Reakcia na výzvu NROZP v SR: 22 Demokrati

Pre Demokratov je prioritou nadrezortné riešenie pomoci pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Výsledkom bude spoločnosť bez bariér pre všetkých.
Jana Žitňanská

Zdravotné znevýhodnenie či chronické ochorenia postihujú čoraz viac ľudí. Okrem psychického zaťaženia sa so znevýhodnením spája aj finančná záťaž v podobe vyšších výdavkov a nižších príjmov. Rezortizmus, podfinancovanie podpory v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí, ale aj nedostatok relevantných dát a informácií vedú k tomu, že osoby so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. K zlej situácií prispievajú aj bariéry, ktoré musia na rozdiel od osôb bez zdravotného znevýhodnenia neustále prekonávať.

Strana Demokrati sa v ďalšom volebnom období zameria najmä na pokračovanie predchádzajúcej úspešnej činnosti jej expertov na sociálnu oblasť. Prioritou je zachovanie tých inštitútov, ktoré fungujú a na druhej strane prijímanie systémových zmien zameraných na úplnú inklúziu osôb so zdravotným znevýhodnením vo všetkých aspektoch života bez ohľadu na vek alebo stupeň znevýhodnenia.

Garantom sociálneho programu strany Demokrati je Jana Žitňanská, ktorá sa problematikou pomoci osobám so zdravotným znevýhodnením zaoberá dlhodobo. V rámci jej mandátu poslankyne Európskeho parlamentu pracovala na legislatíve o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, kde presadzovala najmä pomoc pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, ale aj dlhšiu možnosť tzv. opatrovateľskej dovolenky. Zároveň intenzívne pracovala na Smernici o prístupnosti webových sídel či Akte o prístupnosti, ktorého hlavným cieľom sú bezbariérové výrobky a služby.

Počas mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky presadila niekoľko významných zmien pre osoby so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny. Mnohé z nich na podnet alebo v spolupráci s občanmi so zdravotným znevýhodnením či organizáciami, ktoré zastupujú ich záujmy. V prvom rade išlo o zmeny v systéme peňažného príspevku na opatrovanie. Od 1.7.2024 tak nadobudne účinnosť zmena zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, na základe ktorej sa už peňažný príspevok na opatrovanie nebude krátiť poberateľom dôchodkov. Rovnako presadila možnosť zvýšenia tohto príspevku o 100 eur pre všetkých opatrovateľov nezaopatrených detí so zdravotným znevýhodnením. Doteraz bola táto možnosť iba pre tých, ktorí boli ekonomicky neaktívni, resp. tých, ktorí nepoberali dôchodky. V neposlednom rade presadila tiež zvýšenie koeficientu príjmu opatrovateľa z 2 na 2,5 násobok životného minima.

V oblasti zamestnávania osôb so zdravotným znevýhodnením sa jej podarilo presadiť, aby zamestnanec chránenej dielne mohol vykonávať prácu mimo priestorov chránenej dielne desať dní v kalendárnom mesiaci, pokiaľ to druh práce dovoľuje. Zamestnanci sa tak môžu zúčastňovať predajných trhov či poskytovať služby napríklad priamo u klientov. So zamestnávaním súvisí aj zmena metodiky prideľovania pracovného asistenta, kde mali so žiadosťami problémy najmä osoby vykonávajúce tzv. slobodné povolania.

V oblasti podpory samostatného života a samostatného bývania novela Jany Žitňanskej uľahčila prechod z celoročnej pobytovej služby do samostatného bývania. Doteraz totiž bolo možné  posúdenie rozsahu osobnej asistencie až po ukončení pobytovej služby. Keďže však posúdenie nejakú dobu trvá, musel si žiadateľ celú túto dobu asistentov financovať zo svojich prostriedkov. A to ešte s rizikom, že mu bude žiadosť o príspevok na osobnú asistenciu zamietnutá. Po novom je naopak možné požiadať o posúdenie ešte v čase, keď je osoba klientom celoročného pobytového zariadenia. V tejto súvislosti Žitňanská riešila aj akútny nedostatok vhodných bytov pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Po novom bude musieť byť aspoň 15% nájomných bytov, na ktoré sú poskytované dotácie, v univerzálnom dizajne.

