenou novelou zákona o službách zamestnanosti sa zavádza možnosť dočasného vykonávania práce zamestnancovi so zdravotným postihnutím  v pracovnom pomere aj mimo chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak to umožňuje charakter práce alebo je to nevyhnutné na plnenie pracovných úloh, a to najviac v rozsahu desiatich dní v kalendárnom mesiaci. Konečne, po viac ako dvoch rokoch, sa aspoň čiastočne legislatívne umožňuje to, o čo sa NROZP v SR usilovala v prvom pandemickom roku 2020.

Podmienkou pre zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska bude po novele nielen vytvorenie pracovných podmienok vrátane nárokov na pracovný výkon, ale i  rozvrhnutie pracovného času prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.

 Druhou novelou sa upravujú po novom koeficienty na započítanie zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím v prípade odobratia tovaru alebo služby. Kým doterajšia právna úprava umožňovala takéto náhradné plnenie za rovnakých podmienok, či už išlo o zákazky na dodanie tovaru alebo zákazky na poskytnutie služby, schválená  zmena zavedie výhodnejšie podmienky pre zákazky na poskytnutie služby. Zatiaľ čo výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím v prípade zákazky na dodanie tovaru zostáva vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím v prípade zákazky na poskytnutie služby bude po novom stanovená vo výške 0,7-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, a bude tak pre zamestnávateľa výhodnejšia.

Dôvodom pre stanovenie výhodnejších podmienok na zákazky na poskytnutie služby je, že samotné poskytovanie služby má pre uplatnenie osôb so zdravotným postihnutím a ich celkové zaradenie do spoločnosti omnoho priaznivejšie dopady ako vyrábanie výrobkov, ktoré sú často vyrábané v priestoroch izolovaných chránených dielní. Dlhodobo zaužívaný koncept osôb so zdravotným postihnutím vyrábajúcich manuálne výrobky v prostredí chránených dielní je už dávno prekonaný a je preto potrebné podporovať získavanie zručností osôb so zdravotným postihnutím v oblasti služieb a následne podporovať využívanie týchto zručností aj prostredníctvom motivovania zamestnávateľov, ktorí nezamestnávajú osoby so zdravotným postihnutím, aby uprednostnili využívanie služieb pred odoberaním tovarov.

Obe novely zákona o službách zamestnanosti budú účinné od 1. januára 2023.

Veľká novela zákona o službách zamestnanosti

MPSVaR SR pripravilo, pokiaľ ide o podporu a podmienky zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, významnú novelu zákona o službách zamestnanosti, ktorá bude pravdepodobne schválená ešte v tomto roku. Bližšie informácie zatiaľ neprinášame, jednak preto, že novela ešte nie je schválená, ale hlavne preto, že s účinnosťou časti novely týkajúcej sa zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím sa počíta až od 1. januára 2024.

Zmienime sa len o jednom zámere MPSVaR, ktoré navrhlo, aby sa finančná podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím mohla poskytovať len do dosiahnutia dôchodkového veku občana so zdravotným postihnutím. Vďaka pani poslankyni Žitňanskej bola od ministra práce prisľúbená podpora predloženého pozmeňujúceho návrhu, ktorým sa toto ustanovenie z návrhu zákona vypustí.

Milan Měchura