Opäť máme Radu vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím (2. časť)

Prinášame vám dokončenie článku, ktorého prvú časť ste mali možnosť si prečítať v 1. čísle nášho časopisu. Pokračujeme v historickom prehľade poradných orgánov vlády pre problematiku osôb so zdravotným postihnutím.

V roku 2003 bola založená Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP). Samostatné organizácie osôb so zdravotným postihnutím postupne zistili, že problémy potrebujú riešiť a presadzovať aj spoločne. Preto vytvorili NROZP, ktorá združuje nezávislé organizácie ľudí so zdravotným postihnutím. Tá im umožňuje riešiť spoločné problémy koordinovane, ale zároveň zachováva nezávislosť jednotlivých členských organizácií. Toto sa odohrávalo práve v  období kedy sa výrazne rozširovala EÚ. Vtedy už fungovalo Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF), ktoré získalo projekt na podporu  vzniku národných rád ľudí so ZP v pristupujúcich krajinách.

V roku 2004 bola NROZP prijatá za člena EDF, čo nám veľmi pomáha jednak pri riešení našich domácich problémov, ale aj podieľať sa na tvorbe legislatívy EÚ, na jej uplatňovaní u nás a vymieňať si dobrú prax s podobnými organizáciami v krajinách EÚ.

Dňa 13. decembra 2006 schválilo Valné zhromaždenie OSN Dohovor  o prá vach osôb so zdravotným postihnutím, prvý ľudsko-právny dohovor v 21. storočí.

V roku 2008 schválila vláda transformáciu Rady vlády Slovenskej republiky pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím na Radu vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím a posilnila jej nadrezortné postavenie aj tým, že jej predsedom sa stal podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť a bola doplnená o predstaviteľov ďalších ústredných orgánov.

V roku 2010 Národná rada SR odsúhlasila pristúpenie SR k Dohovoru OSN o právach  osôb so zdravotným postihnutím a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi SR. Následne prezident SR ratifikoval Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý nadobudol účinnosť pre SR 26. júna 2010. Zároveň bol ratifikovaný aj Opčný protokol k Dohovoru, ktorý umožňuje občanom a ich organizáciám obracať sa na Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, ak sa domnievajú, že sú porušované ich práva zaručené dohovorom.

V roku 2010 bola prijatá aj Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020: obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér.

V roku 2011 vláda zriadila Radu vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a Rada vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím bola transformovaná na Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím ako jej stály odborný orgán. Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím, ako poradný orgán poradného orgánu vlády, mal značne oslabené postavenie v porovnaní s Radou vlády pre osoby so zdravotným postihnutím. Organizácie osôb so zdravotným postihnutím, napriek nesúhlasu s touto zmenou, sa samozrejme na práci Výboru zúčastňovali.

V roku 2014 vláda schválila Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020, ktorý vychádzal z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a je možné považovať ho za jeho implementačný plán.

V rokoch 2015 – 2016 sa uskutočnilo prvé hodnotenie implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, ktorý vydal odporúčania pre vládu SR. Hodnotenie sa uskutočnilo na základe „Východiskovej správy Slovenskej republiky k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím“ predloženej vládou SR v roku 2012, Alternatívnej správy vypracovanej NROZP a ďalšími organizáciami v roku 2015 a konštruktívneho dialógu medzi vládou SR a Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím v roku 2016.

V roku 2015 bol schválený zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím sa podieľa na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím podporou a presadzovaním práv priznaných osobe so zdravotným postihnutím Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a ďalšími medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. V decembri 2015 bola zvolená Zuzana Stavrovská, prvá komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, a od marca 2016 funguje Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

V roku 2019 a 2020 sa uskutočnilo druhé hodnotenie implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a vydanie odporúčaní pre vládu SR. Hodnotenie prebiehalo zjednodušenou formou na základe alternatívnej správy vypracovanej organizáciami osôb so zdravotným postihnutím a ďalšími organizáciami, otázok pre vládu SR vypracovaných pracovnou skupinou Výboru a odpovedí vlády SR.

Vo februári 2021 vláda SR schválila Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 (ďalej len „Národný program“). Národný program bol schválený príliš rýchlo, a preto nezodpovedá dostatočne predstavám organizácií osôb so zdravotným postihnutím. Dôvodom rýchleho konania je to, že schválenie Národného programu ako nástroja na implementáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je podmienkou pre čerpanie prostriedkov z fondov EÚ na roky 2021 – 2030. Národný program bude každoročne aktualizovaný, čo by malo viesť k zvyšovaniu spokojnosti organizácií osôb so zdravotným postihnutím.

EÚ prijala v marci 2021 dokument „Únia rovnosti: Stratégia v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030“, ktorý obsahuje konkrétne úlohy a harmonogram ich plnenia.

V decembri 2021 bola zvolená Zuzana Stavrovská za komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím aj na druhé volebné obdobie.

V júni 2022 vláda schválila transformáciu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na Radu vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím.

Branislav Mamojka
Podpredseda Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím