Samuel Roško: Úrazom sa život neskončil

Projekt Sme si rovní ukazuje ľuďom po traumatickej udalosti zmysel života. Životným zlomom sprevádza klienta motivátor, ktorý mu pomáha zorientovať sa v živote pretočenom naruby. Projekt realizuje Slovenský paralympijský výbor (SPV). O tom, ako funguje, a jeho cieľoch sme sa rozprávali s generálnym sekretárom SPV Samuelom Roškom.

Na fotke sa Zuzana Rojíková rozpráva s generálnym sekretárom SPV Samuelom Roškom.
Rozhovor s pánom Samuelom Roškom, generálnym sekretárom SPV.

Čo je cieľom projektu Sme si rovní?

Projekt Sme si rovní nadväzuje na pôvodný projekt Paralela, kde sme prostredníctvom vzdelávacích aktivít pripravovali motivátorov, ktorí pôsobia v projekte Sme si rovní. Ide o overovanie vytvorených centier včasnej pomoci pre zdravotne znevýhodnené osoby, ktorým by mal pomôcť vrátiť sa do normálneho života po ťažkom úraze. Je zameraný na to, aby motivátori, ktorí pracujú v našich piatich centrách po celom Slovensku, mali možnosť stretávať sa a vyhľadávať ľudí, ktorí po úraze skončili s ťažkým zdravotným postihnutím. V dôsledku toho sú odkázaní na sociálnu sieť štátu ale nie vždy sa k nej vedia dopracovať, zorientovať a čerpať to, čo poskytuje. Čiže motivátor, ktorý urobí prvý kontakt s klientom, hľadá spôsob, ako mu v ťažkej situácii môže čo najlepšie pomôcť.

Máte už štyridsaťosem motivátorov, každý má nejaký zdravotný hendikep. Čo je ich úlohou, ako oni pracujú s klientmi?

Máme 48 motivátorov, ktorí sú zapojení v našich centrách v Košiciach, v Prešove, v Kováčovej, v Piešťanoch a v Žiline. Plánujeme otvoriť ďalšie v Trenčíne, podarilo sa nám to v spolupráci s Ministerstvom práce a sociálnych vecí, ktoré je gestorom Európskeho fondu a my pracujeme ako garanti a realizátori národného projektu Sme si rovní. Dohodli sme sa s Ministerstvom práce a sociálnych vecí, že projekt bude predĺžený do konca novembra 2023. Projekt nám v priebehu rokov 2021 a 2022 vytvoril predpoklady na to, aby sme do neho mohli zapojiť už skoro tisíc klientov po celom Slovensku a takýmto spôsobom im umožniť dostať sa ku všetkému, čo im pomôže zvládnuť vzniknutú situáciu.

Keď motivátor kontaktuje zdravotne postihnutého, ako vyzerá ich spolupráca? Predpokladám, že si na úvod stanovia spoločný cieľ.

Projekt je založený na základnej metóde a to je peer to peer support, to znamená, že na základe vlastnej skúsenosti ukazuje motivátor svojmu klientovi, ako si poradiť a zorientovať sa v danej situácii. Napríklad aké úrady kontaktovať, ako vybaviť invalidný dôchodok, špeciálne pomôcky, upraviť byt, ako získať príspevok na auto alebo ho smerovať do oblastí, ktoré mu pomôžu sociálne sa adaptovať. Môže ho nasmerovať na nejaké občianske združenie, ktoré sa realizuje kultúrou, športom alebo inými oblasťami, aby si daný klient našiel zmysel svojho života.

Motivátori nie sú odborníci v sociálnej oblasti, ale prešli školením. Máte skúsenosti,  že zdravotne postihnutý klient skôr prijme názor od motivátora, ktorý má tiež zdravotný hendikep?

Máme. Je to celé založené na vytvorení si dôvery medzi dvomi ľuďmi. Naši motivátori naozaj aktívne hľadajú klientov, oslovujú ich a na základe vlastných skúseností sa im snažia vysvetliť a ukázať, že treba ísť ďalej a úrazom sa život neskončil. Vytvorili sa mu iné podmienky, nové dimenzie a nové priestory na iné možné formy realizácie, ale v každom prípade možnosť realizácie a sebarealizácie tu stále je.

