Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím 2023

Európska komisia v spolupráci s Európskym fórom osôb so zdravotným postihnutím (EDF) zorganizovala už tradične v budove Európskej komisie Charlemange v Bruseli výročnú konferenciu ľudí so zdravotným postihnutím pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím. Uskutočnila sa v termíne 30. novembra – 1. decembra 2023. Na tomto dvojdňovom podujatí sa stretlo viac ako 400 tvorcov politík, vysokopostavených odborníkov a obhajcov osôb so zdravotným postihnutím, ktorých široká účasť umožnila vypočuť si ich obavy, túžby a nadviazať dialóg s verejnými orgánmi i ďalšími zainteresovanými stranami.

Na konferencii vystúpili európska komisárka pre rovnosť Helena Dalli, zástupca generálneho riaditeľa DG EMPL Stefan Olsson a mnoho zástupcov hnutia osôb so zdravotným postihnutím z celej Európy ako aj pracovníkov európskych inštitúcií, ktorí sa zaoberajú zdravotným postihnutím.

Program konferencie a záznam z oboch konferenčných dní nájdete na tomto odkaze.

Pohľad na panel spíkrov, prezentačné plátno a auditórium konferencie.
Európska komisia každoročne organizuje Konferenciu EDPD v spolupráci s EDF. Foto: ec.europa.eu

Na konferencii dominovali tri témy: voľby, stratégia pre práva osôb so zdravotným postihnutím a rok 2023 ako Európsky rok zručností.

Ako sa zdôrazňuje v stratégii pre práva osôb so zdravotným postihnutím, na zabezpečenie rovnakých práv a príležitostí osôb so zdravotným postihnutím je potrebná komunikácia.

Počas konferencie sa hovorilo o práve voliť a kandidovať vo voľbách. Rok 2024 sa má niesť v znamení volieb do Európskeho parlamentu. Ako môžeme zabezpečiť, aby každý vrátane osôb so zdravotným postihnutím mohol účinne uplatňovať svoje právo voliť a kandidovať vo voľbách? Účastníci konferencie sa pozreli do budúcnosti a vypočuli si osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sú ešte stále do značnej miery vylučované z politického a verejného života.

Rok 2023 bol Európskym rokom zručností. Takéto aktivity sú príležitosťou podporiť začlenenie osôb so zdravotným postihnutím na trh práce a do spoločnosti. Organizátori túto príležitosť využili na to, aby sa pozreli na perspektívy zlepšovania zručností osôb so zdravotným postihnutím a vypočuli si ich skúsenosti a očakávania.

Od predloženia stratégie pre práva osôb so zdravotným postihnutím uplynuli takmer tri roky. Aké boli doteraz hlavné úspechy? Aké boli hlavné výzvy a čo je ešte potrebné urobiť, aby sa dosiahla Únia rovnosti, v ktorej môžu osoby so zdravotným postihnutím plne využívať svoje práva? Počas dvoch dní sa účastníci pozerali na stratégiu z rôznych uhlov pohľadu a vypočuli si svedectvá ľudí, ktorých životy ovplyvnili opatrenia stratégie.

Účastníci konferencie prijali spoločné vyhlásenie o politickej účasti osôb so zdravotným postihnutím v nasledujúcom znení

Pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím vyzývame politické strany, aby vybrali a podporili kandidátov so zdravotným postihnutím, ktorí majú záujem kandidovať v európskych voľbách. Je to nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby bola v Európskom parlamente zastúpená rôznorodosť obyvateľov Európy.

Vyzývame tiež Európsku úniu a vlády jednotlivých členských štátov, aby zabezpečili, že osoby so zdravotným postihnutím budú mať primeranú podporu na vedenie kampane a na zvolenie za rovnakých podmienok ako ostatní kandidáti.

Keď Jamie Bollingová vstúpila do politiky vo Švédsku, mala „dvojnásobné náklady“ na účasť. Jamie je vozičkárka v neprístupnej spoločnosti, čo znamená, že musí platiť viac, aby sa dostala tam, kam potrebuje. Napriek tomu žiadny členský štát EÚ nepredložil osobitnú podporu pre kandidátov so zdravotným postihnutím.

A čo je ešte horšie – väčšina krajín ukladá osobám so zdravotným postihnutím osobitné právne obmedzenia, ktoré im znemožňujú kandidovať. Okrem deviatich štátov to platí pre všetky ostatné krajiny EÚ.

Naša správa o ľudských právach za rok 2022 o „politickej účasti osôb so zdravotným postihnutím“ potvrdzuje, že situácia je zúfalá. Osoby so zdravotným postihnutím sú naďalej výrazne nedostatočne zastúpené medzi volenými predstaviteľmi, a to napriek tomu, že tvoria 15 % populácie. Ako osoba so zdravotným postihnutím sa identifikuje menej ako 5 % súčasných poslancov Európskeho parlamentu.

