Aktualizácia Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím

Plnenie Národného programu na roky 2014 – 2020 zhodnotila vláda SR v Záverečnej správe o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 (formát docx, 404kB).

Jeho plnenie pomohlo vytvárať lepšie podmienky pre osoby so zdravotným postihnutím, aj keď nie celkom podľa našich predstáv. Nepodarilo sa napríklad presadiť do antidiskriminačného zákona poskytovanie primeraných úprav vo všetkých oblastiach života a ich neposkytnutie ako diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia, meškala deinštitucionalizácia, nebola prijatá naliehavo potrebná nová stavebná legislatíva. Pozitívnym príkladom môže byť vytvorenie slovenskej autority pre Braillovo písmo na základe významnej podpory Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím alebo zlepšovanie prístupnosti dopravy a informácií vrátane webov a mobilných aplikácií verejných inštitúcií a verejných vysokých škôl.

V druhej polovici roku 2020 sa začali práce na príprave Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 (ďalej len „Národný program“), na ktorých sa zúčastňovala aj NROZP a jej členské organizácie. Národný program bol vládou urýchlene schválený (formát docx, 85kB) uznesením 109/2021 zo dňa 24. februára 2021. S týmto postupom vyjadrili organizácie osôb so zdravotným postihnutím nespokojnosť, lebo do Národného programu sa nedostali viaceré navrhované opatrenia pre nedostatok času na rokovania s vládou a na ich dopracovanie. Vláda odôvodnila zrýchlené schválenie tým, že čerpanie prostriedkov z fondu obnovy a odolnosti je podmienené schválením implementačného plánu Dohovoru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, ktorým má byť Národný program. Pozitívnym faktom je to, že monitorovanie úspešnosti implementácie Národného programu bude mať vplyv na čerpanie z európskych fondov. Vláda zároveň rozhodla, že Národný program bude aktualizovaný každoročne, nie raz za dva roky ako tomu bolo v prípade Národného programu na roky 2014 – 2020.

K práci na aktualizácii sa pristúpilo už v druhej polovici roku 2021 a vláda schválila jeho hodnotenie a aktualizáciu uznesením č. 610/2022 zo dňa 5. októbra 2022.

Do Národného programu sa podarilo presadiť viaceré pozitívne opatrenia ako napríklad:

  • prijať novelu antidiskriminačného zákona tak, aby obsahovala definíciu diskriminácie na základe zdravotného postihnutia vo všetkých oblastiach života, definíciu primeraných úprav, definíciu viacnásobnej diskriminácie a neposkytnutie primeraných úprav ako diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia,
  • vyriešiť problematiku opatrovníctva dospelých a zaviesť inštitút podporovaného rozhodovania do právneho poriadku SR,
  • pripraviť novú legislatívu týkajúcu sa sociálnych služieb, v rámci ktorej sa budú obsahovo revidovať vybrané druhy sociálnych služieb tak, aby sa podporovali a rozširovali komplexné habilitačné a rehabilitačné služby a programy pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom dosiahnuť, rozvíjať a udržať individuálne schopnosti potrebné pre samostatnosť a zapojenie do všetkých oblastí života spoločnosti,
  • významná pozornosť je venovaná aj deinštitucionalizácii, inkluzívnemu vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti i prístupnosti informácií.

Čo považujú organizácie osôb so zdravotným postihnutím za zásadný nedostatok je fakt, že napriek ich upozorneniam, Národný program vôbec nevenuje pozornosť bezbariérovému užívaniu stavieb a územia a prístupnosti bytovej výstavby s výnimkou prístupnosti dopravnej infraštruktúry a vozidiel verejnej dopravy. Na ospravedlnenie nemôže slúžiť ani skutočnosť, že už bol schválený nový zákon 201/2022 Z. z. o výstavbe a zákon 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní. Tieto zákony nadobudnú účinnosť až od 1. apríla 2024, práce na potrebných vyhláškach len začínajú a úspešná implementácia nových predpisov bude náročným procesom, ktorý len začal prijatím nových zákonov.

Nepodarilo sa zaradiť ani úlohu na vytvorenie evidencie osôb, ktoré vyžadujú špeciálnu podporu v rizikových situáciách ako sú požiare, povodne, vojnové konflikty a pod., ktorá už existuje v Českej republike.

Z Národného programu celkom vypadla úloha vytvárať podmienky (finančné, materiálne a personálne) umožňujúce organizáciám osôb so zdravotným postihnutím zúčastňovať sa na monitorovaní plnenia Dohovoru, čo vláde ukladá jeho článok 33, odsek 3: “Občianska spoločnosť, najmä osoby so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívne organizácie, sú zahrnuté do procesu monitorovania a plne sa na ňom zúčastňujú.“

Z uvedených príkladov je zrejmé, že pred organizáciami osôb so zdravotným postihnutím je veľa práce pri presadzovaní uplatňovania práv zaručených Dohovorom OSN a že vhodným nástrojom na tento účel budú každoročné aktualizácie Národného programu, na ktorých treba začať čo najskôr a kontinuálne pracovať.

Red.