Ľudia so zdravotným postihnutím čelia násiliu dvakrát častejšie

Násilie páchané na ľuďoch so zdravotným postihnutím nie je len zlým scenárom zo zahraničného kultového dokumentu. Deje sa možno práve v susednom byte alebo niekde, kde by ste ho absolútne nepredpokladali. Násilie má totiž množstvo foriem  a niekedy je práve zakryté dávkou vysokej manipulácie. Pýtate sa, kto by páchal násilie na človeku so zdravotným postihnutím? Rovnakú odpoveď dostaneme, ak sa opýtame, kto by ho páchal na dieťati. A predsa takých prípadov nie je málo.

Prejavy násilia sú rôzne. Od ponižovania, cez nadávky, násilné vyhrážky, cez obmedzovanie osobnej slobody až po fyzické či sexuálne násilie, zanedbávanie starostlivosti či finančné vykorisťovanie.

„Vyšetrovanie Agentúry EÚ pre základné práva zistilo, že obete fyzického násilia boli ľudia so zdravotným postihnutím skoro dvakrát častejšie. Z výskumu In IUSTITIA vyplýva, že v posledných piatich rokoch sa obeťou násilia pre zdravotné postihnutie stal každý druhý respondent. To sú alarmujúce čísla a musíme s nimi niečo robiť,“ upozorňuje vedúci výskumného oddelenia In IUSTITIA Václav Walach.

Zneužívaniu podliehajú pre svoju bezbrannosť

Predstavte si, že ste odkázaný na svojho blízkeho tak veľmi, že akceptujete takmer čokoľvek, aby ste získali aspoň základ prežitia – voda, jedla, teplo, hygiena a zdravotná starostlivosť. O zneužívaní – a to hneď v jeho niekoľkých podobách – vedia hovoriť práve tí, ktorých sa to týka a ktorí sa o obete zneužívania starajú.

„Ľudia so zdravotným postihnutím sú obzvlášť zraniteľní najmä pre svoje postihnutie – či už fyzické, keď sa nemôžu brániť alebo utiecť, alebo pre mentálne postihnutie, keď často ani nevedia rozoznať, že to, čo sa im deje, je niečo nesprávne, napríklad sexuálne zneužívanie (žiaľ, najmä zo strany ich najbližších). Tak sa na nich roky môže páchať násilie či zneužívanie bez toho, aby to vôbec niekto rozpoznal a nahlásil. Je viac než potrebné venovať ochrane týchto ľudí zvýšenú pozornosť, a to už na úrovni prevencie či vzdelávania,“ upozorňuje Elena Koritšánska z Úradu komisára osôb so zdravotným postihnutím.

Násilie doma aj v domovoch sociálnych služieb

Úrad komisára osôb so zdravotným postihnutím sa podľa slov jeho hovorkyne, Eleny Koritšánskej, stretáva s rôznymi prípadmi násilia páchaného na ľuďoch so zdravotným postihnutím. Ide o nevhodné zaobchádzanie, psychické a fyzické týranie zo strany rodinných príslušníkov, ktorí ich napríklad nútia žiť v otrasných hygienických podmienkach alebo im upierajú základné potreby.

O zlom zaobchádzaní môžeme hovoriť aj v prípade nevhodného prístupu  ku klientom zo strany personálu v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré, žiaľ, konštatujeme aj počas našich monitoringov v niektorých z týchto zariadení. „Či už je to zvýšený hlas až krik na klientov, ktorí majú následne strach zavolať si pomoc od personálu, keď ju potrebujú, zamykanie v izbách zvonku, čo je jasným porušovaním práv osôb so zdravotným postihnutím obmedzovaním ich osobnej slobody, alebo, ak je klient dlhý čas fixovaný bez uvoľnenia a kontroly vitálnych funkcií v tzv. kresle s popruhmi alebo v posteli s vysokými bočnicami, ktoré nedokáže uvoľniť a takéto obmedzenie prekonať,“ uvádza Elena Koritšánska z prípadov, ktoré sa dostali až na stôl komisárky.

Súčasne dodala, že v psychiatrických zariadeniach sú od 1. marca 2023 určené presné pravidlá na používanie obmedzovacích prostriedkov a postupy zaznamenávania ich použitia a súčasnej kontroly. Ponechávať v nich môžu pacienta len na nevyhnutný čas, pretože práve sieťové postele, ktoré sa mali používať ako dočasné krátkodobé lôžka, sa začali využívať ako bežné.

