Reakcia na výzvu NROZP v SR: 25 Republika

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR sa obrátila s  výzvou na všetky politické strany kandidujúce v parlamentných voľbách 2023. odpovede na jej otázky vypracoval garant a predseda odborného tímu pre sociálne veci a rodinu hnutia REPUBLIKA, PhDr. Eduard Kočiš:

 • Prevencia a odstraňovanie architektonických, dopravných a informačných bariér v rámci verejného i privátneho sektora vrátane verejného obstarávania a uplatňovania sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní.
  V oblasti odstraňovania bariér akéhokoľvek druhu v prospech zjednodušenia fungovania života ľuďom so zdravotným postihnutím, je podľa nás legislatíva nadstavená správne. Avšak treba trvať na jej prísnom dodržiavaní a čo najskoršej realizácii stavebných úprav, tam kde tieto bariéry ešte stále prekážajú. ( napr. obrubníky chodníkov pri výstupoch a prechodoch cez komunikácie)
  V oblasti informačných bariér je to naozaj horšie a tam je potrebné vypracovať jednotnú národnú stratégiu , pre jednotlivé zdravotné znevýhodnenia a na základe nej realizovať informačné technológie do všetkých sfér života. (napr. verejná doprava, verejné budovy, samosprávy atď.)
  Uplatňovanie sociálneho aspektu pri verejných obstarávaniach, máme ho síce jasne popísaný v usmerneniach o verejnom obstarávaní. Je však potrebné viac edukovať, vyhlasovateľov jednotlivých výziev, aby tento inštitút na plno využívali. Tak isto presadzovať tzv. sieťovanie soc. podnikov, zamestnávajúcich zdravotne postihnutých, aj v súvislosti s verejným obstarávaním.
 • Podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce, podpora chráneného zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sa nemôžu uplatniť na otvorenom trhu práce, podpora a rozvoj sociálneho podnikania, celoživotné vzdelávanie osôb so zdravotným postihnutím zamerané na zvyšovanie ich kvalifikácie a udržanie sa na otvorenom trhu práce.
  Podpora zamestnávania osôb so zdrav. postihnutím sa v súčasnosti zabezpečuje prioritne formou zriadenia chránenej dielne, teda chráneného pracoviska. Rovnako sa poskytuje aj príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, ale aj príspevok pre občana ZŤP na SZČO, príspevok na pracovného asistenta a pod. Máme zato, že neustále je čo zlepšovať v tomto ohľade. Mnohí ako zamestnávatelia, ktorí chcú zamestnávať občanov ZŤP, tak osoby žiadajúce o príspevok na chránenú dielňu, alebo pracovisko, tak sa stretávajú s čoraz viac rastúcou byrokraciou, neochotou pracovníkov úradov práce pomôcť pri vybavovaní svojich žiadostí. Našim cieľom je odbúrať byrokraciu, zrýchliť procesy.
 • Chudoba znásobovaná zdravotným postihnutím, výška a valorizácia dôchodkov, rozdiely medzi novo vymeranými a dlhodobejšie poberanými dôchodkami, zavedenie nároku na minimálny dôchodok aj v prípade invalidných dôchodkov, odstránenie diskriminácie rodičov ťažko zdravotne postihnutých detí v rámci pravidiel poskytovania rodičovského dôchodku.
  Občan SR po odpracovaní min. 25 rokov práce, v prípade žien sa počíta s MD, by mal nárok na starobný dôchodok, ktorého výška sa zastropovala na priemernej mzde v národnom hospodárstve, a záležala by aj od koeficientu náročnosti jeho celoživotnej práce. Našim cieľom je, aby si mohol občan po odpracovaní 25 rokov sústavnej práce dopriať zaslúžený odpočinok, čomu musí prislúchať aj dostatočná výška mesačného dôchodku. Mala by byť motivujúca preto, aby občania na dôchodku nemuseli vyhľadávať možnosti finančného prilepšenia a naďalej pracovať aj poberať starobný dôchodok. Výsledok by predstavoval dôstojnú jeseň života, viac pracovných príležitostí pre mladých a samozrejme možnosť pomáhať pri výchove vnúčat svojím deťom.