Vzdelávanie a jeho inklúzia je dôležitým meradlom toho, ako spoločnosť pristupuje k osobám so zdravotným znevýhodnením. Vzdelávací proces je kľúčový pre každého jednotlivca a celý jeho život. Práve preto je nevyhnutné dbať na to, aby bol prispôsobený potrebám všetkých žiakov a študentov. Slovensko v tejto oblasti žiaľ zaostáva. Donedávna museli napríklad rodičia detí s diabetom alebo chronickými ochoreniami niekoľkokrát denne dochádzať do školy, aby podali inzulín, lieky či dohliadli na stravovanie. Deti, ktorým nemal kto pomáhať so samoobslužnými úkonmi, sa naopak do škôl často ani nedostali. Od 1.9.2023 však bude môcť deťom počas vyučovania či krúžkov pomáhať ich osobný asistent. O lieky, stravovanie, náhle úrazy či preventívne programy sa rodičia nemusia obávať od začiatku roka 2022, kedy bola na návrh Jany Žitňanskej zavedená možnosť pôsobenia zdravotníka na školách.

Dlhodobou prioritou Jany Žitňanskej je taktiež pomáhať deťom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.  Na jej podnet od roku 2026 nadobudne účinnosť nárokovateľnosť asistentov učiteľa a každé dieťa, ktoré ho bude potrebovať, naň tak bude mať právny nárok. Pri ťažkých sociálnych situáciách detí a rodín zasa budú nápomocní sociálni pracovníci, ktorých pôsobenie na školách presadila novelou s účinnosťou od septembra 2023.

Prekonanie rezortizmu prinesie efektívne riešenia

V nasledujúcom volebnom období plánuje strana Demokrati na tieto opatrenia nadviazať. Priority strany Demokrati vo vzťahu k zlepšovaniu situácie osôb so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám sa dajú rozdeliť do niekoľkých oblastí. Základom je včasná intervencia, kvalitné vzdelávanie či pomoc so zamestnaním. Bezprostredná podpora pre ľudí so zdravotným znevýhodnením sa prejaví vo vyššej kvalite života týchto ľudí a ich rodín. Cielenými zmenami im bude umožnená lepšia príprava na nezávislý život, ekonomickú aktivitu a zároveň znížená ich závislosť na starostlivosti blízkych či na sociálnych dávkach.

Cieľom Demokratov je garantovať podporné opatrenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny už od začiatku. K týmto opatreniam patrí adekvátna finančná pomoc, dostupné služby, poradenstvo a psychologická podpora. Na to, aby sme osoby so zdravotným znevýhodnením plne začlenili do všetkých oblastí života, musí byť štátna podpora aktívna a neustála. Osoby so zdravotným znevýhodnením musia mať v každej životnej etape istotu, že existuje systém, na ktorý sa môžu obrátiť.

Hlavným krokom bude konečne nadrezortne pristúpiť k dlhodobej zdravotnej starostlivosti. Nadrezortný prístup bude zohľadňovať potreby človeka od ranej starostlivosti až po starostlivosť na konci života vrátane paliatívnej starostlivosti. Práve fragmentácia tejto problematiky medzi viaceré zodpovedné ministerstvá totiž často spôsobovala prehadzovanie si úloh a zodpovednosti za hľadanie riešení, predlžovanie procesov a v konečnom dôsledku celkovú neefektivitu systému.

Ďalším systémovým riešením bude zásadná reforma posudkovej činnosti. Nie je možné, aby sme sa ešte dnes stretávali s prípadmi, kedy je z osoby so zdravotným postihnutím papierovo zdravý človek, ktorý nemá nárok na kompenzácie. Rovnako nie je možné, aby sa na posudky čakalo s odôvodnením nedostatku posudkových lekárov celé mesiace. Strana Demokrati preto presadí reformu posudkovej činnosti s účelom zefektívnenia a zrýchlenia celého procesu, motivovania lekárov na zapojenie sa do tejto činnosti prostredníctvom navýšenia ich finančného ohodnotenia.