V  rámci projektu ste robili viaceré aktivity, ktoré sa realizovali on-line, ale aj prezenčnou formou. O čom boli?

Boli realizované aj vzdelávacie aktivity. Išlo o rôzne témy, ako napríklad zdravý životný štýl, športové pôsobenie, umelecké pôsobenie, komunikačné schopnosti, príprava na pracovné pohovory, psychologické sedenia a iné. Boli zamerané na to, aby ľudia zvládali proces návratu do života úspešným spôsobom.

Na fotografii je zachytená realizácia skupinovej aktivity s názvom Zmeň uhol pohľadu.
Skupinová aktivita Zmeň uhol pohľadu

Projekt realizuje Slovenský paralympijský výbor. Cieľom je aj nájsť nových športovcov, nových paralympionikov?

Áno, realizátorom je SPV, ktorý je v prvom rade športovou organizáciou. Našou snahou je rozšíriť aj povedomie o paralympijských športoch, čiže jednou z foriem kde sa dá realizovať a  môžu nájsť uplatnenie aj zdravotne znevýhodnené osoby je paralympijský šport a množstvo športov, ktoré sú na programe paralympijských hier. Preto áno využívame aj to, pretože človek, ktorý príde k ťažkému úrazu a je odkázaný na nejaké podporné prostriedky (vozík), potrebuje byť aj fyzicky zdatný aby mohol byť samostatný. Takže áno, cieľom je nasmerovanie do športovej aktivity, do občianskych združení, ktoré sú zamerané na šport a výsledkom je aj to, že máme nových 39 adeptov, ktorí si vybrali nejaký paralympijský šport a začali aktívne športovať.

Do akých športov sa zapojili?

Stolný tenis, cyklistika, lyžovanie, lukostreľba, golf, paragolf. Tam máme adepta, ktorý predtým robil golf a chcel mu zostať verný, tak pokračuje na úrovni paragolfu. Väčšinou sú to športy, ktoré sú úspešné, pretože máme úspešných paralympionikov zapojených v tomto projekte. Zo 48 motivátorov máme 16 bývalých paralympijských reprezentantov alebo minimálne členov realizačných tímov. Sú to skúsení ľudia, ktorí prešli celým procesom športovej prípravy až na vrchol čo znamená, že získali medaile na paralympijských hrách. Sú to priamo funkcionári, ktorí pôsobili v športových kluboch, reprezentáciách a teda naozaj majú skúsenosti z toho športu na najvyššej úrovni.

Aký hendikep je medzi klientmi zastúpený najviac?

Projekt je zameraný na telesné znevýhodnenie, čiže väčšinou naši motivátori vyhľadávajú telesne znevýhodnené osoby, ale nájdu sa aj výnimky. Asi 99% klientov je pohybovo postihnutých. Naše centrá sú pravidelne otvorené a kontaktovať ich môže ktokoľvek s akýmkoľvek postihnutím. Určite sa nájdu ľudia, ktorí budú ochotní im pomôcť a sú tam preto, aby ich minimálne vypočuli, podporili a našli spôsob ako ich posunúť dopredu a dostať do úrovne, aby cítili zodpovednosť sami za seba.

Na záver projektu vznikne štúdia, na čo bude zameraná?

Projekt je overovaním včasnej pomoci prostredníctvom zriadených centier. Výsledkom bude zhodnotenie práce s klientmi, ktorých doteraz máme skoro 980. Do konca projektu by ich malo byť zhruba 1200. Chceme porovnať a vyhodnotiť klientov, ktorí boli zaradení do projektu a mali s motivátormi stanovené ciele, či ich dosiahli. Porovnáme ich so skupinou, ktorá bola oslovená dotazníkovou formou, ale nebola aktívne zapojená v projekte.

Takže skúmať sa bude ako si človek so zdravotným znevýhodnením dokázal poradiť v živote bez motivátora?

Presne. Aká bola efektivita projektu a čo priniesla našim klientom. Z toho vyplynie opodstatnenosť práce našich motivátorov a určite tam zapracujeme aj výsledok športovej časti – koľko ľudí začalo športovať, pretože aj to je súčasťou zdravého životného štýlu, ktorý v rámci projektu učíme a motivujeme k nemu klientov.

Zuzana Rojíková