  Na znižovanie narastajúcej chudoby u zdravotne postihnutých treba prihliadať veľmi citlivo, nakoľko sa jedná o osoby, ktoré sú odkázané na pomoc druhých. Štát musí vyvinúť maximálnu snahu o zamedzenie upadania do chudoby občanov so ZŤP, preto musí v spolupráci s organizáciami zastrešujúcimi problematiku občanov so ZŤP riešiť komplexne a adresne na pravidelných stretnutiach, ktorých výsledkom bude dôstojnejšia životná úroveň.
 • Inkluzívne vzdelávanie žiakov a študentov so zdravotným postihnutím na bežných školách, dostupnosť prístupných učebníc a didaktických materiálov a pomôcok, dostupnosť pedagogických asistentov a zdravotnej starostlivosti v rámci vzdelávacieho procesu, vzdelávanie pedagógov.
  Jednoznačne sme za inklúziu ZŤP žiakov a študentov na bežných školách, nakoľko sme presvedčení, že bežne prostredie je pre žiaka/študenta to najdôležitejšie.
  Štát musí preto vytvoriť vhodné podmienky pre zriaďovateľov bežných škôl. Z praxe sa učitelia na bežných školách nebránia výučbe žiakov v rámci inklúzie, no mnohokrát závisí od typu zdravotného znevýhodnenia. Pri ťažších prípadoch je nutný pedagogický či osobný asistent, ktorý zvládne akékoľvek obslužné činnosti so ZŤP žiakom.
  Štát musí preto vytvoriť dostatočný priestor na vytvorenie finančnej dotácie na pedagogického asistenta v rámci inkluzívneho vzdelávania. 
 • Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, skvalitnenie a prípadné zmeny systému ich poskytovania (príspevky na kompenzáciu zvýšených nákladov, opatrovanie, osobná asistencia, zaobstaranie kompenzačných pomôcok, a pod. ).
  Jednoznačne sme za postupné zvyšovanie všetkých príspevkov na kompenzáciu ZŤP, nakoľko nám dnešný neustály rast cien základných potravín a energií ukazuje, že sú nedostatočné. Samozrejme jednalo by sa prevažne o:
  • zásadné navýšenie príspevku na hygienu a ošatenie
  • zrýchlené konanie vo veci posudzovania nároku na opatrovateľsky príspevok, a jeho pravidelná ročná valorizácia
  • navýšenie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, zjednodušenie a zrýchlenie vo veci priznania nároku naň
  • navýšenie príspevku na prepravu
 • Zvýšenie dostupnosti zdravotníckych pomôcok a liekov.
  Mnohokrát sa stáva, že voľne dostupný liek, alebo pomôcka sa odrazu stane nedostupnou, resp. má celoštátny výpadok. Určite štát musí vyvinúť čo najväčší tlak na farma firmy, aby si vytvárali dostatočnú rezervu, nakoľko absencia liekov a pomôcok nepatrí do 21. storočia.
 • Včasná starostlivosť o deti so zdravotným postihnutím a podpora rodín s členom so zdravotným postihnutím.
  Potvrdilo sa, že rodiny potrebujú podporu už v počiatku prijatia dieťaťa, pri samotnom podaní informácie o zdravotnom stave dieťaťa. Potrebujú empatický prístup, kontakt na odbornú pomoc. Je veľmi dôležitá forma starostlivosti, ako psychoterapia, poradenstvo, a pod.
  Rodičia po podaní tejto informácie nevedia aký majú zvoliť postup, čo majú robiť, aký zvoliť smer. Tu je potreba zo strany štátu podať pomocnú ruku, navigovať rodičov a aspoň čiastočne im uľahčiť ich ťažkú situáciu. Zo strany štátu je vhodné aj využitie tzv. counseling-u, čiže sprevádzania, je to jedna z metód sociálnej práce, ktorá predstavuje spôsob pomoci klientom pri zvládaní ťažkých životných situácií.
