České záchranné zložky vedú zoznam ľudí s postihnutím, uľahčí im to komunikáciu aj záchranu

Hasičský záchranný zbor Olomouckého kraja začína viesť evidenciu osôb so špeciálnymi potrebami. Práve ten by mal uľahčiť ich záchranu.

Novinka sa týka predovšetkým osôb, ktoré používajú špeciálnu metódu tiesňového volania alebo sa pri ich záchrane uplatňujú osobitné pravidlá a postupy. O zaradenie do zoznamu v operačnom a informačnom centre musia požiadať príslušný krajský Hasičský záchranný zbor na základe trvalého bydliska.

Nejde o regionálnu službu, ale o celoštátnu, ktorú upravuje § 38 zákona č. 320/2015 Zb. o hasičskom záchrannom zbore. „Údaje z tohto zoznamu budú používať najmä operačné a informačné centrum Hasičského záchranného zboru, jednotky požiarnej ochrany a pohotovostná zdravotná služba. Záchranné zložky budú tieto informácie čerpať pri prijímaní núdzového volania, pri vykonávaní záchranných a likvidačných prác alebo pri plnení úloh ochrany obyvateľstva,“ uvádza český Hasičský a záchranný zbor.

Medzi základné úlohy ochrany obyvateľstva patrí predovšetkým organizovanie evakuácie obyvateľstva, napríklad v prípade požiaru domu, povodne alebo dlhodobého výpadku elektriny. Záchranné zložky by mali v týchto prípadoch prioritne kontaktovať osoby z tohto zoznamu a zistiť ich aktuálnu situáciu, v akom stave sa nachádzajú a aké sú ich potreby. Toto značne uľahčí nielen ich prípadnú evakuáciu, ale aj ich celkovú rýchlu záchranu.

O pridanie do zoznamu treba požiadať

Všetky osoby so zdravotným postihnutím majú právo požiadať o zaradenie do takéhoto zoznamu. Ide najmä o nevidiace a slabozraké osoby, sluchovo postihnutých, osoby s poruchami reči, s mentálnym postihnutím, ľudia so závažným obmedzením pohyblivosti, ale tiež osoby v domácej starostlivosti, ktorých životne dôležité funkcie závisia od elektrického zdravotníckeho prístroja (napr. elektrický pľúcny ventilátor, kyslíkový elektrický lekársky aspirátor, domáca hemodialýza, mechanická podpora srdca a podobne).

„Hasičský záchranný zbor Olomouckého kraja si vyhradzuje právo odmietnuť zaradenie žiadateľov do zoznamu osôb, ak nie sú splnené podmienky na ich zaradenie,“ upozorňujú na webe českí hasiči a záchranári.

Požiadať o zaradenie do zoznamu môže osoba so zdravotným postihnutím alebo jej právny zástupca. Hasičský záchranný zbor ju na základe žiadosti zaradí do zoznamu a rovnako ju môže na žiadosť odstrániť.

Keďže ide o osobné a veľmi citlivé údaje, ich ochranu budú musieť interne zabezpečiť. Tento zoznam budú mať k dispozícii Operačné a informačné centrum Hasičského záchranného zboru a Operačné centrum Záchrannej zdravotnej služby.

Linka automaticky upozorní na znevýhodnenú osobu v zozname

Ak na tiesňovú linku zatelefonuje registrovaná osoba, operátorovi sa automaticky zobrazia špecifické potreby a metódy komunikácie s danou osobou. Ak by bol volajúci sluchovo postihnutý, operátorovi sa zobrazí táto informácia a súčasne mu systém umožní komunikovať prostredníctvom SMS správ.

Pri požiari domu, záplavách, dlhodobých výpadkoch elektrickej energie a podobne, môžu prevádzkovatelia tiesňových liniek proaktívne kontaktovať ľudí registrovaných v zozname. Vedia zistiť ich aktuálny stav, hneď reagovať a v prípade potreby proaktívne nasadiť ozbrojené sily a zdroje určené na zabezpečenie včasnej pomoci.

Český Hasičský a záchranný zbor ďalej informuje, že účelom zoznamu je aj riešenie servisných požiadaviek a porúch elektrických zdravotníckych pomôcok.

Zuzana Rojíková a red.