Prespával len v predsieni, zakročili susedia

O tom, že skutočne netreba byť nevšímavý voči svojmu okoliu, hovorí aj prípad invalidného dôchodcu odkázaného na invalidný vozík. Jeho suseda si opakovane všimla, že jeho rodinní príslušníci s ním zaobchádzajú nedôstojne, počula od nich krik, vyhrážky, plač. Dokonca ho neprezlečeného, iba v pyžame, v novembri vystrčili pred dom na invalidnom vozíku – zrejme si takto predstavovali „prechádzku na čerstvom vzduchu“. Pánovi N. zakazovali sledovať televíziu, obmedzovali mu kontakt s okolím, často prespával v predsieni, bez tepla a možnosti osobnej hygieny.

„Náš tím hneď, ako to bolo možné, kontaktoval obec, samosprávny kraj aj ošetrujúcu lekárku tohto pána a začal mu vybavovať umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb. Podarilo sa nám nájsť mu miesto. Pán sa však pod tlakom rodiny rozhodol nenastúpiť do zariadenia. Pracovníci nášho Úradu sa za ním preto vybrali ešte raz. Potvrdil im, že chce ísť do zariadenia sociálnych služieb, a že je to preňho jediné možné riešenie. Nikto mu tam nebude upierať teplo, vodu, posteľ či stravu. Tento pán sa nám vtedy zveril s jeho jedinou túžbou: „Túžim zomrieť v teple.“ Podarilo sa nám ho do zariadenia presťahovať. Žiaľ, dva týždne po umiestnení do zariadenia sociálnych služieb pán zomrel. V pokoji a teple, tak, ako si želal. Chceme vyzdvihnúť všímavosť susedy, ktorej jeho osud nebol ľahostajný a kontaktovala Senior linku (prevádzkuje ju Fórum pre pomoc starším). Odtiaľ sa prípad dostal k nám,“ opisuje smutnú udalosť Elena Koritšánska.

Legislatíva nechráni dostatočne

Na ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím sa vzťahuje Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý je pre Slovenskú republiku záväzný od roku 2010. Osoby so zdravotným postihnutím patria z hľadiska práva a ochrany základných ľudských práv do skupiny tzv. zraniteľných osôb.

Otázky zneužívania ľudí so zdravotným postihnutím rieši na Slovensku legislatíva. Ako radí Úrad komisárky najdôležitejšie je obrátiť sa na políciu. „Ak napríklad my máme podnet alebo zachytíme také konanie, ktoré napĺňa skutkovú podstatu trestného činu, postupujeme ho orgánom činným v trestnom konaní (OČTK). Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) nemá zákonnú kompetenciu vstupovať do trestných konaní. Naša rola je skôr dohliadanie nad procesnými postupmi OČTK, aby bola daná vec správne vyhodnotená a vyšetrená,“ vysvetľuje hovorkyňa. Znamená to, že úlohou Úradu je dosiahnuť, aby násilný skutok nebol OČTK posudzovaný ako priestupok alebo takto prekvalifikovaný, s čím sa stretávame.

Novely, ktoré na Slovensku otvárajú možnosti

V otázke prevencie zneužívania ľudí so zdravotným postihnutím sú u nás od 1. mája 2023 v platnosti dve novely. V prvom prípade nadobudla účinnosť novela zákona o verejnom ochrancovi práv a v druhom novela zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Vďaka nim bude ÚKOZP môcť spoluvytvárať národný preventívny mechanizmus na zabránenie mučenia a neľudského zaobchádzania podľa Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. V rámci tejto právomoci sa bude Úrad komisárky môcť aktívne spolupodieľať na prevencii zneužívania osôb so zdravotným postihnutím. Či už monitorovacími návštevami v zariadeniach, návrhmi legislatívnych zmien, spolupodieľaním sa na vytváraní systému na ochranu práv obetí a podobne.

Česká republika prijala memorandum

Česká republika podpísala v decembri 2022 Memorandum o ochrane ľudí s postihnutím pred násilím. Dokument zahŕňa poznatky z praxe a výskumu, ktorý poukazuje na nedostatočnú ochranu ľudí s postihnutím pred násilím a vyzýva ku konkrétnym krokom, ktoré by mohli eliminovať diskrimináciu a všetky formy násilia.

Zuzana Rojíková