Ocenenie Access City Award 2024 získalo mesto San Cristóbal de La Laguna

Španielske mesto San Cristóbal de La Laguna získalo začiatkom decembra 2023 ocenenie Access City Award 2024 za komplexný prístup k prístupnosti a odhodlanie zlepšovať kvalitu života osôb so zdravotným postihnutím. Cenu na slávnostnom ceremoniáli Access City Award v budove Európskej komisie Charlemange v Bruseli odovzdala eurokomisárka pre rovnosť Helena Dalliová.

Moderátorka stojí na pódiu, v ruke drží svoje poznámky a na prezentačnom paneli za ňou je veľkým písmom zobrazený názov podujatia.
Moderátorka podujatia Access City Award 2024. Foto: ec.europa.eu

San Cristóbal de La Laguna sa prioritne zameriava na prístupnosť osôb so zdravotným postihnutím v mestských priestoroch, dopravných systémoch a spoločenských aktivitách.

Napríklad všetky vozidlá a všetky stanice mestskej električkovej siete sú plne prístupné a centrum mesta má akustické semafory a hmatovú dlažbu, ktorá slúži na orientáciu osôb so zrakovým postihnutím.

V roku 2021 spustilo mesto Orange Point, mobilný priestor so zdrojmi pre inkluzívne a prístupné podujatia. Orange Point poskytuje tlmočníkov do posunkového jazyka, protihlukové systémy a vyškolený personál ako aj ľahko čitateľné materiály.

Záväzok mesta k prístupnosti je predpokladom rôznych ďalších iniciatív vrátane prijatia inštitucionálneho vyhlásenia na ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím s cieľom podporiť pozitívne opatrenia v tejto oblasti. Okrem toho bola vytvorená rada pre osoby so zdravotným postihnutím a ombudsman pre osoby so zdravotným postihnutím.

Rada pre osoby so zdravotným postihnutím priamo zapája tieto osoby do rozhodovania prostredníctvom svojej konzultačnej činnosti, kým ombudsman poskytuje nezávislé poradenstvo mestskej rade a v spolupráci s ňou koordinuje a podporuje iniciatívy mesta v oblasti prístupnosti.

Mesto Lodž (Poľsko) získalo druhé miesto za zavedenie komplexných noriem prístupnosti, ktorými sa riadia všetky mestské investície, a mesto Saint-Quentin (Francúzsko) získalo tretie miesto za zlepšenie prístupnosti siete mestskej verejnej dopravy.

Zvláštne uznanie za krajinné územie a detské ihriská získal aj okres Južný Dublin (Írsko), ktorý sa zaslúžil o to, že detské ihriská sú rozmanité s prírodnými prvkami a zároveň sú prístupné.

V ročníku 2024 udelila Európska komisia aj osobitné ocenenie mestu, ktorého práca v oblasti prístupnosti je v súlade s hodnotami nového európskeho Bauhausu: udržateľnosťou, estetikou a inkluzívnosťou. Získalo ho mesto Tübingen (Nemecko).

Viacerí zástupcovia piatich ocenených miest stoja spoločne v oblúku, za nimi na paneli sú zobrazené fotografie ich miest.
Zástupcovia všetkých ocenených miest držia v rukách plakety. Foto: ec.europa.eu

Prečo prístupné mestá?

Prístupné priestory, fyzické aj digitálne, sú prvým dôležitým krokom k dosiahnutiu rovnosti. V EÚ má zdravotné postihnutie približne 87 miliónov ľudí. Títo občania majú problémy s používaním dopravy, prístupom do budov a využívaním spoločných priestorov ako sú pláže a športové centrá. Virtuálne prostredie môže byť z hľadiska prístupnosti rovnako náročné.

Ak sú pre osoby so zdravotným postihnutím neprístupné dopravné prostriedky, obchody, parky alebo internetové stránky, nemôžu sa sami rozhodovať a mať kontrolu nad svojím životom.

To im môže brániť v práci, dochádzaní na lekárske vyšetrenia, spoločenských aktivitách, nakupovaní cez internet, používaní sociálnych médií a získavaní dôležitých informácií, ktoré potrebujú pre nezávislý život. Nemôžu sa tešiť zo základných životných vecí, ktoré mnohí z nás považujú za samozrejmosť.

Okrem toho je Európa v súčasnosti v podstate mestskou spoločnosťou, keďže sedem z desiatich občanov EÚ žije v mestách. Prístupné priestory pomáhajú vytvárať mestá, ktoré sú priateľské pre všetkých, a zabezpečujú, aby sa každý mohol zúčastňovať na aktívnom živote v nich.

Mesto je prístupné vtedy, keď osoby so zdravotným postihnutím môžu napr.:

 • získať informácie,
 • používať autobusy, električky a metro,
 • užívať si parky a detské ihriská,
 • dostať sa do budov ako knižnica, športová hala, radnica a do ich okolia.

Ocenenie Access City Award je iniciatíva EÚ, ktorá:

 • oceňuje úsilie miest o zlepšenie prístupnosti,
 • podporuje rovnaký prístup k mestskému životu pre osoby so zdravotným postihnutím,
 • umožňuje miestnym orgánom propagovať a zdieľať svoje osvedčené postupy.

Ocenenie Access City Award sa udeľuje od roku 2010. Vytvorila ho Európska komisia s cieľom oceniť mestá, pre ktoré je prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím prioritou. Cena sa udeľuje každoročne v rámci konferencie k Európskemu dňu osôb so zdravotným postihnutím. Ocenenie je súčasťou Stratégie pre práva osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 s cieľom vybudovať Európu bez bariér.

Víťazi predchádzajúcich ročníkov

2023 – Skellefteå (Švédsko), 2022 – Luxembourg City (Luxembursko), 2021 – Jönköping (Švédsko), 2020 – Varšava (Poľsko), 2019 – Breda (Holandsko), 2018 – Lyon (Francúzsko), 2017 – Chester (Spojené kráľovstvo), 2016 – Miláno (Taliansko), 2015 – Boras (Švédsko), 2014 – Göteborg (Švédsko), 2013 – Berlín (Nemecko), 2012 – Salzburg (Rakúsko), 2011 – Avila (Španielsko).

Kto sa môže prihlásiť?

O cenu Access City Award sa môžu uchádzať:

 • všetky mestá EÚ s viac ako 50 000 obyvateľmi,
 • mestské oblasti zložené z dvoch alebo viacerých miest s celkovým počtom obyvateľov nad 50 000, ak sa nachádzajú v krajinách EÚ s menej ako dvoma mestami s viac ako 50 000 obyvateľmi.

Výberové konanie

Výberový proces je rozdelený do dvoch fáz – predbežný výber na vnútroštátnej úrovni a konečný výber na európskej úrovni. Národné poroty v každej krajine vyberú do užšieho výberu maximálne tri mestá. Európska porota vyberie víťazov z predbežne vybraných kandidátov.

Európska porota vybrala do užšieho výberu spomedzi 32 uchádzačov päť miest.

Poroty posudzujú prijaté a plánované opatrenia v týchto oblastiach:

 • zastavané prostredie a verejné priestranstvá,
 • doprava a súvisiaca infraštruktúra,
 • informácie a komunikácia vrátane nových informačných a komunikačných technológií,
 • verejné zariadenia a služby.

Úspešný uchádzač musí preukázať koherentný prístup k prístupnosti vo všetkých štyroch oblastiach a ambicióznu víziu.

Veríme, že v budúcnosti získa ocenenie Access City Award aj niektoré slovenské mesto.

Red.