K uvedeným obmedzeniam musíme pridať ďalšie spoločné výzvy pre uchádzačov z menšinových skupín a zastupujúcich marginalizované identity. Medzi tieto spoločné výzvy patrí to, že sú terčom nenávistných prejavov a obťažovania a že čelia stereotypom a predsudkom vyplývajúcim z ich identít. V prípade kandidátov s viacerými prelínajúcimi sa identitami, ako sú napríklad ženy so zdravotným postihnutím či LGBTI+ osoby so zdravotným postihnutím, je to ešte horšie.

Ženy sú už teraz vo vedúcich politických pozíciách v menšine a ženy so zdravotným postihnutím sú „menšinou“ v rámci menšiny žien vo volených funkciách. Ženy so zdravotným postihnutím a ďalšie kandidátky s viacerými marginalizovanými identitami preto potrebujú cielené podporné opatrenia.

Tieto prekážky, ktoré často vytvárajú politické strany a samotné štáty, sú v rozpore so záväzkom štátov voči Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho článku 29 – Účasť v politickom a verejnom živote.

O niekoľko mesiacov budú mať voliči možnosť dosiahnuť, aby inštitúcie Európskej únie skutočne odrážali rozmanitosť Únie. Avšak len vtedy, ak sa politické strany, národné vlády a inštitúcie EÚ posilnia a podporia osoby so zdravotným postihnutím.

Dnes vyzývame politické strany, aby konali! Vyzývame Európsku úniu a jej členské štáty, aby konali!

Jedným z takýchto opatrení by mohol byť „fond pre prístup k voleným funkciám“, ktorý by finančne podporoval kandidátov so zdravotným postihnutím, aby mohli viesť kampaň na rovnakom základe ako ostatní.

Vyzývame politické strany, aby:

 • aktívne oslovili osoby so zdravotným postihnutím a zaradili ich medzi kandidátov,
 • poskytli ďalšiu podporu a zaviedli opatrenia na zvýšenie účasti žien so zdravotným postihnutím na voľbách,
 • zabezpečili, aby kandidáti so zdravotným postihnutím mohli viesť kampaň na rovnakom základe ako ostatní, a to poskytnutím dodatočnej podpory na prekonanie prekážok v prístupnosti alebo pokrytím nákladov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
 • zabezpečili prístupnosť procesov, informácií, stretnutí, podujatí a priestorov pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vyzývame Európsku úniu a jej členské štáty, aby:

 • zaviedli systémy a zdroje na podporu uchádzačov so zdravotným postihnutím,
 • prijali nový volebný zákon EÚ a vnútroštátne právne predpisy, ktoré umožnia osobám so zdravotným postihnutím voliť a kandidovať vo voľbách bez ohľadu na ich právnu spôsobilosť,
 • zaručili rovnakú úroveň práv mobilným občanom EÚ so zdravotným postihnutím,
 • zaručili prístupnosť volieb vrátane činností relevantných pre kandidátov so zdravotným postihnutím,
 • stanovili povinnosti týkajúce sa prístupnosti pre európske a vnútroštátne politické strany,
 • poskytli ďalšiu podporu a zaviedli opatrenia na zvýšenie účasti žien so zdravotným postihnutím na politickom procese,
 • stanovili pravidlá boja proti obťažovaniu kandidátov vrátane kybernetického obťažovania a násilia, tieto pravidlá by mali zabezpečiť ochranu žien so zdravotným postihnutím a osôb so zdravotným postihnutím s inou prelínajúcou sa identitou.

Je mimoriadne dôležité, že vyzývame všetkých aktérov, aby riadne podporovali ženy so zdravotným postihnutím, ktoré chcú kandidovať, a to aj prostredníctvom finančnej podpory a vytvárania osobitných sietí a mentorských programov.

Zároveň žiadame všetkých aktérov, aby aktívne zapájali osoby so zdravotným postihnutím a konzultovali s nimi – prostredníctvom ich zastupujúcich organizácií – s cieľom zabezpečiť, aby všetky opatrenia prijaté v tejto súvislosti boli primerané a účinné.

Yannis Vardakastanis, predseda EDF, v tejto súvislosti uviedol: „Cesta ku kandidatúre je pre osoby so zdravotným postihnutím stále plná právnych a praktických prekážok. Politické strany musia prestať ignorovať osoby so zdravotným postihnutím – musia ich podporovať, aby sa mohli stať kandidátmi.“

Súčasťou konferencie bolo aj vyhlásenie výsledkov každoročnej súťaže Access City Award, ktoré prinášame v ďalšom článku.

Red.