Treťou plánovanou reformou je reforma opatrovníctva ako konkrétne riešenie na ochranu osôb s mentálnym znevýhodnením. Zavedením tzv. podporovaného rozhodovania by už osoba s mentálnym znevýhodnením nebola až na krajné prípady odkázaná na súdom stanoveného opatrovníka, ale mala by pri sebe tzv. podporcov, ktorí by jej pomohli pochopiť dajú situáciu, avšak konečné rozhodnutie by ponechali na ňu.

Kľúčom pre vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť či zamestnanosť je prístupnosť a inklúzia

V oblasti vzdelávania Demokrati zabezpečia dostupnosť inkluzívnych tímov v školách pre všetky deti a študentov, ktorí potrebujú ich podporu. Rovnako včasná diagnostika či finančné a regionálne dostupné poradenstvo či terapie sú pre úspešné vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami základ. Preto primárne zabezpečíme lepšiu dostupnosť a  udržateľný systém financovania poradenských centier. Samozrejmosťou musí byť debarierizácia škôl a podpora vybavenia škôl a školských zariadení.

Inkluzívne vzdelávanie by však nemalo byť iba doménou detí a mladých ľudí. Umožníme preto celoživotné a individualizované vzdelávanie pre všetkých záujemcov so zdravotným znevýhodnením. Zároveň podporíme inklúziu ľudí so zdravotným znevýhodnením aj prostredníctvom športu. Okrem debarierizácie budov a vzdelávacieho procesu zlepšíme aj prípravu budúcich pedagógov, ktorí sú kľúčoví pre inkluzívnosť vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Oblasť zdravotníctva je na Slovensku dlhodobo problematická, o to viac pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Medzi základné opatrenia, ktoré prijmeme na zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre osoby so zdravotným znevýhodnením, patrí zlepšenie prípravy lekárov a zdravotníckych pracovníkov tak, aby dokázali pracovať aj s pacientami s mentálnym znevýhodnením, poruchou autistického spektra či psychiatrickým ochorením.
K tomu patrí aj väčšia dostupnosť niektorých úkonov, ako napríklad zubného ošetrenia v celkovej narkóze pre ťažko ošetriteľných pacientov. Veľmi dôležité je zjednotiť a zjednodušiť proces získavania kompenzačných zdravotných pomôcok podľa skutočných potrieb osôb so zdravotným znevýhodnením, a to najmä v prípade zmeny zdravotného stavu, telesnej hmotnosti alebo telesného vývoja detí.

V oblasti zamestnávania osôb so zdravotným znevýhodnením považujeme za potrebné podporovať sociálne podniky a chránené dielne tak, aby boli plnohodnotnými pracovnými príležitosťami a prípravou osôb so zdravotným znevýhodnením pred vstupom na komerčný trh práce. Jednou z našich hlavných priorít je znižovanie administratívneho zaťaženia pre týchto zamestnávateľov.  Uľahčenie vstupu osôb so zdravotným znevýhodnením docielime tiež prostredníctvom vytvorenia pozície asistenta pracovného začlenenia.

Debarierizácia a podpora nezávislého života

Prirodzene, nedokázali by sme osoby so zdravotným znevýhodnením začleniť do všetkých oblastí života bez toho, aby sme neodstránili bariéry. Plná debarierizácia vrátane dopravy, budov či verejného priestranstva je základnou podmienkou pre nezávislý život. Okrem debarierizácie fyzického prostredia je potrebné prekonávať a odstraňovať bariéry v službách, ako aj v online prostredí. V tejto súvislosti preto zlepšíme prístupnosť webových stránok verejných inštitúcií. Zároveň zlepšíme dostupnosť online tlmočenia pre osoby so sluchovým znevýhodnením a celkovú dostupnosť vysielania prostredníctvom zvýšenia počtu titulkovaných programov či programov sprevádzaných audio komentárom.

 Zároveň plánujeme prijať opatrenia umožňujúce samostatné bývanie, a to v podobe preventívnych, ako aj podporných aktivít. 

