Nútená sterilizácia je v EÚ stále legálna

Petícia

Správa EDF Nútená sterilizácia osôb so zdravotným postihnutím v Európskej únii (formát PDF, 2,35MB), ktorá bola zverejnená 22. septembra, konštatuje, že najmenej 14 krajín EÚ stále povoľuje nútenú sterilizáciu. Vzhľadom na túto neprijateľnú situáciu EDF zverejnila petíciu, v ktorej vyzýva EÚ, aby do pripravovanej legislatívy o boji proti násiliu páchanému na ženách vložila úplný zákaz tejto praxe.

Nútená sterilizácia je hrubým porušením ľudských práv, ktoré už odsúdili viaceré medzinárodné zmluvy. Týchto 14 krajín EÚ to však stále umožňuje: Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Portugalsko, Rakúsko a Slovensko.

Ana Pelaez Narváez, generálna tajomníčka EDF a podpredsedníčka Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien, uviedla: „Je nemysliteľné, aby nútená sterilizácia, prax, ktorá poškodila nespočetné množstvo ľudí, bola stále legálna. Lídri EÚ radi hovoria, že sú zástancami ľudských práv – musia to teraz dokázať zákazom nútenej sterilizácie.“

Pirkko Mahlmäki, členka výkonného výboru EDF a bývalá členka výkonného výboru Európskej ženskej lobby, dodala: „Nútená sterilizácia môže znamenať zlé zaobchádzanie alebo dokonca mučenie – spôsobuje celoživotnú traumu a oberá ľudí o právo rozhodovať o svojom tele a založiť si rodinu.“

Preto EDF vyzýva Európanov, aby podpísali našu petíciu za zákaz nútenej sterilizácie (petícia je aj v slovenčine). Osobitne vyzývame inštitúcie EÚ, aby doplnili nový článok do navrhovanej smernice o boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu. Mal by obsahovať toto:

  1. Členské štáty zabezpečia, aby násilné vykonávanie chirurgického zákroku, ktorého účelom alebo dôsledkom je ukončenie prirodzenej reprodukčnej schopnosti ženy bez jej predchádzajúceho a informovaného súhlasu alebo pochopenia zákroku, bolo trestným činom.
  2. Členské štáty zabezpečia, aby predchádzajúci a informovaný súhlas ženy s tým, že sa podrobí chirurgickému zákroku uvedenému v odseku 1, nemožno nahradiť súhlasom rodiča, zákonného zástupcu alebo rozhodnutím súdu.

Ako je to na Slovensku

O sterilizácii sa hovorí v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V § 40 tohto zákona sa uvádza:

  1. Sterilizácia na účely tohto zákona je zabránenie plodnosti bez odstránenia alebo poškodenia pohlavných žliaz osoby.
  2. Sterilizáciu možno vykonať len na základe písomnej žiadosti a písomného informovaného súhlasu po predchádzajúcom poučení osoby plne spôsobilej na právne úkony alebo zákonného zástupcu osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas alebo na základe rozhodnutia súdu na základe žiadosti zákonného zástupcu.
  3. Poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu sa musí poskytnúť spôsobom ustanoveným v § 6 ods. 2 a musí zahŕňať informácie o a) alternatívnych metódach antikoncepcie a plánovaného rodičovstva, b) možnej zmene životných okolností, ktoré viedli k žiadosti o sterilizáciu, c) medicínskych dôsledkoch sterilizácie ako metóde, ktorej cieľom je nezvratné zabránenie plodnosti, d) možnom zlyhaní sterilizácie.
  4. Žiadosť o sterilizáciu sa podáva poskytovateľovi, ktorý sterilizáciu vykonáva. Žiadosť o sterilizáciu ženy posudzuje a sterilizáciu vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, žiadosť o sterilizáciu muža posudzuje a sterilizáciu vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia.
  5. Sterilizáciu nemožno vykonať skôr ako 30 dní po informovanom súhlase.

Nútená sterilizácia predstavuje trestný čin podľa § 159 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon. Trestný zákon pri tomto trestnom čine hrozí trestom odňatia slobody na dva až osem rokov.

Je všeobecne známe, že v minulosti sa nútené sterilizácie vykonávali. O ich vykonávaní v súčasnosti nemáme informácie a dúfame, že sa už nevykonávajú. Nezákonne sterilizované ženy sa aj na Slovensku konečne dočkali ospravedlnenia od vlády a to 24. novembra 2021. Vláda okrem ospravedlnenia odsúdila porušovanie ich práv a minulé praktiky hodnotila ako neprípustné.

Na Slovensku, na rozdiel od Českej republiky, zatiaľ neexistuje právna úprava, ktorá by poškodeným ženám zabezpečila nápravu. Momentálne sa na Slovensku žena, ktorá prežila nútenú sterilizáciu môže domôcť práva a odškodnenia len prostredníctvom samostatných občianskoprávnych sporov.

Týka sa petícia aj nás?

Áno, petícia sa týka aj nás. Nútená sterilizácia je trestným činom ako to požaduje EDF v prvom odseku článku navrhovaného na doplnenie Smernice o boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu. § 40 ods. (2) zákona 576/2004 Z.z. však umožňuje vykonať sterilizáciu na základe žiadosti zákonného zástupcu osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas alebo na základe rozhodnutia súdu na základe žiadosti zákonného zástupcu. Toto je už v rozpore s druhým odsekom navrhovaného článku.

Zdroje

Red