Koncepcia režimu skrátenej práce Kurzarbeit

Vláda SR na svojom zasadnutí 21. októbra 2020 schválila Koncepciu zavedenia režimu skrátenej práce Kurzarbeit do slovenského právneho poriadku.

O východiskách a zásadách navrhovanej Koncepcie zavedenia režimu skrátenej práce Kurzarbeit do slovenského právneho poriadku (ďalej len Koncepcia)sme podrobne písali v čísle 2 Mostov.

V tomto článku prinášame informácie o tých návrhoch, ktoré je možné považovať za definitívne.

Poistný fond Sociálnej poisťovne

Zámerom zavedenia systému skrátenej práce je zaviesť do slovenského právnehoporiadku novú dávku pri skrátenej práci. Výber poistného sa navrhuje realizovať prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Na účely vyplácania tejto novej dávky bude Sociálna poisťovňa vytvárať nový poistný fond skrátenej práce a nový druh poistného, ktoré bude platiť zamestnávateľ do tohto poistného fondu.

Navrhuje sa, aby poistné do nového poistného fondu platili všetci zamestnávatelia so sídlom na území Slovenskej republiky za zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje poistenie v nezamestnanosti, ale aj na tzv. dohodárov povinne nemocensky poistených. Navrhuje sa, aby sa poistenie skrátenej práce vzťahovalo aj na tých zamestnancov, poberateľov invalidných dôchodkov z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent a poberateľov starobných a predčasných starobných dôchodkov, na ktorých sa poistenie v nezamestnanosti nevzťahuje. Koncepcia uvažuje so zmenami v sociálnom poistení niektorých osôb, ktorým aktuálne odvodová povinnosť nevzniká.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR) vyhovelo zásadnej požiadavke Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR(NROZP) predloženej v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Nový poistný fond na účely skrátenej práce sa navrhuje bez zvýšenia súčasného odvodového zaťaženia zamestnávateľa a zamestnanca, a to znížením poistného na poistenie v nezamestnanosti.

Výška poistnej sadzby skrátenej práce bude vypočítaná tak, aby bolo možné za 10 rokov akumulovať v poistnom fonde Sociálnej poisťovne dostatok finančných prostriedkov na ekonomickú krízu rozmerov pandémie COVID 19 v roku 2020, konkrétna výška sadzby nie je v koncepcii uvedená. O poistnú sadzbu skrátenej práce bude znížená sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti.

Podmienky poskytovania dávky pre zamestnávateľov

 1. Obmedzenie prevádzkovej činnosti
  K obmedzeniu prevádzkovej činnosti musí dôjsť na základe vonkajších faktorov, musí ísť o dočasné dôvody, ktoré zamestnávateľ nevie a nemôže ovplyvniť.
  Medzi dôvody budú patriť napríklad strata zákaziek v dôsledku nepriaznivej situácie na trhu s tovarom, ktorý je predmetom podnikania zamestnávateľa, okolnosti vyššej moci alebo rozhodnutie vlády SR o vyhlásení mimoriadnej situácie, ktoré budú mať ekonomické dopady na podnikanie alebo dopady na výkon činnosti zamestnávateľa.
  Obmedzenie prevádzkovej činnosti musí zároveň znamenať, že zamestnávateľ nemôže prideliť prácu v rozsahu najmenej 10 percent fondu pracovného času pre najmenej jednu tretinu zamestnancov spoločnosti alebo jej časti.
 2. Vyčerpanie vlastných možností zamestnávateľa
  Zamestnanci, na ktorých zamestnávateľ žiada vyplatenie dávky musia mať najmä vyčerpanú dovolenku z predchádzajúcich kalendárnych rokov, vyčerpaný kladný účet konta pracovného času z predchádzajúcich rokov a zamestnávateľ ich zároveň nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce.
 3. Udržanie pracovných miest
  Zamestnávateľ bude mať možnosť čerpať dávky na tých zamestnancov, ktorí nie sú vo výpovednej dobe, ani im neskončí pracovný pomer, resp. iný právny vzťah, ktorý založí právo na dávku skrátenej práce po dobu dvoch mesiacov po skončení poberania dávky.
 4. Uhradené poistné
  Zamestnávateľ musí mať uhradené odvody do poistného fondu skrátenej práce Kurzarbeit minimálne 24 mesiacov bezprostredne pred podaním žiadosti o dávku skrátenej práce Kurzarbeit.
 5. Schválená žiadosť
  Zamestnávateľ bude podávať elektronickú žiadosť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny po dohode so zástupcami zamestnancov.