 • Deinštitucionalizácia, zvyšovanie povedomia o potrebe a užitočnosti deinštitucionalizácie a rozvoj komunitných sociálnych služieb.
  Deinštitucionalizácia je vlastne zabezpečenie podmienok pre slobodný a od nikoho nezávislý život občanov odkázaných na pomoc spoločnosti v prirodzenom prostredí určitej komunity.
  Deinštitucionalizácia je odchodom z uzavretej komunity do spoločnosti, resp. do väčšej komunity, a vďaka jej podpore môže občan ZŤP, alebo starobný dôchodca žiť podľa vlastného režimu a predstáv. Nemusí sa prispôsobovať organizácii, služby sa prispôsobia jeho potrebám. Na Slovensku máme zatiaľ len veľmi málo organizácií, ktoré dotiahli proces deinštitucionalizácie do fázy realizácie transformačného plánu. Vyvinieme maximálne úsilie, aby sme myšlienku deinštitucionalizácie rozvíjali, vytvárali vhodnejšie podmienky pri jej realizácii a pod.
 • Podpora nezávislého života osôb so zdravotným postihnutím.
  V tomto ohľade neradi uznávame, že akákoľvek podpora v rámci nezávislého života ZŤP občana, nie je na dostatočnej a dobrej úrovni. Mestá, obce, rôzne neziskové organizácie a nadácie musia suplovať štát v podobe prevádzky napr. sociálneho taxíka. Ďalej by tu mala byť zo strany štátu podpora vo forme zabezpečenia podpory sprevádzania do a zo školy. Štát by mal mať prioritný záujem na tom, aby občania, ktorí zdravotne trpia a nemôžu sa plnohodnotne v živote uplatniť, to mali aspoň čiastočne jednoduchšie.
 • Zavedenie legislatívnej povinnosti politických strán kandidujúcich vo voľbách zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídiel a ich obsahu v súlade s predpismi platnými pre verejnú správu vzhľadom na to, že svoje volebné programy budú v prípade zvolenia realizovať prostredníctvom inštitúcií verejnej správy, pre ktoré táto povinnosť platí.
  Nevidíme zmysel takejto úpravy v legislatíve. Veď len nekompetentná a hlúpa politická strana, či hnutie nesprístupní svoje názory, predstavy a program širokej verejnosti.
 • Zavedenie elektronických volieb umožňujúce rozšíriť aj skupinu voličov so zdravotným postihnutím, pre ktorých budú prístupné tajné voľby.
  V rámci SR zatiaľ neexistuje možnosť voliť prostredníctvom elektronických volieb. Voľby pre občanov so zdravotným postihnutím, pre ktoré sa nedokážu dostaviť do volebnej miestnosti osobne je zabezpečená už dlhoročne prenosná urna, ktorá spĺňa všetky záruky anonymity a súkromia. Doposiaľ nemáme vedomosť o dopyte, alebo o nejakom prieskume záujmu zo strany ZŤP občanov o tento typ volieb. 
 • Finančná podpora organizácií osôb so zdravotným postihnutím najmä umožňujúca ich účasť na monitorovaní implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v súlade s jeho článkom 33.3.
  Je pravdou, že v rámci finančnej podpory zo strany štátu, organizácie zúčastňujúce sa na monitorovaní implementácie Dohovoru OSN, štát nedostatočne pomáha. Financovanie činností týchto organizácií je tak odkázané na rôzne projekty a takmer neustále sa stretávajú s problémom poddimenzovanosti personálneho obsadenia, ktoré vykonávajú svoju činnosť za minimálnu mzdu. Vážime si činnosti silných organizácií zastrešujúcich problematiku občanov ZŤP, a preto vyvinieme aktivitu, na pravidelné stretnutia s predstaviteľmi štátu a zástupcov týchto organizácií, kde výsledkom budú z nich vyplývajúce záväzky.