Podpora opatrovateľov – formálnych aj neformálnych

Oceňujeme prácu a obetu opatrovateľov, a to či už ide o rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o svojich blízkych ako tzv. neformálni opatrovatelia, alebo zamestnancov v zariadeniach či teréne. Preto zlepšenie podmienok pre ich prácu bude našou prioritou.

Opatrenia pre neformálnych opatrovateľov

Prínos rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o svojich blízkych a obetujú vlastné potreby a často aj zdravie či kariéru je obrovský. Chceme, aby im bola poskytnutá pomoc a aby ich príbuzní so zdravotným znevýhodnením nekončili v Centrách pre deti a rodiny alebo v celoročných zariadeniach kvôli nedostatočným terénnym a ambulantným službám.

Neformálni opatrovatelia však potrebujú konštantnú pomoc a podporu, ako aj riadne finančné ohodnotenie. Preto zvýšime príspevok na opatrovanie a konečne odstránime jeho krátenie na základe posúdenia príjmu opatrovaného. Toto bude pôsobiť aj ako motivácia pre tie opatrované osoby, ktorým to umožňuje zdravotný stav, nájsť si primerané pracovné uplatnenie. Zároveň zvýšime koeficient pri posudzovaní príjmu opatrovateľa. Nemôžeme predsa trestať tých opatrovateľov, ktorí majú možnosť si popri opatrovaní zarábať napríklad prácou z domu.

V rámci základnej podpory pre neformálnych opatrovateľov musí byť dostupná aj fungujúca odľahčovacia služba. Zavedieme preto bezplatnú odľahčovaciu službu pre opatrovateľov, aby ich mal kto zastúpiť v prípade, že sa o blízkeho nedokážu napríklad kvôli chorobe dočasne postarať.

Opatrovateľom pomôžeme aj po ukončení opatrovania. Predĺžime obdobie poberania časti príspevku na opatrovanie a poskytneme im tak možnosť preklenúť obdobie, počas ktorého si hľadajú ďalšie uplatnenie na trhu práce. Zavedieme tiež nemocenské poistenie pre opatrovateľov tak, ako je to v prípade poistencov štátu.

Vytvoríme fungujúci systém formálneho opatrovania

Formálny systém opatrovania, či už v zariadeniach alebo v rámci terénnej starostlivosti, je pod obrovským tlakom. Osôb odkázaných na opatrovanie je čoraz viac, avšak opatrenia na podporu opatrovateľského sektora boli na okraji politického záujmu. Množstvo našich opatrovateliek preto odišlo do zahraničia a náš systém je tak personálne aj finančne poddimenzovaný.

Preto prijmeme opatrenia na podporu zamestnancov v tomto sektore. Radikálne navýšime platy opatrovateliek a ostatných zamestnancov v zariadeniach, ako aj terénnych opatrovateliek tak, aby už nemuseli odchádzať do zahraničia. Nastavíme normatívy počtu zamestnancov podľa náročnosti a potreby klientov. Zároveň zavedieme náborový a stabilizačný príspevok pre zamestnancov v oblasti sociálnych služieb a opatrovateľky zaradíme do vyššieho pracovného záťažového stupňa. Zároveň vytvoríme fond na dlhodobú starostlivosť.

Aby celý systém fungoval, prehodnotíme tiež kompetencie samospráv tak, aby sa zlepšila dostupnosť sociálnych služieb pre klientov a aby neverejné zariadenia neboli v permanentnej finančnej tiesni.

Demokrati – podpora zraniteľných prináša rozvoj celej spoločnosti

Strana Demokrati svoj program na podporu osôb so zdravotným znevýhodnením a ich rodín zostavila na myšlienke plného dodržiavania záväzkov, ku ktorým sme ako Slovensko pristúpili prostredníctvom Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Zároveň dosiahnutím plne inkluzívnej spoločnosti dokážeme nielen zabezpečiť, aby každý dostal rovnakú šancu na plnohodnotný život, ale ako spoločnosť môžeme využiť obrovský potenciál osôb so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa doteraz nestretával so záujmom politických predstaviteľov. Napĺňanie nášho programu bude pod odborným dohľadom Jany Žitňanskej našou prioritou.