Ak zamestnávateľ nemá zástupcov zamestnancov, rozhodne o podaní žiadosti sám, pričom súčasťou žiadosti bude aj súhlas dotknutých zamestnancov. O jej vyplatení bude príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodovať bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní od predloženia žiadosti.

Dávka skrátenej práce pre zamestnávateľov

Dávka bude poskytovaná za podmienok ustanovených zákonom z peňazí samostatného fondu zriadeného a vedeného v Sociálnej poisťovni. Mechanizmus výpočtu výšky dávky bude čo najjednoduchší, zvažuje sa ako základ pre jej výpočet mzda zamestnanca, ktorú by mal v prípade, ak by sa na neho neaplikoval režim skrátenej práce.

Druhou možnosťou je postupovať podľa výpočtu výšky náhrady mzdy v prípade prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Dávka by sa poskytovala počas podporného obdobia najviac 6 mesiacov. V prípade poskytovania dávky na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou SR môže táto rozhodnúť nariadením o predĺžení podpornej doby poskytovania dávky pri skrátenom pracovnom čase.

Dávky bude môcť zamestnávateľ čerpať najviac 6 mesiacov počas 24 mesiacov s výnimkou prípadov, keď o predĺžení podpornej doby poskytovania dávky pri skrátenom pracovnom čase rozhodne vláda SR. Poberanie dávky zo systému skrátenej práce nebude mať vplyv na čerpanie dávky v nezamestnanosti.

Navrhuje sa nahrádzať z nového fondu v zásade náklady zamestnávateľa na zamestnanca v pomere 60 percent štát a 20 percent zamestnávateľ, pričom náklady zamestnanca bude predstavovať 20 percent zníženie mzdy zamestnanca.

Koncepcia zatiaľ obsahuje viacero možností úhrady daní a odvodov, samotná výška dávky pre zamestnanca bude približne 80percent jeho čistej mzdy. Konkrétne číselné údaje budú stanovené až v pripravovanom zákone.

Samostatne zárobkovo činné osoby a uplatňovanie skrátenej práce

Podľa platného právneho stavu, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) – fyzické osoby sú v sociálnom poistení povinne poistené len nemocensky a dôchodkovo v závislosti od dosiahnutia zákonom stanovenej výšky príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok.

Poistenie v nezamestnanosti pre nich existuje len ako dobrovoľný inštitút a je na vôli každej povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenej SZČO, či tento inštitút využije.

Na účely systému Kurzarbeit sa navrhuje forma povinného poistenia – rozšírením rozsahu povinného poistenia SZČO, vrátane poberateľov invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent, o poistenie do nového poistného fondu.

MPSVaR SR spracuje samostatnú analýzu príjmov a výdavkov základného fondu nemocenského poistenia pokiaľ ide o samostatne zárobkovo činné osoby, ktorú následne vezme do úvahy pri príprave návrhu zákona o skrátenej práci.

Uvažuje sa, že základom pre výpočet dávky pre SZČO – fyzickú osobu bude jej aktuálny vymeriavací základ, z ktorého platí poistné do nového poistného fondu v čase vzniku rozhodujúcej skutočnosti. Pokiaľ ide o výšku dávky, tá sa určí percentom z vymeriavacieho základu, z ktorého bolo platené poistné.

Nárok SZČO na dávku by vznikal, ak by došlo poklesu príjmu z podnikania zhruba o 25 percent v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, ak platila poistné v zákonom stanovenej minimálnej dobe.

Dopad na hospodárenie Sociálnej poisťovne

Do fondu skrátenej práce budú zamestnávatelia odvádzať poistné, ktoré doposiaľ odvádzali do fondu nezamestnanosti. Znížený odvod poistenia v nezamestnanosti presunutý na poistenie skrátenej práce však bude chýbať v základnom fonde poistenia v nezamestnanosti, z ktorého sú financované dávky poistenia v nezamestnanosti a refinancované dôchodky.

Zníženie odvodu poistenia v nezamestnanosti o 0,5 percenta bude znamenať, že zamestnanci, ich zamestnávatelia a dobrovoľne poistené SZČO do fondu poistenia v nezamestnanosti v období rokov 2021 – 2030 ročneodvedú o 110,4 až 163,5 miliónov eur menej.

Deficit fondu poistenia v nezamestnanosti (resp. dôchodkového poistenia) Sociálnej poisťovne bude potrebné vyrovnať nenávratnou finančnou pomocou zo štátneho rozpočtu.

Účinnosť zákona

V prípade schválenia návrhu zákona o režime skrátenej práce (Kurzarbeit) sa jeho účinnosť predpokladá od 1. januára 2022.

Milan Měchura